Korzystanie z Internetu jako źródło zagrożeń zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

cyberprzemoc
zdrowie
dzieci
nastolatek

Jak cytować

KACHLICKA, D. (2019). Korzystanie z Internetu jako źródło zagrożeń zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży. Przegląd Krytyczny, 1(1), 45–69. https://doi.org/10.14746/pk.2019.1.1.04

Abstrakt

Cyberprzemoc to rodzaj agresji zagrażający zdrowiu i ozwojowi dzieci oraz młodzieży. Konsekwencją jej doświadczania są zaburzenia zachowania, lęk, objawy somatyczne, a także samobójstwa wśród nastolatków. W pierwszej części artykułu zdefiniowane zostało zjawisko cyberprzemocy, jej formy i drogi rozpowszechniania. Przedstawiono zaburzenia zagrażające zdrowiu i rozwojowi młodzieży oraz badania z zakresu cyberprzemocy. Część druga stanowi prezentację założeń teoretycznych, które wyjaśniają szkodliwość oddziaływania cyberprzemocy na rozwój nastolatków, zaś trzecia jest propozycją szkolnego programu profilaktycznego chroniącego młodych użytkowników sieci.
https://doi.org/10.14746/pk.2019.1.1.04
PDF

Bibliografia

Albański, Leszek. 2010. Wybrane zagadnienia z patologii społecznej. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Andrzejewska, Anna. 2014. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa: Difin.

Becelewska, Daniela. 2006. Repetytorium z rozwoju człowieka. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Bee, Helen i Denise R. Boyd. 2008. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyska i S-ka Wydawnictwo.

Brzezińska, Anna. 2000. Społeczna psychologia rozwoju. Wydanie 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Erikson, Erik H. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Farnicka, Marzanna, Hanna Liberska i Dorota Niewiedział. 2016. Psychologia agresji. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guerreschi, Cesare. 2006. Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Harwas-Napierała, Barbara i Janusz Trempała. 2004.Psychologia rozwoju człowieka: Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kirwil, Lucyna. 2011. Polskie dzieci w Internecie: Zagrożenia i bezpieczeństwo–część 21-Częściowy raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, http://eprints.lse.ac.uk/46445/ [Dostęp 10.02.2019]

Kołakowski, Artur. 2013. Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalski, Robin M., Sue Limber i Patricia W. Agatston. 2010. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ledzińska, Maria i Ewa Czerniawska. 2011. Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marasco, Thresa. 2012. Exploring depression: attachment, intimacy and personality traits.(Doctoral dissertation, Victoria University).

Mishna, Faye,Mona Khoury-Kassabri, Tahany Gadalla i Joanne Daciuk. 2012. Risk factors for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully–victims. “Children and Youth Services Review” 34(1): 63-70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.08.032

Monks, Claire P. i Iain Coyne. 2012. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ponczek, Danuta i Iwona Olszowy. 2012. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(2): 260-268.

Przetacznik-Gierowska, Maria i Maria Tyszkowa. 1996. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pużyński, Stanisław i Jacek Wciórka. 2000. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: badawcze kryteria diagnostyczne. Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Sęk, Helena (red.). 2008. Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sourander, Andre, Anat B. Klomek, Maria Ikonen et al. 2010. Psychosocial Risk Factors Associated with Cyberbullying AmongAdolescents: A Population-BasedStudy. „Arch Gen Psychiatry” 67(7): 720-728. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.79

Szeligiewicz-Urban, Danuta (red.).2016. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni.

Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.Wojciszke, Bogdan. 2006. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zimbardo, Philip G. i Richard J. Gerrig. 2008. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.