Kultury bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne
wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego
wskaźniki kultur bezpieczeństwa energetycznego
kultury energetyczne
kultury bezpieczeństwa energetycznego
metody wielowymiarowej analizy porównawczej
Unia Europejska

Jak cytować

Rosicki, R. (2017). Kultury bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 31–46. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.4

Abstrakt

Problemem badawczym, będącym przedmiotem analizy w tekście, są „kultury bezpieczeństwa energetycznego” Unii Europejskiej. Głównym celem prezentowanych badań jest dokonanie analizy porównawczej z już istniejącymi wybranymi opracowaniami w zakresie „kultur energetycznych”. W prezentowanej analizie uwagę zwrócono na badania, które wykorzystują metody ilościowe w oparciu o metody grupowania obiektów. W związku z koniecznością uściślenia problemu badawczego w tekście przedstawiono następujące pytania badawcze: (1) Czy zasadne jest twierdzenie, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia ze specyficznymi „kulturami bezpieczeństwa energetycznego”?, (2) Czy w okresie 2008–2012, następują zmiany w obrębie, stwierdzonych wcześniej „kultur bezpieczeństwa energetycznego” w Unii Europejskiej? W celu dokonania analizy w zakresie istnienia, bądź też nie „kultur bezpieczeństwa energetycznego” w Unii Europejskiej, przyjęto następujące wskaźniki: (1) wskaźnik energochłonności gospodarki, (2) wskaźnik zależności energetycznej, (3) wskaźnik stirlinga, (4) wskaźnik strat sieciowych i (5) wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej. Uznano, że tak dobrane wskaźniki stanowią swoisty definiens przyjętego terminu „kultury bezpieczeństwa energetycznego”. Do weryfikacji założeń przyjętych w analizie posłużono się jedną z metod aglomeracyjnych (czyli metodą Warda) i jedną z metod optymalizacji danego grupowania obiektów (czyli metodą k-średnich).
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.4
PDF (English)

Bibliografia

Analiza skupień (2017), http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html, 17.01.2017.

Barton B., Blackwell S., Carrington G., Ford R., Lawson R., Stephenson J., Thorsnes P., Williams J. (2013), Energy cultures: Implication for Policymakers, University of Otago, Dunedin.

Baumann F. (2008), Energy Security as Multidimensional Concept, CAP Policy Analysis, München.

Biggart N. W., Lutzenhiser L. (2007), Economic Sociology and the Social Problem of Energy Inefficiency, “American Behavioral Scientist”, vol. 50, no. 8.

Burszta W. J. (1998), Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań.

Cherp A., Jewell J. (2011), The Three Perspectives on Energy Security: Intellectual History, Disciplinary Roots and the Potential for Integration, “Current Opinion in Environmental Sustainability”, no. 3.

Czaputowicz J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN, Warszawa.

Energy glossary, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Energy_glossary, 18.10.2016.

EC [European Commission] (2013), Member States’ Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.

EC [European Commission] (2014), Member States’ Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.

Ford R., Karlin B., Frantz C. (2016), Evaluating Energy Culture: Identifying and validating measures for behaviour-based energy interventions, “International Energy Policies and Programmes Evaluation Conference”, http://www.ieadsm.org/wp/files/Ford-Karlin-Frantz-2016-IEPPECFINAL.pdf, 01.02.2017.

Frederiks E. R., Stenner K., Hobman E. V. (2015), The Socio-Demographic and Psychological Predictors of Residential Energy Consumption: A Comprehensive Review, “Energies”, no. 8.

Frączek P. (2014), Kultura energetyczna krajów nordyckich, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, no. 39.

Frączek P., Majka A. (2015), Kultura energetyczna krajów Unii Europejskiej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, no. 39.

Gajda J. (2008), Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków.

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2015), Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., GUS, ARE, Warszawa.

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2016), Metryka wskaźnika energochłonność gospodarki, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf?symbol_wsk=005003002005&poziom=kraj&jezyk=pl, 14.10.2016.

Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, “Problemy Ekorozwoju”, vol. 5, no. 2.

Kaliski M., Staśko D. (2007), Monitoring bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2020, “Polityka Energetyczna”, no. 10.

Kaliski M., Staśko D. (2003), Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, “Rurociągi”, no. 2–3.

Kałążna K., Rosicki R. (2010), Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, WSB, Poznań.

Kaufman L., Rousseeuw P. J. (2005), Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Keesing R. M. (1974), Theories of Culture, “Annual Review of Anthropology”, no. 3.

Keirstead J. (2006), Evaluating the applicability of integrated domestic energy consumption frameworks in the UK, “Energy Policy”, vol. 34, issue 17.

Kłosowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa.

Kłosowska A. (1969), Z historii i socjologii kultury, PWN, Warszawa.

Leszczyński T. Z. (2012), Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego, “Rurociągi”, no. 2.

Lindén A-L., Carlsson-Kanyama A., Eriksson B. (2006), Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour: What are the policy instruments for change?, “Energy Policy”, no. 34.

Lutzenhiser L. (1992), A cultural model of household energy consumption, “Energy”, vol. 17, issue 1.

Łucki Z., Misiak W. (2012), Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, PWN, Warszawa.

Mirkin B. (2005), Clustering for Data Mining A Data Recovery Approach, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York–Singapore.

Nazarko J., Rybaczuk M. (2003), Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji w Polsce, “Taksonomia”, no. 10.

Niewiedział E., Niewiedział R. (2014), Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne, http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fstratysiecioweaoplatydystrybucyjne.pdf, 01.11.2016.

Nowicka E. (1991), Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa.

Pach-Gurgul A. (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Difin, Warszawa.

Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej, “Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, no. 1.

van Raaij W. F., Verhallen T. M. M. (1981), Household behavior and the use of natural gas for home heating, “Journal of Consumer Research”, vol. 8.

van Raaij W. F., Verhallen T. M. M. (1983a), A behavioral model of residential energy use, “Journal of Economic Psychology”, vol. 3, issue 1.

van Raaij W. F., Verhallen T. M. M. (1983b), Patterns of residential energy behavior, “Journal of Economic Psychology”, vol. 4, issues 1–2.

Rosicki R. (2012), Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego, in: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość?, ed. T. Z. Leszczyński, WSIZiA, Warszawa.

Rosicki R. (2016), Energy Cultures in the European Union, “Przegląd Strategiczny”, no. 9.

Roszko-Wójtowicz E. (2014), Analiza skupień w ocenie warunków pracy w krajach Unii Europejskiej, “Wiadomości Statystyczne”, no. 11.

Snyder J. L. (1977), The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, RAND Corporation.

Sokołowski A. (2002), Metody stosowane w data mining, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Metody_stosowane_w_data_mining.pdf, 17.01.2017.

Sondhaus L. (2006), Strategic Culture and Ways of War, Routledge, London–New York.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny, Tom 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.

Stephenson J., Barton B., Carrington G., Gnoth D., Lawson R., Thorsnes P. (2010), Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours, “Energy Policy”, vol. 38, issue 10.

Stern P. C. (2000), Towards coherent theory of environmental friendly behavior, “Journal of Social Issues”, vol. 56, no. 3.

Stern P. C., Gardner G. T. (1981), Psychological research and energy policy, “American Psychologist”, vol. 36, no. 4.

Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań.

Tapio P., Banister D., Luukkanen J., Vehmas J., Willamo R. (2007), Energy and transport in comparison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 2000, “Energy Policy”, vol. 35, issue 1.

Toje A. (2008), America, the EU and Strategic Culture Renegotiating the transatlantic bargain, Routledge, London–New York.

Tuszyńska L. (2007), Świadomość środowiskowa społeczeństwa polskiego, “Problemy Ekologii”, no. 5.