Bariery w życiu codziennym i ich wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami
PDF

Słowa kluczowe

niepełnosprawność
bariery architektoniczne
bariery społeczne
jakość życia
dostęp do dóbr

Abstrakt

Celem pracy jest określenie trudności, z jakimi borykają się jednostki z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ich negatywnych skutków, wśród których wymienić można: ograniczenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i realizowaniu się w życiu zawodowym, utrudniony dostęp do dóbr społecznie pożądanych oraz obniżenie poziomu zadowolenia z życia tych jednostek. Uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na określeniu wpływu barier na życie jednostek z niepełnosprawnością. W tym celu dokonam analizy materiałów zastanych, w których uwzględnione zostały utrudnienia, z którymi muszą się one mierzyć oraz sposobu, w jaki wpływają one na samopoczucie i całokształt życia jednostek. Określone zostaną sposoby ułatwiania jednostkom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz korzystania z dóbr na równi z osobami pełnosprawnymi z uwzględnieniem roli państwa w tym aspekcie: opisany zostanie kluczowy dokument zapewniający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do dóbr, tj. Ustawa z dnia 19. lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb.

https://doi.org/10.14746/pk.2021.3.2.3
PDF

Bibliografia

Baranowski, Mariusz. 2015. „Etyka egoizmu a duch globalizacji. O antyspołecznych podstawach polityki społecznej”. W: P. Żuk i P. Żuk (red.). O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa (ss. 115-124). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Baranowski, Mariusz. 2016. „Socjologiczny wymiar Państwa dobrobytu”. W: M. Baranowski, P. Cichocki i M. Maraszkiewicz (red.). Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu (ss. 59-72). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Baranowski, Mariusz. 2019. „The Struggle for Social Welfare: Towards An Emerging Welfare Sociology.” Society Register 3(2): 7-19.

Chrzanowska, Iwona. 2013. „Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem. Rozważania w kontekście teorii underclass.” Studia Edukacyjne 25: 63-74.

Gleń, Piotr, Jarocka-Mikrut, & Aleksandra. 2015. „Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.” Budownictwo i Architektura 14(2): 40.

Konarska, Joanna, 2019. Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Maciarz, Aleksandra. 2003. „Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych.” Szkoła Specjalna 4/2003: 196-201.

Polakowski, Michał, & Dorota Szelewa. 2013. „Niepełnosprawność: krótki przegląd międzynarodowy.” W: Warszawskie debaty o polityce społecznej. 3. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Rzempowska, Jadwiga. 2011. „Socjomedyczne aspekty funkcjonowania młodych osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.” Rozprawa doktorska pod przewodnictwem Prof. UM dr hab. med. Alicji Krzyżaniak). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Stelter, Żaneta. 2010. „Cierpienie a utrata sprawności.” W: Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i badaniach. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Twardowski, Andrzej. 2018. „Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna.” Studia Edukacyjne 48/2018.

Zaremba, Michał. 2016. „Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne.” Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 3(4): 325-326.

Zielińska-Więczkowska, Halina & Katarzyna Ziółkowska. 2014. „Problemy życiowe osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań socjodemograficznych.” Medycyna Rodzinna 3.

Autor nieznany 2014. „Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego” 12-16, 21-23. Rzeszów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ROPS.

Źródła internetowe

Tamara. 2020. „Niepełnosprawność intelektualna a bariery społeczne.” W: http://www.perioorto.pl/niepelnosprawnosc-intelektualna-a-barier [dostęp: 10.12.2020].

Jesiotr P. 2020. „Zapobieganie wykluczeniu i przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych”. W: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/zapobieganie-wykluczeniu-i-przeciwdzia-anie-dyskryminacji-os-b-niepe-nosprawnych [dostęp: 11.12.2020].

Admin Rampy. „Potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie pokonywania barier.” W: https://rampa.net.pl/potrzeby-osob-niepelnosprawnych-w-zakresie-pokonywania-barier [dostęp: 29.11.2020].

Autor nieznany, „Niepełnosprawni nie mogą wziąć ślubu.” W: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-17/myslelismy-ze-zostaniemy-potraktowani-jak-normalna-para-niepelnosprawni-probuja-wziac-slub/ [dostęp: 10.12.2020].

Lipiak, Maja. 2020. Mity o pracy dla osób "niepełnosprawnych", https://www.youtube.com/watch?v=vyW7_Z2a7Ro [dostęp: 18.12.2020].

Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych pt. „Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje”. W: https://www.rpo.gov.pl [dostęp: 10.12.2020].

Brak autora, „Niepełnosprawni – sprawni w życiu.” W: https://kampaniespoleczne.pl/niepelnosprawni-sprawni-w-zyciu [dostęp: 28.11.2020].

Serwis biura rzecznika praw obywatelskich rpo.gov.pl. W: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych [dostęp: 28.11.2020].

Strona Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” W: http://www.trakt.org.pl/osoby-niepelnosprawne-wzrokowo-w-sklepach-samoobslugowych-dorota-koprowska-joanna-koprowska/ [dostęp: 1.12.2020].

Strona Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, http://pfos.org.pl/w-swiecie-polciszy/emocje/bariery-w-zyciu-codziennym/ [dostęp: 29.11.2020].

Strona serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/rodzina/niepelnosprawni-na-rynku-pracy [dostęp: 29.11.2020].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych W: https://isap.sejm.gov.pl/

W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy (zob. Polityka open access). Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez czasopismo artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.