Reminiscencje historyczne w programach partyjnych i wypowiedziach liderów polskich partii po 1989 roku na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości
PDF (English)

Słowa kluczowe

partie polityczne
tradycja
program polityczny

Jak cytować

Paczos, S. (2017). Reminiscencje historyczne w programach partyjnych i wypowiedziach liderów polskich partii po 1989 roku na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości. Przegląd Politologiczny, (1), 103–114. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.7

Abstrakt

Tekst ma na celu przeanalizowanie natury stosunku polskich partii do przeszłości. Pokazanie inspiracji ideologicznych, ale również wzorców zachowań, które można dostrzec w polskich partiach działających po 1989 roku, a które bardziej lub mniej świadomie zostały „zapożyczone” od ugrupowań funkcjonujących w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie PRL-u. Są to nawiązania zarówno do tradycji demokratycznej, jak i autorytarnej. Przedmiotem analizy zostały nie tylko formalne deklaracje ideowe partii, wypowiedzi polityków, propozycje rozwiązań ustrojowych, ale również szeroko rozumiana praktyka polityczna. Tekst ma pomóc znaleźć odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu tradycja polityczna może być pomocna w kształtowaniu tożsamości politycznej współczesnych partii, do jakich elementów historii nawiązują najczęściej polskie ugrupowania po 1989 roku oraz scharakteryzować podejście partii do tradycji i sposobu jej wykorzystywania w rywalizacji politycznej.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A. (2014), Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie postkomunistycznym, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, no. 16.

Bartyzel J. (2002), Konserwatyzm bez kompromisów. Studium z zachowawczej myśli politycznej w Polsce, Toruń.

Blok Z. (1998), Teoria polityki. Studia, Poznań.

Bojarowicz T. (2007), Kształtowanie się partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku, in: Partie i systemy partyjne RP. Stan i perspektywy, eds. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.

Chojnowski A. (1986), Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Ossolineum.

Chwedoruk R. (2010), PPS w latach 1987–1990. Działalność i myśl polityczna, in: Polska Partia Socjalistyczna.

Dlaczego się nie udało?, ed. R. Spałka, Warszawa.

Dudek A. (1997), Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, Kraków.

Dzieciński P. (2009), Kształtowanie się i ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku, in: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria „Res Politicae”, v. 3.

Filipowicz S. (1988), Mit i spektakl władzy, Warszawa.

Gulczyński M. (2009), Krajobraz polityczny po „IV RP”, in: Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”. Wybrane problemy, ed. D. Waniek, Warszawa.

Janicki M., Władyka W. (2007), Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP, Warszawa.

Jaźwiński R. (2004), Tradycja piłsudczykowska w micie genezy IV RP, http://histmag.org/Tradycjapilsudczykowska-w-micie-genezy-IV-RP-cz.-2-2004, 10.06.2016.

Kowalczyk K. (2006), Prawo i Sprawiedliwość – „Rewolucyjni konserwatyści”?, in: Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, eds. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń.

Kowalczyk K. (2007), Partie polskiej prawicy parlamentarnej – oferta programowa, stan i perspektywy, in: Partie i systemy partyjne RP. Stan i perspektywy, eds. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.

Kulesza W. (1986), Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1935, Ossolineum.

Majchrowski J. M. (1985), Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa.

Manncheim K. (1986), Myśl konserwatywna, Warszawa.

Manncheim K. (1953), Essays on Sociology and Social Psychology, London.

Marsch D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków.

Maternicki J. (1990), Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach historiograficznych, Warszawa.

Matyja R. (2009), Prawica w pułapce pamięci?, in: Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, ed. J. Kloczkowski, Kraków.

Nalewajko E. (1997), Budowa partii politycznych: doświadczenia polskie, in: Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, ed. J. Wasilewski, Warszawa.

Nowakowski J. M. (2006), Naczelnik bez maciejówki, „Wprost”, 18 grudnia (Internet edition), https://www.wprost.pl/tygodnik/97816/Naczelnik-bez-maciejowki.html, 22.06.2016.

Państwo jest wartością (interview with J. Kaczyńskim), (2006), „Nowe Państwo”, no. 1.

Paruch W. (2005), Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin.

Paruch W. (1995), U podstaw piłsudczykowskiego systemu wartości 1926–1939. Główne determinanty aktywności politycznej, „Studia Polityczne”, no. 4.

Paszkiewicz K. A. (ed.) (2004), Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław.

Polityk też człowiek (interview with J. Kaczyńskim), (2006), „Gość Niedzielny”, http://gosc.pl/doc/792444.Polityk-tez-czlowiek, 21.10.2016.

Ponczek E. (2008), Polska myśl polityczna w sytuacji wyzwań cywilizacyjnych współczesności, in: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, eds. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków.

Poparłbym zamach majowy (interview with L. Kaczyńskim), (2006) „Gazeta Wyborcza”, 13 maj, no. 111.

Rękas K. (2015/2016), Dlaczego nie należy popierać PiS, „Pro Fide Rege et Lege”, no. 75–76.

Sanecka J. (2008), Recepcje piłsudczykowskiego myślenia o państwie w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, in. Kontynuacje i nowatorstwo w świcie współczesnych idei, eds. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków.

Stan kawalerski jest Bogu miły (interview with J. Kaczyńskim), (2007), „Wprost”, 21 października, no. 42.

Sobolewska-Myślik K. (2004), Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa.

Sobolewski M. (1976), Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, „Historyka”, v. 6.

Sokół W. (2003), Partie polityczne i systemy partyjne w Polsce w latach 1991–2001, in: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.

Szacki J. (1971), Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa.

Walicki A. (2008), Co pogrzebano z IV RP, „Gazeta Wyborcza” z 26 stycznia, no. 22.

Wywiad z Prezydentem RP L. Kaczyńskim. Historia stosowana (2006), „Arcana”, no. 70–71.

IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich (2005), Program Prawa i Sprawiedliwości, old.pis.org.pl/bip/download.php?f=program_2005.pdf, 15.11.2016.