Poland’s Gas Security
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo gazowe
bezpieczeństwo energetyczne
polityka energetyczna
bezpieczeństwo energetyczne Polski

Jak cytować

Rosicki, R. (2015). Poland’s Gas Security. Przegląd Politologiczny, (1), 159–172. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.11

Abstrakt

Przedmiotem analizy w tekście jest bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie bezpieczeństwa dostaw gazu (bezpieczeństwo gazowe). W pracy podjęta została analiza jedynie wybranych problemów bezpieczeństwa gazowego, uwaga skupiona została na: 1) charakterystyce kontraktów gazowych i 2) ocenie bezpieczeństwa dostaw gazu ze względu na techniczne możliwości importowe infrastruktury przesyłowej. W obu przypadkach przyjęto dwie perspektywy czasowe: 1) 2006–2010, 2) okres po 2010 z prognozą na rok 2022. W tekście podjęto się zweryfikowania następujących pytań: 1) W jakim zakresie mieliśmy do czynienia z realnymi działaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski w okresie 2006–2010? 2) Jak zmieniają się techniczne i faktyczne możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski po roku 2010?

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.11
PDF (English)

Bibliografia

Act of 10 April 1997, The Energy Law, “Journal of Laws” 1997, no. 54, item 348, as amended.

Aneks do Kontraktu Jamalskiego na dostawy gazu ziemnego do Polski z 5.11.2012. Raport bieżący [An Annexe to the Yamal Contract for a Supply of Natural Gas to Poland of 5.11.2012. A Current Report], PGNiG 157/2012 (2012).

Aneks do Kontraktu Jamalskiego na dostawy gazu ziemnego do Polski z 29.10.2010. Raport bieżący [An Annexe to the Yamal Contract for a Supply of Natural Gas to Poland of 29.10.2010. A Current Report], PGNiG 72/2010 (2010).

Cherp A., Jewell J. (2011), The Three Perspectives on Energy Security: Intellectual History, Disciplinary Roots and the Potential for Integration, “Current Opinion in Environmental Sustainability”, no. 3.

Czarnecka M., Ogłódek T. (2007), Prawo energetyczne. Komentarz [The Energy Law. Commentary], Branta, Bydgoszcz–Katowice.

Donaj Ł., Kucenko A. (2011), Gazprom jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy [Gazprom and its Influence on the Contemporary Energy Security of the European Union. Selected Problems], “Przegląd Strategiczny”, no. 2.

The Energy Policy of Poland until 2030 (2009), the Ministry of Economy, Warsaw.

Finansowanie [Financing] (2015), http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/finansowanie/, 26.01.2015.

The Investment Plans of the Manufacturers in the Period 2014–2028 (2014), “The Bulletin of the Energy Regulatory Office”, no. 4.

Kałążna K., Rosicki R. (2010), Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [Dimensions of the Energy Security the European Union], WSB, Poznań.

Kwiatkiewicz P. (2006), Import ropy i gazu do Polski, problem dywersyfikacji [Import of Oil and Gas to Poland: Problems of Diversification], “Polityka Energetyczna”, no. 9.

Kwiatkiewicz P. (2008), Bujając w gazowych obłokach [Gaseous Daydreaming], “Energetyka”, http://www.cire.pl/pliki/2/bujajacwoblokach.pdf, 29.01.2015.

Lista projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach programu operacyjnego “Infrastruktura i Œrodowisko 2014–2020”. Wersja 1.1. [A List of Strategic Projects for the Energy Infrastructure, as Part of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014–2020. Version 1.1] (2015), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Ostant W. (2012), Energy Safety of Central-Eastern European Countries Versus “Gas Main Politics” of the Russian Federation, “Reality of Politics”, no. 3.

PAP (Polska Agencja Prasowa) [Polish Press Agency], 6.11.2012.

PAP (Polska Agencja Prasowa), [Polish Press Agency], 7.11.2011.

PAP (Polska Agencja Prasowa), [Polish Press Agency], 5.05.2010.

Pawełczyk M., Pikiewicz B. (2012), Polityka energetyczna [The Energy Policy], in: Prawo energetyczne. Komentarz [The Energy Law. Commentary], eds. M. Pawełczyk, Iuris, Poznań.

Plan rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe na lata 2014–2023 [Development Plan for the Current and Future Supply of Gaseous Fuels in 2014–2023] (2014), GAZ-SYSTEM, Warszawa.

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. [An Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian Federation Concerning the Construction of Gas Pipelines Construction for the Transit of Russian Gas Across the Territory of the Republic of Poland as well as the Supply of the Russian Gas to the Republic of Poland, Concluded in Warsaw 25 August 1993] (1993), M.P. 2011, No. 46, item 512.

Program zapotrzebowania Polski na gaz ziemny do 2010 roku [Program of Poland’s Demand for Gas until 2010] (1992), Rada Ministrów, Warszawa.

Projects of Common Interest (2015), http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest, 30.01.2015.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility, COM (2011) 665, 19.10.2011.

Raport bieżący PGNiG [A PGNiG Current Report] 160/2012 (2012).

Rosicki R. (2012), The Notion of Energy Security in the European Union, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3262/1/The%20notion%20of%20energy%20security%20in%20the%20European%20Union.pdf, 19.10.2015.

Szeptycki A. (2008), Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym [Relations Between the Russian Federation and Ukraine in the Gas Sector], in: Geopolityka rurociągów.

Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim [Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations in the Post-Soviet Area], ed. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa.

Waligórski M. A. (2008), Polityka energetyczna państwa jako sektorowa polityka administracyjna [The State’s Energy Policy as the Sector’s Administrative Policy], “The Energy Regulatory Office Bulletin”, no. 4.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Pismo z dnia 8.10.2012, Syg. KGP-4101-05-03/2011 [A Post-Audit Statement of the Supreme Audit Office. A document of 8.10.2012, Ref. No. KGP-4101-05-03/2011] (2012), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

Zawisza A. (2011), Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce [Gas for Poland. An Outline of the History of the Natural Gas Sector in the Last Two Decades in Poland], Instytut Sobieskiego, Warszawa.

Zysk Gazpromu spadł aż o 35 procent [Gazprom’s Profit Dropped by as much as 35%] (2015), http://gazownictwo.wnp.pl/zysk-gazpromu-spadl-az-o-35-procent,243484_1_0_0.html, 30.01.2015.