Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku
PDF

Słowa kluczowe

Parlament Europejski
frekwencja
Podkarpacie
wybory europejskie

Jak cytować

Maj, P. (2015). Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku. Przegląd Politologiczny, (1), 21–34. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.2

Abstrakt

Autor dokonał analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w podkarpackim okręgu nr 9. Celem artykułu było określenie czynników kształtujących partycypację wyborczą. Wskazano na determinanty o charakterze politycznym, demograficzno-społecznym, prawnym i systemowym oraz świadomościowym. Autor argumentował, że w wyborach europejskich w analizowanym okręgu na frekwencję wpływają przede wszystkim determinanty prawne, systemowe i w pewnym stopniu świadomościowe, a w mniejszym klasyczne wskaźniki demograficzno-społeczne.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.2
PDF

Bibliografia

Bartkowski J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa.

Bojarowicz T. (2013), Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń.

Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa.

Cześnik M. (2009), Dynamika uczestnictwa wyborczego po 1989 roku, w: Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku, red. J. Fras, Wrocław.

Dydak E. 2003, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa.

Grabarek M., Rulka M. (2010), W poszukiwaniu „Pępka Europy”. Organizacje pozarządowe a uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego,w: W stronę europejskiego demos? Warszawa.

Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny, Warszawa.

Dzwończyk J. (2007),Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005, w: Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Toruń.

Komunikat z badań CBOS 40/2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_040_14.PDF, 14.06.2014.

Kowalczyk K., Piskorski M., Tomczak Ł. (2006), Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu europejskiego na ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin.

Kucharczyk J., Łada A. (2010), Podsumowanie i wnioski. Aktywne obywatelstwo kluczem do powstania europejskiego demos, w: W stronę europejskiego demos? Warszawa.

Lijphart A. (2005), Westminsterski model demokracji, w: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, oprac. P. Śpiewak, Warszawa.

Lipset S. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa.

Maj P. (2012), Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005–2010),w: Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Rzeszów.

Migalski M. (2014), Parlament antyeuropejski, Warszawa.

Miller D. (2005), Demokracja debatująca a teoria wyboru społecznego, w: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, oprac. P. Śpiewak, Warszawa.

Peszyński W. (2007), Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Toruń.

Peszyński W. (2010), Personalizacja zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń.

PKW, Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, http://www.pkw.gov.pl, 15.06.2014.

Przystawa J. (2009), Znaczenie ordynacji wyborczej dla aktywnej partycypacji obywatelskiej, w: Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku, red. J. Fras, Wrocław.

Rocznik statystyczny RP 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2013,2,8.html, 30.07.2014.

Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.

Stępińska A. (2007), Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, w: Europejskie wybory Polaków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego, red. D. Piontek, Poznań.

Szczurowska T. (2004), Opinie i zachowania społeczeństwa polskiego związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych, Warszawa.

Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji, Warszawa.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław.

Wojtasik W. (2012), Funkcje wyborów do Parlamentu Europejskiego, Katowice.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, http://www.pkw.gov.pl, 5.06.2014.

Żukowski A. (2010), Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów ogólnokrajowych, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Toruń.