Własność w ujęciu socjologicznym: zarys problemu

Main Article Content

Mariusz Baranowski

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka własności z perspektywy socjologicznej, czy dokładniej – socjoekonomicznej. Chodzi w nim o wyeksponowanie różnicy w podejściu do problematyki własności ze strony prawa oraz socjologii, szczególnie w kontekście badania współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd wybranych ujęć własności ma służyć wyartykułowaniu skomplikowanej natury corporate governance, której pełniejsze zrozumienie umożliwia prześledzenia prawnych oraz socjologiczno-ekonomicznych losów tego specyficznego stosunku społecznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Wstęp

Bibliografia

 1. Arystoteles. 1964. Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Baranowski, Mariusz. 2010. “Trust in Comparative Perspective. An Economic Sociology Approach to the Issue of Corporate Governance.” Człowiek i Społeczeństwo 31: 65-74.
 3. Baranowski, Mariusz. 2011a. Efektywność corporate governance w Polsce. Socjologiczno-ekonomiczna analiza spółek giełdowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSNHiD.
 4. Baranowski, Mariusz. 2011b. „The Property Rights Theory Approach from a Socio-Economic Viewpoint.” Studia Historiae Oeconomicae 29: 3-16.
 5. Baranowski, Mariusz. 2019. “Cywilizacja nierówności: Teoretyczne i praktyczne granice rozwoju społeczeństwa.” Athenaeum 62(2): 45-64. DOI: 10.15804/athena.2019.62.03
 6. Baranowski, Mariusz. 2021. „The Sharing Economy: Social Welfare in a Technologically Networked Economy.” Bulletin of Science, technology & Society 1-11. https://doi.org/10.1177/02704676211010723
 7. Baranowski, Mariusz & Przemysław Pluciński. 2018. „Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna.” Nowa Krytyka 40: 19-38. DOI: 10.18276/nk.2018.40-01
 8. Boceau, Claudiu G. & Cătălin M. Barbu. 2007. “Corporate Governance and Firm Performance.” Management&Marketing-Craiova 1: 125-131.
 9. Chmara, Michał. 1992. “Some Social Classes Are More So. Remarks on the Contribution of Latin American Sociology.” W: S. Kozyr-Kowalski, M. Chmara, & J. Heymann (red.). On Social Differentiation. A Contribution to the Critique of Marxist Ideology. Poznań: Adam Mickiewicz Univeristy Press.
 10. Dębiński, Antoni. 2007. Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. Działo, Joanna. 2001. Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek. Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Filipowicz, Andrzej. 1999. Prawo dla ekonomistów. Warszawa: Oficyna Prawnicza MUZA S.A.
 13. Ford, Laura R. 2010. “Max Weber on Property: An Effort in Interpretive Understanding.” Socio-Legal Review 6: 24-100. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1560042
 14. Hamilton, Malcolm & Maria Hirszowicz. 1995. Klasy i nierówności społeczne w perspektywie porównawczej Tłum. J. Kolbowski. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 15. Hobbes, Tomasz. 1954. Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Tłum. C. Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Husson, Michel. 2019. “How Mainstream Economists Explain (or not) Unemployment?” Society Register 3(2): 21-37. https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.2.02
 17. Ignatowicz, Jerzy. 2000. Prawo rzeczowe, wydanie IX. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 18. Jaruzelska, Izabela. 1992. Własność w prawie biblijnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Jerzemowska, Magdalena. 2002. Nadzór korporacyjny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Kodeks Hammurabiego. 1996. Tłum. M. Stępień. Warszawa: Wydawnictwo ALFA.
 21. Kolańczyk, Kazimierz. 2001. Prawo rzymskie, wydanie V zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 22. Kozłowski, Sławomir G. 2004. Systemy ekonomiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 23. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1977. „Własność jako zjawisko ekonomiczno-społeczne w świetle badań Karola Marksa i Maxa Webera.” W: tenże (red.). Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 24. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2000. Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 25. Kunderewicz, Cezary. 1995. Rzymskie prawo prywatne, wydanie II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Landreth, Harry & David C. Colander. 1998. Historia myśli ekonomicznej. Tłum. A. Szeworski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Lis, Krzysztof A. & Henryk Sterniczuk. 2005. Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 28. Litewski, Wiesław. 2003. Rzymskie prawo prywatne, wydanie V poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 29. Locke, John. 1992. Dwa traktaty o rządzie. Tłum. Z. Rau. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Z. J. Wyrozembski. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
 31. Marks, Karol & Fryderyk Engels. 1979. Manifest partii komunistycznej. Zasady komunizmu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 32. Milewski, Roman & Eugeniusz Kwiatkowski. 2005. Podstawy ekonomii. Wydanie III, zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Morawski, Witold. 2001. Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Morus, Thomas. 1993. Utopia. Tłum. K. Abgarowicz. Lublin: Instytut Wydawniczy „Daimonion”.
 35. Nowak, Leszek. 1991. U podstaw teorii socjalizmu. Tom I. Własność i władza. O konieczności socjalizmu. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 36. Osuchowski, Wacław. 1986. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 37. Pels, Dick. 1998. Property and Power in Social Theory. A Study in Intellectual Rivalry. London: Routledge.
 38. Pipes, Richard. 2000. Własność a wolność. Tłum. L. Niedzielski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.
 39. Piwowarun, Tomasz. 1977. „Teoretyczne problemy własności jako zjawiska ekonomiczno-społecznego.” W: S. Kozyr-Kowalski (red.). Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 40. Platon. 1994. Państwo. Tom I. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: Wydawnictwo ALFA.
 41. Popper, Karl R. 1999. Nędza historycyzmu. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Popper, Karl R. 1993a. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom1. Urok Platona. Tłum. H. Krahelska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 43. Popper, Karl R. 1993b. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 2. Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa. Tłum. H. Krahelska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 44. Reale, Giovanni. 1997. Historia filozofii starożytnej, II: Platon i Arystoteles. Tłum. E. I. Zieliński. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 45. Rousseau, Jean J. 1956. „Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi.” W: tenże. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Tłum. H. Elzenberg. Warszawa: PWN.
 46. Rozwadowski, Władysław. 1994. Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Wydanie II. Poznań: Ars Boni et aequi.
 47. Rudolf, Stanisław, Tadeusz Janusz, Daniel Stos, & Piotr Urbanek. 2002. Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 48. Shleifer, Andrei. 1998. “State versus Private Ownership.” The Journal of Economic Perspectives 12(4): 133-150. DOI: 10.1257/jep.12.4.133
 49. Smith, Adam. 2007a. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. Tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 50. Smith, Adam. 2007b. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 2. Tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 51. Stępień, Marek. 1996. „Wprowadzenie.” W: Kodeks Hammurabiego. Tłum. Tenże. Warszawa: Wydawnictwo ALFA.
 52. Strzeszewski, Czesław. 2003. Katolicka nauka społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 53. Sudoł, Stanisław. 2002. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Wydanie II rozszerzone. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
 54. Szacki, Jerzy. 2004. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 55. The New Encyclopædia Britannica. 1991. 15th Edition, Vol. 26. Chicago: MACROPÆDIA.
 56. Tittenbrun, Jacek. 1995. Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 57. Tittenbrun, Jacek. 1996. Private versus Public Enterprise. In Search of the Economic Rationale for Privatisation. London: Janus Publishing Company.
 58. Tittenbrun, Jacek. 2005. „Opowieści o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm interesariuszy.” W: A. Sakson (red.) Porządek społeczny a wyzwania współczesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.
 59. Tittenbrun, Jacek. 2012. Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 60. Tomasz Hobbes i Lewiatan. 1954. W: T. Hobbes. Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Tłum. C. Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 61. Toporowski, Jan. 2019. “Financial Control and the Employer of Last Resort.” Society Register 3(2): 39-48. https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.2.03
 62. Tuck, Richard. 2001. The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order. From Grotius to Kant. Oxford-New York: Oxford University Press.
 63. Tyszka, Tadeusz. 2004. Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 64. Weber, Max. 1985. „Obiektywność poznania w naukach społecznych.” W: E. Nowakowska-Sołtan (red.). Problemy socjologii wiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 65. Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 66. Wesołowski, Włodzimierz. 1979. „Prawa rozwoju społecznego.” W: T. M. Jaroszewski (red.). Filozofia marksistowska. Wydanie VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 67. Williamson, Oliver E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe Tłum. J. Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 68. Zagóra-Jonszta, Urszula. 2007. „Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej.” W: B. Polaszkiewicz & J. Boehlke (red.). Własność i kontrola w teorii i praktyce. Część I. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 69. Zaleski, Zbigniew. 2003. Psychologia własności i prywatności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 70. Zaleśkiewicz, Tomasz. 2003. Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.