Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki)
PDF

Jak cytować

Fiszer, J. M. (2018). Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki). Przegląd Politologiczny, (2), 29–47. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.3

Abstrakt

The purpose of this study is to attempt to show the positive and negative, or favorable and unfavorable, preconditions of the Polish presidency and its assessment. The main proposition is that the presidency was an unprecedented event in Polish history and has had a significant social, political, cultural, economic and international impact, while its consequences will continue to be felt for a long time. The Polish presidency, like all EU presidencies, stirred considerable emotions and its outcomes have already produced divergent opinions among experts, researchers and politicians. It is still too early to present an exhaustive and objective assessment of the presidency, but this does not mean that it cannot be analyzed, examined or have conclusions drawn from it. The author tries to present that despite some negative preconditions that did not encourage the Polish presidency, and the absence of any spectacular successes, the assessment of the Polish presidency has been positive, and Poland deserves both credit and distinction for passing such a stern test despite lacking in experience and facing numerous difficulties. The author also tries to show that the Polish presidency was calm and focused on seeking understanding and compromise; and that it was better than the Czech or Hungarian presidencies. It is unfortunate that the global media were relatively uninterested in the Polish leadership of the Council, which was consequently overshadowed by such events as the crisis in the euro zone, the financial and economic tragedy in Greece, the Arab Spring, and the parliamentary elections in Poland and in Russia.
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.3
PDF

Bibliografia

Baj L., Wypromowanie się na prezydencji, „Gazeta Wyborcza”, 25 IV 2011.

Barcz J., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2010.

Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, wyd. 2 (zmienione i uzupełnione), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Bielecki T., Ludzie prezydencji w Brukseli, „Gazeta Wyborcza”, 28 III 2011.

Brzezińska M. M., Kształtowanie się i rozwój prezydencji w Radzie, w: Od akcesji do prezydencji, red. P. Burgoński, S. Sowiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Copsey N., Pomorska K., Polands Power and influence in the EU, „Comparative European Polities” 2010, nr 8(3).

Czachór Z., Prezydencja państwa członkowskiego a system polityczny Unii Europejskiej. Podstawowe uwarunkowania, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, red. A. Nowak-Far, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Czachór Z., Proces kreowania i upowszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Polski, w: Polska prezydencja Unii w Europejskiej, red. J. Nadolska, K. A.Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2010.

Czachór Z., Prezydencja w działaniu. Krótka analiza błędów i nieporozumień, „Debata”. Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.

Damek K., Sztafetowe przywództwo, czyli o sprawowaniu Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wyzwania i szanse stojące przed Polską w związku z jej pierwszym Przewodnictwem w UE, „Biuletyn Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej”, Kraków (b.r.w.), nr 4.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady, Dz. U. UE 2009 L 315/50, art. 1–2.

Fiszer J. M., Parlament Europejski po wyborach z czerwca 2009 roku, w: Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. J. M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2011.

Gostyńska A., Prezydencja Danii w Radzie Unii Europejskiej, „Biuletyn”, nr 1(866), PISM, Warszawa 2012.

Grot K., Polska prezydencja pod znakiem sporu o Schengen?, „Gazeta Wyborcza”, 28–29 V 2011.

Jaskiernia J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, w: Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Dooewiadczenia i nowe wyzwania, red. J. M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2011.

Jaskulski A., Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Europejskiej, w: Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, prognozy dla Polski, red. Z. Czachór,M. J. Tomaszyk,Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.

Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej: zinstytucjonalizowana procedura politycznego przywództwa, PISM, Warszawa 2011.

Kabat-Rudnicka D., Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska miêdzy federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Wydawca: Lettra-Graphic, Kraków 2010.

Kałużyńska M., Polska prezydencja w Unii Europejskiej – jak pomyślnie zdać europejski egzamin dojrzałości?, „Biuletyn Analiz Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej”, nr 22, Warszawa 2009.

Kowalski A., Gdzie jest premier?, „Nasz Dziennik”, 31 X–1 XI 2011.

Lewandowski J., Budżet Unii w cieniu kryzysu, „Gazeta Wyborcza”, 12 IX 2011.

Łada A., Trudna prezydencja po Lizbonie, „Gazeta Wyborcza”, 25 V 2011.

Łada A., Fuksiewicz A., Rola polskiej prezydencji w kształtowaniu porządku polizbońskiego, „Debata”. Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.

Niedziółka T., Przyszłość Unii Europejskiej po kryzysie gospodarczym, „Realia” 2010, nr 2(17).

Nowak B., Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań – refleksje po Prezydencji polski w radzie UE, „Raporty i Analizy”, Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, nr 2, Warszawa 2012.

Nowak-Far A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako bodziec sprawności aparatu państwowego, w: Prezydencja w Unii Europejskiej: praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, SGH, Warszawa 2011.

Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. J. M. Fiszer, ISP PAN,Warszawa 2011.

Pawlicki J., Bielecki T., Od dziś Europa to my. Polska przejmuje prezydencję Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 1 VII 2011.

Pawlicki J., Uwierzmy w siebie. Rozmowa z Mikołajem Dowgielewiczem, ministrem ds. europejskich, „Gazeta Wyborcza”, 23–25 IV 2011.

Pawłowski R., Z czym do Europy, czyli pół roku polskiej kultury, „Gazeta Wyborcza”, 1 VII 2011.

Premier Donald Tusk pisze dla „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 1 VII 2011.

„Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” pt. Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, MSZ RP, Warszawa 2012.

Regulamin wewnętrzny Rady UE, art. 1 ust. 4. Dz. U. UE 2009 L 325/35.

Report of the Polish Presidency of the Council of the European Union, Towards a European consensus on growth, Ministry of Foreign Affairs, Warsow, October 2011: http://pl2011.eu/sites/default/spotkania_i_wydarzenia/presidency_report_on_growth.pdf.

Riedel R., Klimontowski P., 2011 – Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.

Semka P., Polacy, nic siê nie sta³o?, „Rzeczpospolita”, 1 II 2012.

Skrobisz W., Prezydencja w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Realia” 2010, nr 2(17).

Smyk K., Prezydencja w Traktacie z Lizbony: główne postanowienia i wnioski dla Polski, w: Prezydencja Polski w unii Europejskiej – 2011, „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 22, Warszawa 2009.

Smyk K., Reforma systemu prezydencji w Traktacie z Lizbony, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,Warszawa 2009.

Szczerbiak A., Poland within the European Union: new awkward partner or now heart of Europe?, Routledge, London–New York 2012.

Szczerski K., Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej – uwagi do analiz politologicznych, w: Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. J. Nadolska, K. A.Wojtaszczyk, OficynaWydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2010.

Szczerski K., Polska prezydencja w czasie kryzysu. Uwarunkowania systemowe, „Debata”. Materiały Społecznego zespołu Ekspertów przy Przewodnicz¹cym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.

Traktat o Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2010C83, art. 27 oraz Traktat o funkcjonowaniu, Dz. U. UE 2007 C306/19, 9c ust. 9.

Traktat z Lizbony – postanowienia, ocena, implikacje, red. K. Smyk, „Biuletyn Analiz”, UKIE,Warszawa 2008.

Traktat z Lizbony, Dz. U. UE 2007 C306/1.

Wêc J. J., Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidzianych w traktacie lizbońskim, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Analiza i doświadczenia, red. K. Szczerski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Wojciechowski M., Zająć się Południem, nie zapominać o Wschodzie, „Gazeta Wyborcza”, 23–25 IV 2011.

Wojtaszczyk K. A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy politologicznej, „Przegląd Europejski” 2011, nr 1.

Zuber M., Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2010.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.