Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

demokracja partycypacyjna
straż gminna (miejska)
potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk
mentalna modernizacja administracji publicznej

Jak cytować

Magiera, M. (2015). Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej. Przegląd Politologiczny, (1), 137–145. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.9

Abstrakt

Demokracja partycypacyjna, obecnie jakże masowo propagowana i wdrażana, z jednej strony doprowadziła do powstania straży gminnej (miejskiej), lecz z drugiej narzuciła jej pewne ograniczenia. Społeczeństwo polskie zapomniało o zawężonym charakterze tej formacji i zaczęło wymagać od niej aktywności adekwatnej dla Policji. Dodatkowo w wyniku zawiązania się społecznej potrzeby kompleksowego minimalizowania ryzyk pojawił się dylemat nad umiejscowieniem straży w systemie bezpieczeństwa publicznego, co nasila niejasności wokół niej i pogarsza jej odbiór społeczny.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.9
PDF

Bibliografia

Bakalarski K. (2014), Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Difin, Warszawa.

Ciepiela W., Hordecki B. (2007), Policja wobec jej wizerunku wśród dziennikarzy, w: Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.

Działoszyński M. (2013), Budowanie autorytetu organizacji a realizacja oczekiwań społecznych przez Policję, w: Autorytet w Policji, red. M. Hermaszewski, S. Weremiuk, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.

Guzik-Makaruk E., Laskowska K., Filipkowski W. (2011), Wnioski, w: Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, red. E. Guzik-Makaruk, Wolters Kluwer, Warszawa.

Hryszkiewicz D., Sklepkowska K. (2011), Kryterium społeczne w ocenie efektywności pracy polskiej Policji, w: Etyka w zarządzaniu Policją, red. A. Letkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.

Juszczyk P. (2007), Tworzenie zdecentralizowanych jednostek policyjnych na poziomie samorządu gminnego. Rozważania z zakresu community policing, w: Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A. Szymaniak, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.

Lisiecki M.(2009), Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Magiera M. (2013), O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.

Musiał-Karg M. (2008), Referendum w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Opolski K., Modzelewski P. (2012), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Pieprzny S. (2007), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa.

Rachwał M. (2010), Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Regulamin do zarządzenia nr 209 (2014), Wojewoda Pomorski, http://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/1118/Regulamin%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20209.PDF.

Stawasz D. (2001), Władze terytorialne i źródła finansowania ich działalności, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i wsi, red. T. Markowski, D. Stawasz, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Urbanek A. (2013), Koncepcja human security a kształtowanie środowiska bezpieczeństwa społeczności lokalnej, w: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane Problemy, red. A Pepłoński, G. Kędzierska, Z. Siemak, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. 2000, Nr 88, poz. 985.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 779.

Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.