Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo narodowe
logistyka

Jak cytować

Skarżyński, M. (2015). Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne. Przegląd Politologiczny, (1), 147–158. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.10

Abstrakt

W artykule przedstawiono różnorodność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i wykazano potrzebę badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano poglądy amerykańskie na rolę logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny treści podstawowych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod względem zawartości problematyki logistyki. Na końcu artykułu zawarto wnioski i postulaty.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.10
PDF

Bibliografia

Beier F. J., Rutkowski K. (1995), Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.

Bobrow D. B. (1997), II. Złożoność problematyki braku bezpieczeństwa: implikacje redefinicji pojęcia, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Brzeziński M. (2005), Logistyka wojskowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Christianson C. V. (2012), National Security and Global Logistics: Adapting to the Uncertainties of Tomorrow, „The Army’s Official Professional Bulletin on Sustainment”, vol. 44, Issue 6, http://www.alu.army.mil/alog/issues/NovDec12/National_Security_Global_Logistics.html#.UxYF-85ujFw, 25.01.2014.

Cygan Z. (1978), Podstawy ekonomiki transportu samochodowego w wojsku, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Ficoń K. (2011), Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa.

Ficoń K. (2004), Logistyka operacyjna na przykładzie resortu obrony narodowej, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa.

Gołembska E. (1994), Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Gołembska E. (red.) (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A./Warszawa-Poznań.

Korzeniowski L. F.(2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.

Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kurasiński Z., Pawlisiak M. (2013), Logistyka profesjonalnej armii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Łepkowski W. (red.) (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Małek P. (1977), Ekonomika transportu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Marczak J. (2011), 1. Bezpieczeństwo narodowe, w: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Marczak, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Nowak E. (2008), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Nowak W., Nowak E. (2009), Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź–Warszawa.

Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.

Pokruszyński W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.

Potyra M., Informacja o podpisanych porozumieniach w ramach działań integracyjnych zaplecza logistycznego Komendy Głównej Policji.

Potyra M. (kwiecień 2013), Integracja zasobów logistycznych, Komenda Główna Policji.

Rechlewicz W. (2012), Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.

Rodrigue J.-P., Slack B. (2002), Logistics and National Security, w: Science, Technology, and National Security, red. S. K. Majumdar et al., Pennsylvania Academy of Science, Easton, PA, http://people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/downloads/logistics%20and%20national%20security.pdf, 11.01.2014.

Rzeczyński B.(2011), Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski „Logistyka”, nr 5.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2007), Warszawa.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 – przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Szpyra R. (2012), Bezpieczeństwo militarne państwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Szymonik A. (2011), Logistyka w bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.

Świniarski J. (1997), O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa–Pruszków.

Wojtaszczyk K. A. (2009), Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Wytyczne w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (31.12.2008), DBP-0033-1/36/08, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.

Zając J. (2009), Bezpieczeństwo państwa, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K.A.Wojtaszczyk,A.Materska-Sosnowska,Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa.

Załącznik do Wytycznych. Zestawienie potencjału logistycznego RSWiA dostępnego do wykorzystania wspólnego.

Zięba R. (1997), I. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.