Nowe podejście do polityki ewaluacyjnej w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

ewaluacja
polityka oparta na dowodach
wykorzystanie wyników ewaluacji
lepsze stanowienie prawa

Jak cytować

Kubera, P. (2017). Nowe podejście do polityki ewaluacyjnej w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 21–30. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.3

Abstrakt

Znacząca rola Unii Europejskiej w rozpowszechnianiu ewaluacji w Europie jest ogólnie uznana (Stern, 2009). Chociaż ewaluacja ma długoletnią tradycję w Unii, a zwłaszcza w Komisji Europejskiej, w ostatnich latach można zaobserwować proces jej ekspansji, dywersyfikacji i instytucjonalizacji. Celem artykułu jest zbadanie nowych rozwiązań w dziedzinie polityki ewaluacyjnej w Unii Europejskiej, którą można scharakteryzować między innymi, wzmocnieniem powiązań między oceną wpływu ex ante i ex post, zamykając tym samym cykl polityki, w którym wnioski z ewaluacji ex post przekładają się na ocenę nowych przedsięwzięć publicznych. Stąd też, w artykule poruszony został problem wykorzystania wyników ewaluacji. Zakres ewaluacji również został rozszerzony i obejmuje nie tylko instrumenty związane z wydatkowaniem środków finansowych, ale także instrumenty regulacyjne. Ponadto, ewaluacji podlegają nie tylko pojedyncze programy czy projekty, ale polityki i grupy powiązanych ze sobą działań. W tym celu dokonano przeglądu literatury i dokumentów w dziedzinie teorii i praktyki ewaluacyjnej, w tym analizy przepisów prawnych regulujących praktykę ewaluacyjną w Unii Europejskiej.
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.3
PDF (English)

Bibliografia

Bienias S., Gapski T., Jąkalski J., Lewandowska I., Opałka E., Strzęboszewski P. (2012), Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministry of Regional Development, Warsaw.

Cairney P. (2012), Understanding Public Policy. Theories and Issues, Palgrave Macmillian China.

De Laat B., Williams K. (2014), Evaluation Use Within the European Commission (EC): Lessons for the Evaluation Commissioner, in: Enhancing Evaluation Use. Insights from Internal Evaluation Units, eds. M. L. Loud, J. M. Mayne, Sage, pp. 147–174.

EGO s.c. (2008), Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004–2006, Report commissioned by the National Evaluation Unit, Warsaw.

EGO s.c. (2013), Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2007–2013, Report commissioned by the National Evaluation Unit, Warsaw.

European Commission (2013b), Strengthening the foundations of Smart Regulation – improving evaluation, COM(2013) 686 final.

European Commission (2015), Better Regulation Guidelines, Commission Staff Working Document. Com (2015) 215 final.

European Commission (2013a), Public consultation on Commission Guidelines for Evaluation, http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/docs/20131111_guidelines_pc_part_i_ii_clean.pdf, 1.06.2016.

EVALSED (2013), The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf, 1.06.2016.

Ferry M., Olejniczak K. (2008), The use of evaluation in the management of EU programmes in Poland, Ernst&Young, Warsaw.

Fournier D. M. (2005), Evaluation, in: Encyclopedia of Evaluation, ed. S. Mathisons, Sage, Thousand Oaks, Calif.–London, pp. 139–140.

Højlund S. (2015), For Accountability or Learning?, “European Journal of Risk Regulation”, vol. 6, issue 1, pp. 35–46.

Izdebski H. (2007), From public administration to public governance, “Zarządzanie Publiczne”, vol. 1, pp. 7–20.

Kupiec T. (2014), Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programem operacyjnym na przykładzie RPO, http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Konferencje/Ewaluacja_pregramow_operacyjnych/2.WykorzystanieEwaluacjiRPOPolska_T.Kupiec.pdf, 30.06.2016.

Langbein L., C. L. Felbinger (2006), Public Program Evaluation. A statistical guide, M. E. Shape, New York–London.

Markiewicz A., Patrick I. (2016), Developing Monitoring and Evaluation Frameworks, SAGE Publications Inc, USA.

Mayne J. (2014), Issues in Enhancing Evaluation Use, in: Enhancing Evaluation Use. Insights from Internal Evaluation Units, eds. M. L. Loud, J. M. Mayne, Sage, pp. 1–15.

National Evaluation Unit (2014b), Process of evaluation of the cohesion policy in Poland 2004–2014, Warsaw.

National Evaluation Unit (2014a), Impact of Evaluation on the Effectiveness and Efficiency of Implementation of the Cohesion Policy in Poland. Good Practices, Warsaw.

Olejniczak K. (2007), Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, in: Rozwój, region, przestrzeń, ed. A. Tucholska, Ministry of Regional Development, Warsaw, pp. 361–396.

Oleniczak K., M. Ferry (2008), Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, in: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, ed. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tishnera, Kraków.

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. (2007), Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 i Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal, Report commissioned by the National Evaluation Unit, Warsaw.

Patton M. Q. (2004), Evaluation research, in: The Sage encyclopedia of social science research methods, eds. M. S. Lewis-Beck, A. Bryan, T. F. Liao, Sage, Thousand Oaks, Calif., pp. 337–340.

Roadmaps / Inception impact assessments, http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm, 30.07.2017.

Simismans S. (2015), Policy evaluation in the EU: The Challenges of Linking Ex Ante and Ex Post Appraisal, “European Journal of Risk Regulation”, vol. 6, issue 1, pp. 6–26.

Stern E. (2009), Evaluation policy in the European Union and its institutions, “New Directions for Evaluation”, issue 123, pp. 67–85.

Van den Abeele E. (2015), “Better Regulation”: a bureaucratic simplification with political agenda, Working Paper 2015.04, European Trade Union Institute, Brussels.

Versluis E., van Keulen M., Stephenson P. (2011), Analyzing the European Union Policy Process, Palgrave Macmillan, London.

Vogel L., Van den Abeele E. (2010), Better regulation: a critical assessment, Report 113, European Trade Union Institute, Brussels.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.