Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych
PDF

Słowa kluczowe

media concentration
European Union
Member States
media pluralism
media ownership

Jak cytować

Jas-Koziarkiewicz, M., & Stasiak-Jazukiewicz, E. (2018). Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych. Przegląd Politologiczny, (1), 147–162. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10

Abstrakt

The problem of media ownership is crucial in democratic countries because the quality of the public debate depends on it. The aim of this analysis is to identify different forms of media ownership in six European countries (Austria, the Czech Republic, France, Germany, Hungary and Italy) and the means by which these countries prevent the concentration of media ownership. Since the decisions made by the European Union have a great impact on the European media, the article also presents the position of the EU on the concentration of media ownership, as well as its response to decisions taken by member states regarding this matter. The 2000s and 2010s saw the liberalization of national regulations on the concentration of media ownership in some states. Attempts were also made to limit the relationship between the media and politics. There is also an emerging tendency towards integrated regulation, which includes both the media and the telecommunication markets.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10
PDF

Bibliografia

Rundfunkurteil – „Deutschland-Fernsehen” BVerfGE 12, 205-v. 28.02.1961, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv012205.html, 3.09.2017.

Rundfunkurteil – „Parteienrundfunkbeteiligung”, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/fs20080312_2bvf000403.html, 3.09 IX 2017.

évi CLXXXV. törvénya médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133252, 3.10.2017.

A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States, Study, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2016)571376_EN.pdf, 3.09.2017.

Arena A., Mastroianni R. (2016), European Commission. Letter of Formal Notice to Italy concerning Rules on Electronic Communications, IRIS 2006-8:5/5, http://merlin.obs.coe.int/iris/2006/8/article5.en.html, 1.09.2017.

Bundesgesetz mit dem Bestimmungen für privaten Hörfunk erlassen werden, BGBl. nr 20/2001 z późn.zm., ostatnia w 2015.

Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste, BGBl. nr 84/2001, z późn. zm., ostatnia w 2015.

Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien, BGBI. nr 314/1981 z późn. zm., ostatnia w 2014.

Buttolph-Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Commission Staff Working Document Media pluralism in the Member States of the European Union Brussels (2007), SEC(2007) 32 z 16.01.2007.

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione, G.U. nr 208 z 7.09.2005, z późn. zm. ostatnia w 2010.

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung Vom 18. April 2009, BGBl. I S. 770, nr. 20.

Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie), Dz. Urz. L 108 z 24.04.2002.

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), Dz.Urz. L 108 z 24.04.2002.

European Parliament resolution (2002) on media concentration, Dz. Urz. C 25 z 2.01.2004.

European Parliament resolution on the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) (2003/2237(INI)), Dz. Urz. C 104 E z 30.04.2004.

Gálik M. (2010), Regulating Media Concentration within the Council of Europe and the European Union, w: Media Freedom and Pluralism, red. B. Klimkiewicz, http://books.openedition.org/ceup/2179, 3.09.2017.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013, BGBl. I S. 1750, nr 3245, z późn. zm. ostatnia 2017.

Harcourt A. (2005), The European Union and the Regulation of Media Markets, Manchester University Press, Manchester.

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States (2009), Leuven.

Instytut Staszica (2017), Koncentracja kapitału w mediach i jej zapobieganie we Francji oraz Niemczech, http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/03/IS_koncentracja_mediow_i_jej_zapobieganie_we_Francji_i_Niemczech.pdf, 1.11.2017.

Iosifides P. (1996), Media concentration policy in the European Union and the public interest, PhD thesis, University of Westminster, http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/8521/, 10.12.2017.

Jakubowicz K. (2010), Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa.

Jas-Koziarkiewicz M. (2011), Austria, w: E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, Poltex, Warszawa.

Just N. (2007), Measuring media concentration and diversity: new approaches and instruments in Europe and the US, “Media, Culture & Society”, vol. 31(1).

Krzysztoszek M. (2011), Przekaz medialny na rynku nadawców telewizyjnych we Włoszech, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, G.U. nr 240 z 13.10.1990, z późn. zm. ostatnia w 2017.

Legge 20 luglio 2004, nr 215 Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interes si, G.U. nr 193 z 18.08.2004.

Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, G.U. nr 177 z 31.07.997, z póź. zm. ostatnia w 2010.

Legge 5 agosto 1981, n. 416 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, G.U. nr 215 z 6 sierpnia 1981, z późn. zm., ostatnia w 2008.

Legge 67 rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, G.U. nr 56 z 9.03.1987, z późn. zm. ostatnia w 2007.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, (Loi Léotard), (ostatnia zmiana 2017), https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512 205&fastPos=1&fastReqId=78965485&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte, 3.09.2017.

Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la Presse (znowelizowana Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias), https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451, 3.09.2017.

Macchi di Cellere S., Mezzapesa G. (2010), Italy, w: J. P. Janka, The Technology, media and Telecommunications Review, Law Business Research, London.

McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Media ownership – Market realities and regulatory responses (2016), red. M. Cappello, IRIS Special 2016-2, European Audiovisual Observatory, Strasbourg.

Media ownership and concentration in Europe: a comparative analysis with reflections on the situation in Slovenia, A study commissioned by AKOS, http://www.akos-rs.si/files/Elektronski_mediji/

Medijska_ucilnica/Raziskave_in_analize/WH-20150126-ownership-concentration-reportfinal.pdf, 3.09.2017.

Opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura przedstawiona w dniu 12 września 2007 r., Sprawa C-380/05, Centro Europa 7 Srl przeciwko Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62005CC0380, 1.09.2017.

Picard R. G. (2004), Commercialism and Newspaper Quality, „News Paper and Research Journal”, vol. 25, nr I.

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/regemit.htm, 1.09.2017.

Rezolucja (2008) Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI), Dz. Urz. CE 8 z 14.01.2010.

Rezolucja (2013) Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i mediów na świecie (2011/2081(INI)), Dz. Urz. C 65 z 19.02.2016.

Rezolucja (2016) Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i mediów na świecie (2011/2081(INI)), Dz. Urz. C 65 z 19.02.2016.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech P7_TA(2011)0094, Dz. Urz. CE 199 z 7.07.2012.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech (zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r.) (2012/2130(INI)), Dz. Urz. C 75 z 26.02.2016.

Richeri G., Prario B. (2016), Media Ownership and Concentration in Italy, w: E. M. Noam, Who Owns the World’s Media?: Media Concentration and Ownership Around the World, Oxford University Press.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. L 24 z 29.01.2004.

Scassellati-Sforzolini G., Iodice F. (2015), Italy, w: The Foreign Investment Regulation Review, red. B. A. Facey, Law Business Research, London, http://40.69.38.72/~/media/cgsh/files/other-pdfs/italy.pdf, 20.10.2016.

Seewald K. (2008), Gründung und Aufbau des ZDF unter besonderer Berücksichtigung der Geschichtsvermittlung, Osnabrück.

Šmíd M. (2004), Czech Republic, w: Regional overview and its impact on media independence and pluralizm, red. S. B. Hrvatin, B. Petković, Peace Instytut, Ljubliana.

Sprawa M.8257 – NN Group/Delta Lloyd, Dz. Urz. C 177 z 3.04.2017.

Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) vom 31. August 1991 (GVBl.I/91, [Nr. 42], S. 581) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages (Gesetz vom 06.06.2017) vom 16. Dezember 2016, GVBl.I/17 [Nr. 12], S. 1, GVBl.I/17 [Nr. 12], S. 2.

Stasiak-Jazukiewicz E. (2011), Wstęp, w: E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.

Stetka V. (2010), Between a Rock and a Hard Place? Market Concentration, Local Ownership and Media Autonomy, “International Journal of Communication”, nr 4.

TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.

Vick D. W., Doyle G. (2004), Über die „konvergierte Regulierung” zum deregulierten Medienmarkt?, „Media Perspektiven”, nr 1.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie C-380/05 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 października 2005 r., w postępowaniu: Centro Europa 7 Srl przeciwko Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0380, 1.09.2017.

Wyrok Trybunału w sprawie 155-73 z dnia 30 kwietnia 1974 r. Giuseppe Sacchi. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Tribunale di Biella – Włochy. http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88564&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192183, 3.09.2017.

Zákon 143/2001 Sb., ze dne 4. dubna 2001 o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (v znení zákona č. 188/2011 Sb.), z późn. zm., ostatnia 2017.

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, z późn. zm., ostatnia 2017.

Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, z późn. zm., ostatnia 2017.

Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), z późn. zm., ostatnia 2017.