Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2012)

Spis treści

Artykuły

Struktura i uwarunkowania afektywne go komponentu postaw politycznych studentów PDF
Piotr Pawełczyk, Karolina Churska-Nowak, Barbara Jankowiak 7-16
Geopolityczny status Królestwa Danii – mit państwa unitarnego PDF
Tomasz Brańka 17-36
System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego PDF
Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska 37-48
Przyczynek do dyskusji nad pojęciem systemu rządów PDF
Marta Michalczuk-Wlizło, Radosław Żmigrodzki 49-56
Głosy nieważne w elekcjach samorządowych PDF
Arkadiusz Ptak 57-70
Globalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku PDF
Zdzisław W. Puślecki 71-94
Ewolucja amerykańskiego modelu rynku pracy PDF
Krzysztof Hajder 95-112
Problem ubóstwa w Unii Europejskiej PDF
Jerzy Babiak 113-122
Analiza i ocena pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej oraz stanowiska polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku PDF
Maciej Walkowski 123-144
Społeczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia PDF
Ewa Tamara Szuber-Bednarz 145-152
Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów w instytucjach Unii Europejskiej PDF
Ewa Jurga-Wosik 153-170
Uwarunkowania epistemologiczne obrazowania rzeczywistości politycznej w mediach PDF
Ryszard Kowalczyk 171-184
Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego PDF
Marzena Barańska 185-198
Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie kryzysu systemu prawa prasowego PDF
Jędrzej Skrzypczak 199-212
Trzy skandale, trzy raporty. Redakcje i ombudsmani prasowi w sytuacjach kryzysowych na przykładach „The Washington Post”, „The New York Times” i „Los Angeles Times” PDF
Wojciech Adamczyk 213-228
Cenzura względem „Polski Ludowej” – wielkopolskiego pisma Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1947) PDF
Piotr Swacha 229-242
Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009 PDF
Małgorzata Kamola-Cieślik 243-256


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo