Regulacja własności mediów w Europie – zagrożenie czy szansa na wolność słowa?
PDF (English)

Słowa kluczowe

pluralizm mediów
własność przedsiębiorstw medialnych
koncentracja kapitału medialnego
wolność mediów

Jak cytować

Skrzypczak, J. (2017). Regulacja własności mediów w Europie – zagrożenie czy szansa na wolność słowa?. Przegląd Politologiczny, (4), 109–118. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.9

Abstrakt

Opracowanie dotyka kwestii pluralizmu, własności medialnej, koncentracji i struktury kapitałowej mediów, prezentując uregulowania dotyczące tego zagadnienia w UE.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.9
PDF (English)

Bibliografia

Ainsworth L., Weston D. (1995), Newspapers and UK media ownership controls, “Media Law & Practice”, vol. 16, no. 1.

Banasiński C. (2005), Ewolucja ustawodawstwa antymonopolowego w Polsce, in: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), ed. C. Banasiński, Warszawa.

Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (2005), Prawo Mediów, LexisNexis, Warszawa.

Beliczyński J. (2004), Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej, „Radio Lider”, no. 3–4.

Crane Th., Calleja R. (2002), The Communications Bill – new dawn or false dawn?, “Communication Law”, vol. 7, no. 4.

Czarny-Drożdzejko E. (2014), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Czarzasty W. (2002), Dostosowanie prawa medialnego do norm Unii Europejskiej i standardów obowiązujących w niektórych krajach członkowskich, “Biuletyn Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”, no. 5–6.

Doktorowicz K. (2002), Koncentracja mediów – aspekt zagraniczny, “Studia Medioznawcze”, no. 5.

Doyle G. (1995a), Media ownership: an assessment of the proposal, “Media Law & Practice”, vol. 16, no. 3.

Doyle G. (1995), The cross media ownership debate, “Media Law & Practice”, vol. 16, no. 2.

Feintuck M., Varney M. (2006), Media Regulation, Public Interes and the Law, Edinburgh.

Feintuck M. (2015), Regulating Media Markets in the Public Interest: Principles Beyond Competition, “Journal of Media Business Studies”, vol. 6, issue 3.

Flankowska J. (2002), Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów, “Studia Medioznawcze”, no. 5.

Fontaine G., Kevin D. (2017), Introduction: media onwership in European markets, in: Media ownership – Market realities and regulatory responses, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Goban-Klas T. (2001), Granice wolności mediów, in: Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.

Grünwald A. (2002), Media ownership control in Germany – an inventory review in the light of Kirch insolvency, “Communications Law”, vol. 7, no. 4.

Gruszecki P. (2007), Regulacja rynku komunikacji elektronicznej a Unia Europejska i Stany Zjednoczone, “Państwo i Prawo”, no. 3.

Hrvatin B., Petković B. (2005), Własność medialna i jej oddziaływanie na niezależność oraz pluralizm mediów w Europie południowo-wschodniej i nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, in: Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, ed. B. Klimkiewicz, Kraków.

Jurczyk Z. (2015), Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 405, pp. 139–140.

Kaminam P (2017), Media concentration in France, in: Media ownership – Market realities and regulatory responses, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Klimkiewicz B. (2005), Krajobraz medialny w Polsce: Struktura własności i pluralizm mediów, w: Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezleżność mediów, ed. B. Klimkiewicz, Kraków.

Klimkiewicz B. (2005), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm i niezależność mediów, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Kowalski T. (2002), Ekonomia polityczna obecności kapitału zagranicznego w mediach w Polsce, “Studia Medioznawcze”, no. 5.

Kreft J. (2015), Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, no. 6 (359).

Mastroianni R., Arena A. (2016), Media concetration in Italy, w: Media ownership – Market realities and regulatory responses, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Miąsik D. (2000), Kontrola koncentracji kapitału w środkach masowego przekazu, „Rejent”, no. 4.

Mik C. (1999), Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.

Mrozowski M. (2001), Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Warszawa.

Nikoltchev S. (ed.) (2004), Regulating Access to Digital Television, IRIS Special, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Nowińska E., du Vall M. (1997), Media w świetle prawa konkurencji, „ZNUJ PzWiOWI”, no. 68.

Pampanin M. (2007), La disciplina del`attività in Italia:parametri cistituzionali e modelli legislativi, „ZNUJ PzWiOWI”, no. 68.

Papathanassopoulos S. (2002), European television in the Digital Age. Issues, Dynamics and realities, Cambridge.

Paraschos E. E. (1998), Media Law and Regulation in the European Union. National, Transnational and U.S. Perspectives, Iowa.

Petri M. (2016), Media concentration in Germany, in: Media ownership – Market realities and regulatory responses, European Media Observatory, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Piątek S. Dziomdziora W., Wojciechowski K. (2014), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Beck, Warszawa.

Piccard R. G., Harcour A. (2009), Policy, Economic, and Business Challenges of Media Ownership Regulation, “Journal of Media Business Studies”, vol. 6, issue 2.

Piccard R. G., Weezel A. (2008), Capital and Consequences of Different Forms of Newspaper Ownership, „The International Journal on Media Management”, no. 10.

Pinker R. (2002), Press freedom and press regulation – current trends in their European context, “Communications Law”, vol. 7, no. 4.

Popa P. (2005), Formy koncentracji pionowej w strukturze łańcucha wartości nadawania cyfrowego, związane z tym zagrożenia i sugestie rozwiązań regulacyjnych, Analiza Biura KRRiT, no. 12, Warszawa, pp. 4–5.

Pope J. (1999), Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, Beck, Warszawa.

Reville N. J. (1991), The new regulatory regime for programmes broadcast in the UK, „Media Law & Practice”.

Scholes J., Woods L. (1996), Media Ownership; The UK Government`s Proposal, „Entertainment Law Review”, no. 1.

Skoczny T. (2004), Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji, in: Prawo Unii Europejskiej, ed. J. Barcz, Warszawa.

Skoczny T. (2010), Polskie prawo kontroli koncentracji – ewolucja, model, wybrane problemy, „Europejski Przegląd Sądowy”, May, pp. 15–20.

Sobczak J. (2001), Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Kraków.

Stępka P. (2007), Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie sektora telewizyjnego, „Global Media Journal – Polish Edition”, no. 1 (3).

Szpringer W. (1992), Z praktyki europejskiej kontroli fuzji (próba oceny), PUG, no. 5–6.

Szynol A. (2008), Piętnaście lat obecności Passuer Neue Presse (Polskapresse) i Orkla Media na polskim regionalnym rynku prasy, „Studia Medioznawcze”, no. 2.

Thoth A. G. (2008), The Oxford Encyclopedia of European Community Law, vol. III: Competition Law and Policy, Oxford.

Valcke P. (2009), From Ownership Regulations to Legal Indicators of Media Pluralism: Background, Typologies and Methods, „Journal of Media Business Studies”, vol. 6, issue 3.

Waniek D. (2007), Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka polityczna, Kraków.

Zielińska-Folcholc M. (2003), Procesy koncentracji w działalności prasowej w Unii Europejskiej. Zagadnienia materialnoprawne, „Państwo i Prawo”, no. 2.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.