OPIS CZASOPISMA
Przegląd Krytyczny (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, o wyraźnie krytycznej proweniencji. Teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) powinny charakteryzować się krytycznym podejściem do zastanej rzeczywistości społecznej oraz obowiązujących paradygmatów uprawiania nauki. Głównym zadaniem czasopisma jest najszerzej rozumiana wymiana myśli i poglądów związanych z krytycznym ujęciem dominujących ładów społecznych w ich normatywnym oraz przedmiotowym wymiarze, jak również stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z marginalizowanymi aktorami i dyskursami (m.in. mniejszości etniczne, społeczności indygeniczne, margines społeczny, disability studies, postkolonializm, prawa człowieka, studia nad dzieciństwem, feminizm, krytyka kapitalizmu, konsumpcjonizm, ekonomia heterodoksyjna, krytyczna analiza dyskursu, pedagogika krytyczna, fasadowość demokracji, studia nad ludobójstwem, zmiany klimatyczne). Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od Autorów/ek i Czytelników/czek.

INDEKSOWANE W:

Arianta; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Crossref; DOAJ (Directory of Open Access Journals); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EuroPub; Google Scholar; ICI World of Journals; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); The Keepers Registry; Sherpa Romeo; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MEiN: 20 pkt. 
ISSN (Online): 2657-8964
 

Call for papers: Higher Education during the Pandemic: Case Studies from Central and Eastern Europe

2021-11-04

Guest editor: Jekatyerina Dunajeva, PhD (Pázmány Péter Catholic University)

The coronavirus pandemic has profoundly affected how education is provided around the globe, causing major disruptions and unprecedented challenges. With limited social contact and closing of institutions, both teachers and students faced new challenges to continuing their teaching and learning. With no uniform response to the pandemic across countries, arguably universities had the greatest autonomy in adjusting their system of education. Nevertheless, it was challenging to provide a resemblance of a learning routine for students, while also offering an appropriate support system for university teachers and staff.

Tom 3 Nr 2 (2021)

Wyświetl wszystkie numery