System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego
PDF

Słowa kluczowe

systemy zarządzania wiedzą
zarządzanie kryzysowe

Jak cytować

Zięba, A., & Wróblewska, A. (2018). System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego. Przegląd Politologiczny, (4), 37–48. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.3

Abstrakt

The paper describes the application of semantic technologies and knowledge management systems in the area of crisis management by the Polish public administration. A brief analysis of crisis management is presented. An architecture for a knowledge management system with interfaces that use a controlled natural language is proposed. The paper demonstrates the usefulness of semantic knowledge management and automated reasoning in the field of public administration.
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.3
PDF

Bibliografia

Alavi M., Leidner D. E., Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues, „MIS Quarterly” 2001, vol. 25, nr 1, s. 107–136.

Gruber T., A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, „Knowledge Acquisition”1993, vol. 5, nr 2, s. 199–220.

Kapłański P., Syntactic Modular Decomposition of Large Ontologies with Relational Database, „New Challenges in Computational Collective Intelligence” 2009, vol. 244, s. 65–72.

Kapłański P., Controlled English interface for knowledge bases, „Studia Informatica” 2011, vol. 32, nr 2A(96), s. 486–494.

Kassim P., Peters B. G.,Wright V., The National Co-ordination of EU Policy Volume 2 The Domestic Level, Oxford 2001, s. 1–21.

Najgebauer A., Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.

Sheth A., Ramakrishnan C., Semantic (Web) Technology In Action: Ontology Driven Information Systems for Search, Integration and Analysis, „Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering” 2003, vol. 26, nr 4, s. 40–48.

Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej: zarządzanie bezpieczeñtwem, Warszawa 2010.

Staab S.; Studer R., Handbook on Ontologies, 2nd ed., Berlin–Heilderberg 2009.

System reagowania kryzysowego, red. J. Gryz, W. Kitler, Toruń 2007.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007, Nr 89 poz. 590.

Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu. Zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami (Crisis prevention, crisis managment), Warszawa 1996.

Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, red. M. Zdziech, Warszawa 2007.

Zarządzanie kryzysowe w Polsce, red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtustk 2007.

Źródła internetowe:

cassandra.apache.org/, rozproszony system zarz¹dzania baz¹ danych Cassandra (20.10.2012).

www.cognitum.eu, Cognitum Sp. z o.o. (30.10.2012).

www.cognitum.eu/semantics/Ontorion/, Semantic Knowledge Management Framework (20.10.2012).

www.czk.pl, Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego (30.10.2012).

www.eu-orchestra.org, projekt Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management (20.10.2012).

www.franz.com/agraph/allegrograph, system AllegroGraph RDF Store (20.10.2012).

www.irit.fr/isycri/eng, projekt Information Systems Interoperability in Crisis Situations (12.09.2012).

www.muni.cz/research/projects/2134, czeski projekt dotyczący systemu informacyjnego dla zarządzania kryzysowego (20.10.2012).

www.oasis-fp6.org, projekt Open Advanced System for Improved Crisis Management (20.10.2012).

www.rcb.gov.pl, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (30.10.2012).

www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-guides/table-services, technologia Azure Tables (22.10.2012).

http://www.w3.org/Submission/SWRL, standard Semantic Web Rule Language (30.10.2012).

virtuoso.openlinksw.com/rdf-quad-store, Virtuoso RDF Store (30.10.2012).