Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej
PDF

Słowa kluczowe

demokracja
reprezentacja
partycypacja
obywatele
współrządzenie

Jak cytować

Radzik-Maruszak, K., & Pawłowska, A. (2017). Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 83–102. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.6

Abstrakt

W wielu państwach europejskich w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zauważyć można transformację lokalnej demokracji przedstawicielskiej. Jest to zarówno wynikiem wdrożenia reform inspirowanych koncepcjami Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management), lokalnego współrządzenia (local governance), zmian o charakterze strukturalno-funkcjonalnym, jak i poszerzających się mechanizmów uczestnictwa obywatelskiego. Ostatnia z tendencji w sposób szczególnie wyraźny uwidacznia się w Polsce, w samorządach dużych miast. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku radnych do idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej oraz określenie stopnia wpływu tychże na pozycję i rolę rad w procesie rządzenia. Artykuł opiera się na badaniach empirycznych przeprowadzonych w 18 miastach polskich. Wyniki badań wskazują, że radni miejscy generalnie popierają ideę szerszego angażowania mieszkańców w proces decyzyjny. Większość z nich uznaje jednak funkcjonujące w ich miastach formy uczestnictwa obywatelskiego za wystarczające, postulując jednocześnie usprawnienie ich działania.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.6
PDF

Bibliografia

Benz A., Papadopulos Y. (red.) (2006), Governance and Democracy. Comparing National, European and International Experiences, Routlege, London–New York.

Björn E., Sweeting D., Klok P.-J. (2013), Local Councillors in Comparative Perspective, w: Local Councillors in Europe, red. E. Björn, D. Sweeting, P.-J. Klok, Springer VS.

Burns D. (2000), Can Local Democracy Survive Governance?, „Urban Studies”, vol. 37, nr 5–6, ss. 963–973.

Converse P., Pierce R. (1986), Political Representation in France, Harvard University Press.

Daemen H. (2012), Revitalising Representative Democracy, w: Renewal in European Local Democracies. Puzzles, Dilemmas and Options, red. L. Schaap, H. Daemen, Springer VS.

Dahl A. R. (1994), A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation, „Political Science Quarterly”, vol. 109, nr 1, ss. 23–34.

Dahl R. A. (1956), A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press.

Denters B., Rose L. E. (red.) (2005), Comparing Local Governance. Trends and Developments, Palgrave Macmillan.

Egner B., Sweeting D., Klok P.-J. (red.) (2012), Local Councilors in Europe, Springer VS.

Fisher F. (2012), Participatory governance: From Theory to Practice, w: The Oxford Handbook of

Governance, red. D. Levi-Faur, Oxford University Press.

Geurtz C., Van de Wijdeven T. (2010), Making Citizen Participation Work: The Challenging Search for New Forms of Local Democracy in The Netherlands, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 531–549.

Hambleton R. (2003), The New City Management, w: Globalism and Local Democracy. Challenge and Change in Europe and North America, red. R. Hambleton, F. V. Savitch, M. Stewart, Palgrave Macmillan UK.

Hansen K. (2005), Representative Government and Network Governance – in Need of ‘Co-governance’: Lessons from Local Decision Making on Public Schools in Denmark, „Scandinavian Political Studies”, 28(3), ss. 219–237.

Hood Ch. (1991), A Public Management for All Seasons?, „Public Administration”, vol. 69, Issue 1, ss. 3–19.

Huxhama C., Vangena S., Huxhama C., Edena C. (2000), The Challenge of Collaborative Governance, „Public Management Review”, vol. 2, Issue 3, ss. 337–358.

Jakobsen M., Kjaer U. (2016), Political Representation and Geographical Bias in Amalgamated Local Governments, „Local Government Studies”, vol. 42, Issue 2, ss. 208–227.

Jones G., Ranson S. (1989), Is There a Need for Participative Democracy? An exchange, „Local Government Studies”, vol. 15, Issue 3, ss. 1–10.

Jordan A., Wurzel K. W. R., Zito A. (2005), The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government?, „Political Studies”, vol. 3, nr 3, ss. 477–496.

Kaźmierczak T. (2012), Przedstawiciele władz lokalnych o udziale mieszkańców gmin w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi, w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych.

Kjaer U., Hjelmar U., Olsen A. L. (2010), Municipal Amalgamations and the Democratic Functioning of Local Councils: The Case of The Danish 2007 Structural Reform, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 569–585.

Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. (2000), Politicians and Interactive Decision Making: Institutional Spoilsports or Playmakers, „Public Administration”, vol. 78, Issue 2, ss. 365–387.

Krzynówek A. (2010), Rozum a porządek polityczny – wokół sporu o demokrację deliberatywną, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Mazur S. (red.) (2015), Współzarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.

Michels A. (2011), Innovations in Democratic Governance: How does Citizen Participation Contribute to a Better Democracy, „International Review of Administrative Science” 77(2), ss. 275–293.

Michels A., de Graaf L. (2010), Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 477–491.

Nyholm I., Haveri A. (2009), Between Government and Governance – Local Solutions for Reconciling Representative Government and Network Governance, „Local Government Studies”, 35:1, ss. 109–124.

Pawłowska A. (2016), Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 14:1.

Pawłowska A., Radzik-Maruszak K. (2015), Big Cities Governance – How Mayors Cope with Civic Engagement?, referat wygłoszony na XXIII konferencji NISPAcee, 21–23 maja 2015 roku, Tibilisi, Gruzja.

Pawłowska A., Radzik-Maruszak K. (2016), Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), referat wygłoszony na konferencji „Polityka Lokalnie”, 21–22 kwietnia 2016 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Pierre J. (2000), Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, Oxford University Press.

Pierre J., Peters B. G. (2000), Governance, Politics and the State, Macmillan, Basingstoke.

Pitkin H. (1969), Representation, New York.

Plüss L. (2013), Urban Governance and its Impact on the Role Perception and Behaviour of European City Councillors, „Local Government Studies”, vol. 39:5, ss. 721–737.

Radzik-Maruszak K., Mieczkowska-Czerniak K. (2013), From Indifference to Protest: Citizens Activity at the Local Level in Poland, „Annales UMCS. Sectio K”, vol. XX (I), ss. 151–169.

Radzik-Maruszak K. (2015), Putting Citizens First: Democratic Innovations in City Governance, „Kunnallistieteellinen Aikakauskirja”, vol. 4, ss. 309–322.

Rhodes R. A. W. (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Maidenhead, GB–Philadelphia, US,.

Sartori G. (1987), The Theory of Democracy Revisited, Chatham House Publishers.

Sørensen E., Torfing J. (red.) (2007), Theories of Democratic Network Governance, Palgrave Macmillan UK.

Torfing J., Peters B. G., Pierre J., Sørensen E. (2012), Interactive Governance. Advancing the Paradigm, Oxford University Press.

Vetter A. (2009), Citizen versus Parties: Explaining Institutional Change in German Local Government, 1989–2008, „Local Government Studies”, vol. 35, Issue 1, ss. 125–142.

Vetter A., Kersting N. (2003), Democracy versus Efficiency? Comparing Local Government Reforms across Europe, VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Wilson D., Game Ch. (2006), Local Government in the United Kingdom, 4th ed. Palgrave Macmillan, Basingstoke.