Przegląd Krytyczny

Aktualny numer

Tom 5 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 30

Przegląd Krytyczny (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, o wyraźnie krytycznej proweniencji. Teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) powinny charakteryzować się krytycznym podejściem do zastanej rzeczywistości społecznej oraz obowiązujących paradygmatów uprawiania nauki. Głównym zadaniem czasopisma jest najszerzej rozumiana wymiana myśli i poglądów związanych z krytycznym ujęciem dominujących ładów społecznych w ich normatywnym oraz przedmiotowym wymiarze, jak również stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z marginalizowanymi aktorami i dyskursami (m.in. mniejszości etniczne, społeczności indygeniczne, margines społeczny, disability studies, postkolonializm, prawa człowieka, studia nad dzieciństwem, feminizm, krytyka kapitalizmu, konsumpcjonizm, ekonomia heterodoksyjna, krytyczna analiza dyskursu, pedagogika krytyczna, fasadowość demokracji, studia nad ludobójstwem, zmiany klimatyczne). Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od Autorów/ek i Czytelników/czek.

INDEKSOWANE W:

Arianta; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Crossref; Dimensions; DOAJ (Directory of Open Access Journals); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EuroPub; Google Scholar; ICI World of Journals; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); The Keepers Registry; Sherpa Romeo; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: MEiN: 20 pkt. 
DOI: 
10.14746/pk ISSN (Online): 2657-8964  

Licencja Creative Commons
Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.:

Ogłoszenia

Call for papers

Zachęcamy Autorów i Autorki do nadsyłania artykułów, wywiadów i recenzji naukowych z obszaru szeroko rozumianej myśli krytycznej oraz zaangażowanej praktyki badawczej. Teksty powinny spełniać kryteria określone w sekcji Wytyczne dla autorów.
Więcej…

2019 sierpnia 22
Wyświetl wszystkie wydania