Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

młodzież
styl życia
depolityzacja
kultura polityczna
partycypacja

Jak cytować

Marzęcki, R. (2015). Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży. Przegląd Politologiczny, (1), 57–72. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.4

Abstrakt

W naukowej refleksji nad postawami młodych ludzi w sferze politycznej czy publicznej rzadko zwraca się uwagę na konsekwencje zmiany młodzieżowego stylu życia. Tymczasem nowy model postępowania w życiu codziennym w gruncie rzeczy pomija politykę i wszystko co polityczne, jako obiekty mało atrakcyjne. W hierarchiach wartości młodzi ludzie przyznają polityce marginalne miejsce. Nie stanowi ona również wypełnienia czasu wolnego, który młode pokolenie woli poświęcić rozrywce. Rzadko bywa ona przedmiotem konwersacji z najbliższym otoczeniem – rodziną czy przyjaciółmi. Na podstawie zaprezentowanych danych autor stara się uargumentować tezę, że znaczna część młodego pokolenia mieszkańców Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem młodych Polaków) preferuje „zdepolityzowany” styl życia.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.4
PDF

Bibliografia

Adnanes M. (2000), Social Upheavals, Anomie and Coping Bulgarian Youth in the Nineties, w: Balkan Youth and Perception of the Other, red. P.-E. Mitev, LIK, Sofia.

Adsett M. (2003), Change in Political Era and Demographic Weight as Explanations of Youth ‘Disenfranchisement’ in Federal Elections in Canada 1965–2000, „Journal of Youth Studies”, t. 6, nr 3.

Almond G. A., Verba S. C. (1995), Kultura polityczna – klasyczne ujęcie, w:

Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Elias N. (2011), O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.

Fatyga B. (2009), Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury, w: Socjologia i Siciński. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, red. P. Gliński, A. Kościański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Howe P. (2006), Political Knowledge and Electoral Participation in the Netherlands: Comparisons with the Canadian Case, „International Political Science Review”, t. 27, nr 2.

Inglehart R. (1999), Postmodernization Erodes Respect for Authority, But Increases Support for Democracy, w: Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, red. P. Norris, Oxford University Press, Oxford.

Jacyno M. (2012), Style życia, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kokociński M. (2001), Negatywne elementy stylu życia młodzieży, w: Nowe style zachowań, red. M. Golka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

O ́Toole T., Gale R. (2013), Political Engagement Amongst Ethnic Minority Young People: Making a Difference, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Palska H. (2009), Dawne i obecne badania nad stylami życia. Analiza dwu przypadków, w: Socjologia i Siciński. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, red. P. Gliński, A. Kościański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Siciński A. (1978), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Siciński A. (1988), Typy stylu życia ludności miejskiej, w: Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), red. A. Siciński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Siciński A. (2002), Styl życia, kultura, wybór, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Svynarenko A. (2001), National, Political and Cultural Identities of Youth: Tendencies in Post-Soviet Ukraine, w: Youth, Citizenship and Empowerment, red. H. Helve, C. Wallace, Ashgate Publishing Limited, Aldershot.

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Tarkowska E. (2009), Perspektywa interdyscyplinarna w badaniach stylów życia, w: Socjologia i Siciński. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, red. P. Gliński, A. Kościański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Terrén E. (2002), Post-modern Attitudes: a Challenge to Democratic Education, „European Journal of Education”, t. 37, nr 2.

Tivadar B., Polona M. (red.) (2002), Flying Over or Falling Through the Cracks? Young People in the Risk Society, Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, Office of the Republic of Slovenia for Youth, Ljubljana.

Tyyskä V. (2009), Youth and Society: The Longand Winding Road, Canadian Scholars’ Press, Toronto.

Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Vrcan S. (2002), Youth: Politics, Sub-Politics and Anti-Politics. The Case of Croatia Since the Mid-eighties, w: Flying Over or Falling Through the Cracks? Young People in the Risk Society, red. B. Tivadar, M. Polona, Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, Office of the Republic of Slovenia for Youth, Ljubljana.

Weber M. (1975), Klasy, stany, partie – podział władzy w obrębie wspólnoty,w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiatr J. J. (2009), Socjologia polityki , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa.

Wilk T. (2003), Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wolska-Zogata I. (2009), Bezdomni w świetle koncepcji homo eligens, w: Socjologia i Siciński. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, red. P. Gliński, A. Kościański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.