Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne
PDF

Słowa kluczowe

dziennikarze
aktorzy polityczni
postawy
poglądy polityczne
model watchdoga

Jak cytować

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne. Przegląd Politologiczny, (1), 127–142. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9

Abstrakt

Celem artykułu jest zestawienie postaw polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych deklarowanych w ankietach (role perception) z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez dziennikarzy wobec polityków w przygotowywanych przez nich materiałach informacyjnych (role performance). Wyniki badań ankietowych ujawniają istotne różnice pomiędzy poszczególnymi pokoleniami polskich dziennikarzy. Z rolą watchodoga utożsamia się przede wszystkim pokolenie podejmujące pracę w okresie zmiany ustrojowej, podczas gdy najmłodsze pokolenie – choć uważa tę rolę mediów za ważną – samo nie jest zainteresowane jej pełnieniem. Analiza zawartości mediów potwierdza dużą wagę przywiązywaną przez polskich dziennikarzy do monitorowania działalności prowadzonej przez aktorów politycznych. Badania dostarczają jednocześnie danych potwierdzających wysoki poziom paralelizmu politycznego polskiego systemu medialnego.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9
PDF

Bibliografia

Bajka Z. (1991), Dziennikarze (1981–1990), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, ss. 149–159.

Bajka Z. (2000), Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, ss. 42–63.

Baran S. J., Davis D. K. (2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Blumer J. G., Gurevitch M. (1975), Towards a Comparative Framework for Political Communication Research, w: The Crisis of Public Communication, red. J. G. Blumer, M. Gurevitch, Routledge, London, ss. 59–72.

Blumer J. G., Gurevitch M. (1995), The Crisis of Political Communication, Routledge, London.

Brüggemann M., Engesser S., Büchel F., Humprecht E., Castro L. (2014), Hallin and Mancini revisited: Four empirical types of western media systems, “Journal of Communication”, nr 64 (6), ss. 1037–1065.

Culbertson H. (1983), Three perspectives in American journalism, “Journalism Monographs”, nr 83, ss. 1–33.

Curry J. L. (1990), Poland’s Journalists: Professionalism and Politcs, Cambridge University Press, Cambridge.

Dobek-Ostrowska B. (2010), System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje, „Studia Medioznawcze”, nr 2, ss. 13–26.

Dobek-Ostrowska B. (2011), Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. (2012), Italianization (or mediterraneanization) of the Polish media system?: reality and perspective, w: Comparing media systems beyond Western world, red. D. C. Hallin, P. Mancini, Cambridge University Press, Cambridge, ss. 69 108.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A. (2013), Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), „Studia Medioznawcze”, nr 1, ss. 11–28.

Hallin D., Mancini P. (2004), Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Hallin D., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hallin D., Mancini P. (red.) (2012), Comparing media systems beyond Western world, Cambridge University Press, Cambridge.

Hanitzsch T. (2007). Deconstructing Journalism Culture. Toward a Universal Theory, “Communication Theory”, nr 17(4), ss. 367–385.

McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa.

Mellado C. (2015). Professional roles in news content: Six dimensions of journalistic role performance, “Journalism Studies”, nr 4, ss. 596–614.

Mocek S. (2006), Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych, Warszawa.

Olędzki J. (1996), Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, w: Polskie przemiany lat 90-tych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WDiNP UW w dniach 1−2.12.1994 r., Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa.

Olędzki J. (1998), Polish Journalists: Professionals Or Not?, w: The Global Journalist. News People around the Word, red. D. H. Weaver, Hampton Press, New Jersey, s. 257–276.

Patterson T. E., Donsbach W. (1996), News decisions: Journalists as Partisan Actors, „Political Communication”, nr 13, ss. 455–468.

Piontek D. (2009), Ideał polityka w „Super Expressie” i „Fakcie. Gazecie codziennej” (lipiec–sierpień 2007), w: Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia, red. J. Miluska, Poznań, ss. 391–412.

Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Piontek D., Hordecki B. (2010), Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez polskie tabloidy „Super Express” i „Fakt. Gazetę Codzienną”, w: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Pisarek W. (1993), Gatunek dziennikarski: Informacja prasowa, „Zeszyty Prasoznawcze’’, nr 3–4, ss. 156–159.

Pisarek W. (1998), A la recherche des journalist polonais, w: Telerevolutions Culturelles: Chine, Europe Centrale, Russie, red. K. Feigelson, N. Pelissier, Paris.

Seymour-Ure C. (1974), The Political Impact of Mass Media, Constable, Londyn.

Siebert F. S., Peterson T., Schramm W. (1965), Four Theories of the Press, University of Ilinois Press Urbana.

Stępińska A., Ossowski S. (2010a), Polski dziennikarz – niezależny altruista?, w: Etyka w mediach, vol. 5: Nowe media – stare idee, red. W. Machura, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań– Opole, ss. 35–46.

Stępińska A., Ossowski S. (2010b), Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy” a świadomością misji, w: Media – czwarta władza?, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań–Opole, s. 55–66.

Stępińska A., Ossowski S. (2011a), Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku, w: Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym, red. B. Patkowska-Pająk, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, ss. 33–46.

Stępińska A., Ossowski S. (2011b), Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, „Studia Medioznawcze”, nr 1, ss. 17–30.

Stępińska A., Ossowski S. (2011c), Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy, w: Studia nad dziennikarstwem, red. I. Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 43–62.

Stępińska A., Ossowski S. (2012), Three Generations of Polish Journalists: Professional Roles and Identities, „Journalism Studies”, nr 5–6, ss. 857–867.

Stępińska A., Ossowski S., Pokrzycka L., Nowak J. (2012), The Journalists and Journalism of Poland, w: The Global Journalist in the 21st Century, Routledge, red. D. H. Weaver, L. Willnat, New York–London, ss. 255–266.

Stępińska A., Głowacki M. (2014), Professional roles, context factors and responsibility accross generations of Polish journalists, w: Journalism that Matters. View from Central and Eastern Europe, red. M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss. 79–96.

Szymańska A., Hess A. (2014), Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i społecznej?, „e-Politikon”, nr XII, ss. 10–40.

Weaver D. H., Wilhoit G. C. (1996), The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the End of an Era, Lawrence Erlbaum Asssociaties, Mahwah, NJ.

Weaver D. H., Willnat L. (red.) (2012), The Global Journalist in the 21st Century: News People around the World, Routledge, New York.

Wojtak M. (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wojtak M. (2009), Metamorfozy gatunków prasowych, w: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin.