Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii
PDF

Słowa kluczowe

Belgia
egzekutywa
flamandzki (niderlandzki)
król
rząd

Jak cytować

Kużelewska, E. (2017). Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii. Przegląd Politologiczny, (1), 21–32. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.2

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na władzy wykonawczej w Belgii na poziomie federalnym. Omówione są tu organy egzekutywy, ich miejsce w rozwiązaniach ustrojowych oraz faktyczna rola w sprawowaniu władzy. Wyjaśniony został proces formowania rządu i trudności w sformowaniu gabinetu koalicyjnego. Wskazano także źródła konstytucjonalizmu belgijskiego i konstytucyjne podstawy ustroju Belgii.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.2
PDF

Bibliografia

André A., Depauw S., Deschouwer K. (2015), Changing Investiture Rules in Belgium, w: Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules, red. B. E. Rasch, J. A. Cheibub, Ofxord University Press.

Biskupski K. (1964), Ustrój polityczny Belgii. Studium o różnicach między ustrojem konstytucyjnym a rzeczywistością, Toruń.

Claes J., Rosoux V. (2011), Belgium, from Model to Case Study for Conflict Resolution, „PeaceBrief” nr 79, http://www.usip.org/sites/default/files/PB79-Belgium,_from_Model_to_Case_Study_for_Conflict_Resolution.pdf.

De Winter L. (2013), Parliament and Government in Belgium: Prisoners of Partitocracy, w: Parliaments and Governments in Western Europe, red. P. Norton, Routledge, London–New York.

De Winter L., Rezsöhazy L. (2012), The Afterlives of Belgian Prime Ministers, w: Formers Leaders in Modern Democracies. Political Sunsets, red. K. Theakston, J. de Vries, Palgrave Macmillan.

De Winter L., Timmermans A., Dumont P. (2003), Belgium: On Government Agreements, Evangelists, Followers, and Heretics, w: Coalition Governments in Western Europe, red. W. C. Müller, K. Strøm, Oxford University Press.

Delwit P. (2011), Elections et gouvernements en Belgique depuis 1945, w: Les partis politiques en Belgique, red. P. Delwit, J.-B. Pilet, É. Van Haute, Bruxelles.

Deschouwer K. (1994), The Decline of Consociationalism and the Reluctant Modernization of Belgian Mass Parties, w: How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, red. R. S. Katz, P. Mair, London–Thousand Oaks–New Delhi.

Deschouwer K. (2013), The Belgian Federation. A Labyrinth State, w: Routledge Handbook of Regionalism and Federalism, red. J. Loughlin, J. Koncaid, W. Swenden, Routledge, London– New York.

Deschouwer K. (2012), The Politics of Belgium. Governing a Divided Society, Palgrave Macmillan.

Deschouwer K., Van Parijs P. (2013), Electoral Engineering for a Stalled Federation, w: Power Sharing in Deeply Divided Places, red. J. McEvoy, B. O’Leary, University of Pennsylvania Press.

Dydak E., Saczuk A. (2013), Królestwo Belgii, w: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. I, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Wydawnictwo Liber, Warszawa.

Erk J. (2008), Explaining Federalism. State, Society and Congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland, Routledge, London–New York.

Fitzmaurice J. (1996), The Politics of Belgium. A Unique Federalism, London 1996.

Głowacki A. (1987), Belgia (od państwa unitarnego ku federacji), Szczecin.

Głowacki A. (1995), System polityczny Belgii, Szczecin.

Głowacki A. (1997), System konstytucyjny Belgii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Goossens J., Cannoot P. (2015), Belgian Federalism after the Sixth State Reform, „Perspectives on Federalism”, vol. 7, issue 2, http://www.on-federalism.eu/attachments/213_download.pdf.

Keman H. (2008), The Low Countries. Confrontation and Coalition in Segmented Societies, w: Comparative European Politics, red. J. M. Colomer, Routledge, London–New York.

Klepka R. (2012), Kryzys polityczny lat 2010–2011 w Królestwie Belgii – geneza i możliwe następstwa, w: Na tropach twórczości i czasów minionych. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi, red. M. Cetwiński, A. Czajkowska, Częstochowa.

Klepka R. (2014), Rządy mniejszościowe w Belgii: trudności istnienia stabilnego rządu w państwie Flamandów i Walonów, w: Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, red. R. Radek, Sosnowiec.

Konstytucja Królestwa Belgii (2010), tł. i wstęp W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kużelewska E. (2015), Language Border and Linguistic Legislation in Belgium, „Michigan State International Law Review Forum Conveniens”, vol. 3, http://msuilr.org/?forum-conveniens=language-border-and-linguistic-legislation-in-belgium.

Louwerse T., Van Aelst P. (2013), The Exceptional Belgian Case? Government Formation Duration in Comparative Perspective, http://www.sciencepolitique.be/IMG/pdf/louwerse_the_state_of_the_federation_2013.pdf.

Philips V., Vermeersch P. (1998), Belgia: geneza i organizacja państwa federalnego, „Studia Europejskie”, nr 1.

Pilet J.-B. (2015), Electoral System Change in Europe since 1945: Belgium, http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_121/FILE/Belgium_summary.pdf.

Procedury wyborcze w krajach europejskich. Opracowania tematyczne OT – 635, Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz i Dokumentów, Warszawa 2015 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/130/plik/ot-635_do_internetu.pdf.

Romainville C. (2015), Dynamics of Belgium Plurinational Federalism: A Small State Under Pressure, „Boston College International and Comparative Law Review” vol. 38(2), http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol38/iss2/3.

Stepan A. (2001), Arguing Comparative Politics, Oxford University Press.

Swenden W. (2011), Why Is Belgian Federalism Not More Asymmetrical?, w: Federalism Beyond Federations. Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe, red. F. Requejo, K.-J. Nagel, Ashgate Publishing Limited.

Timmermans A. (1994), Cabinet ministers and policy-making in Belgium: the impact of coalition constraints, w: Cabinet Ministers and Parliamentary Government, red. M. Laver, K. A. Shepsle, Cambridge University Press.

Wilsford D. (1995), Political Leaders of Contemporary Western Europe. A Biographical Dictionary, Greenwood Press, Westport–Connecticut.

Vandekerchhove R. (2005), Belgian Dutch versus Netherlandic Dutch: New Patterns of Divergence? On Pronouns of Address and Diminutives, „Multilingua”, vol. 24.

Van den Bosch J. (2011), Troubles in the heart of the EU – Political crisis in Belgim, „Rocznik Integracji Europesjkiej”, nr 5.

Zieliński E. (2003), Rząd Królestwa Belgii, w: Rządy w państwach Europy, red. E. Zieliński, I. Bokszczanin, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Żelichowski R. (2014), Królestwo Belgii – szósta reforma ustrojowa, „Biuletyn Analiz i Opinii PAN ISP”, nr 2(14), http://www.isppan.waw.pl/subpage/zaklady/ze/files/biuletyn2014_0214.pdf.