Polska w GATT/WTO
PDF

Jak cytować

Skrzypczyńska, J. (2018). Polska w GATT/WTO. Przegląd Politologiczny, (1), 83–91. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.6

Abstrakt

The purpose of the paper is to analyze the position of Poland in the GATT and WTO. Another topic concerns the principles of the Common Commercial Policy of the European Union, including Poland after accession. The first part of the paper presents the position of Poland in the GATT, with particular emphasis on Poland’s specific membership, which followed from its centrally planned economy. The second part of the paper concentrates on the issue of Poland’s functioning within the WTO and Polish postulates in the Development Round (Doha) of the WTO in the context of liberalized trade of agricultural commodities. The effects of excessive imports from China are also analyzed from the point of view of Polish producers of soft fruit and in terms of anti-dumping duties imposed by the EU on such imports.
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.6
PDF

Bibliografia

Bartoszewicz T., GATT a międzynarodowa polityka handlowa, PWN Warszawa 1988.

Białorucki B., Polska w GATT i WTO, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 2.

Hoekman B., Kostecki M. M., Ekonomia światowego systemu handlu. handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.

http://handelue.pl – punkt informacyjny o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi.

http://www.ecostat.unical.it/.../Lettera%20di%20Lamy%20e%20Fischler%20(9.5.04).pdf.

http://www.mg.gov.pl/Clo/WTO/.

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F56FF5CB-3D46-4785-9C30-C5B2DEFDD972/33960/truskawki_ostate.

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/SrodkiOchronne/Informacje/.

Kawecka-Wyrzykowska E., Polska wkrótce stanie się członkiem Światowejj Organizacji Handlu, „Wspólnoty Europejskie” 1995, nr 2.

Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavroidis P. C., The World Trade Organization. Law, Practice, and Policy, Oxford University Press 2003.

Michałek J. J., Miêdzynarodowa polityka handlowa w ramach GATT,Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 1989.

Michałek J. J., Przystępowanie krajów w procesie transformacji do WTO w świetle doświadczeń Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 1999, nr 3.

Michałek J. J., Wilkin J., Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, w: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, UKIE, Warszawa 2008.

Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, J. Kaczurba,Warszawa 1995.

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zapytanie nr 1237 w sprawie stanu negocjacji w ramach rundy Doha, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6F99F51E.

Polska w WTO, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, J. Kaczurba, IKiCHZ, Warszawa 2002.

Revised Draft Modalities on Agriculture, TN/AG/W/4/Rev.1, 8 February 2008.

Revised Draft Modalities on Agriculture, TN/AG/W/4/Rev.3, 10 July 2008.

Rolnictwa kością niezgody, „Rynki Zagraniczne”, 16–19 IX 2003.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodących z Chińskiej Republiki Ludowej, Dziennik Urzędowy UE L nr 287 z 18 X 2006.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Dziennik Urzędowy UE L 100/1.

Sowa M., Runda Urugwajska a interesy handlowe Polski, „Rynki Zagraniczne”, 20 VII 1990.

Sowa M.,Werner A. T., Problemy stojące przed negocjatorami w Rundzie Urugwajskiej GATT, „Prace i Materiały” IGŚ SGPiS, styczeń 1987, nr 11.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chiñskiej Republiki Ludowej, Dziennik Urzêdowy UE L 10/12 z 17 I 2007.

Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_spojnosci/Polityka_spojnosci_po_2013/Raporty/Documents/Stanowisko_WPR_2013_RM.pdf.

The Doha squabble, „The Economist”, March 29th 2003.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. 1995, Nr 34, poz. 164 z dnia 31 marca 1995 r.

Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich środkami krajowymi w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, styczeń

, http://www.fapa.com.pl/sarep.