Samorząd terytorialny miasta Kalisza. Doświadczenia minionego dwudziestolecia
PDF

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny
Kalisz
minione dwudziestolecie

Jak cytować

ŻMURKIEWICZ, A. (2018). Samorząd terytorialny miasta Kalisza. Doświadczenia minionego dwudziestolecia. Przegląd Politologiczny, (4), 37–47. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.3

Abstrakt

The reinstatement of local government at the level of the district in Poland in 1990 has resulted in the actual empowerment of local communities, while the local governments have become able to define the goals of local policy that are in line with the expectations of local communities. The local government of Kalisz has taken advantage of the new opportunities to improve the living conditions and standard of living of its citizens since it was instituted. Over the years, due to changes in the political system, related to the establishment of counties, the local government of Kalisz has received new operating opportunities, implementing projects at the level of both districts and counties. The political transformation was complemented by the changes in the election principles of the executive, which has significantly improved the efficiency and effectiveness of the President of Kalisz. The activities of local government have been concentrated on the increasing of social integration by means of taking maximum advantage of local assets and potential. In order to achieve these goals promotional instruments have been employed to encourage foreign investors to investment in Kalisz. A significant part of the local government’s activities concern its longstanding international cooperation with towns in Western, as well as Central and Eastern Europe.

https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.3
PDF

Bibliografia

Źródła:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576, ze zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578, ze zm.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. 2001, Nr. 72, poz. 747, ze zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984, ze zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej, które mają być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz mieniem służącym do ich wykonywania a także zasad i trybu ich przekazania wraz z mieniem niezbędnym do ich realizacji, Dz. U. Nr 65, poz. 309.

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Dz. U. 1999, Nr 60, poz. 640.

Akty miejscowe:

Uchwała nr XX/138/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu w Jednoosobową Spółkę Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarz¹d Budynków Mieszkalnych.

Uchwała nr XL/286/93 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 1993 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Kalisz zadań i kompetencji z zakresu administracji ogólnej i specjalnej.

Uchwała nr 500/94 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 1994 r. w sprawie przystąpienia do wspólnego opracowania Planu Rozwoju Turystyki dla Kalisza.

Uchwała nr XXVII/184/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Kalisz nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4 należącej do Kaliskiej Drukarni Akcydensowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 20/3 o powierzchni 3763 m2 oraz działka o powierzchni 2180 m2 zapisanych w księdze wieczystej KWnr 39536.

Uchwała nr L/339/98 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie: reformy administracyjnej państwa.

Uchwała nr 358/98 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie użyczenia Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28–30.

Uchwała nr IX/107/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140A.

Uchwała nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nieruchomości zabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5, ul. Kaszubskiej 13, ul. Poznańskiej 201–205, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza w obrębie nr 127, jako działki nr 1/10 o pow. 0,97 ha i nr 1/12 o pow. 8,1501 ha stanowiącej własność Miasta Kalisza, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 52584.

Uchwała nr XLIV/682/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza.

Uchwała nr XXI /308/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 2 im. „Bursztynowego Zamku” w Kaliszu przy ul. Park Miejski 1.

Uchwała nr XXI/309/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 13 w Kaliszu przy ul. Krótkiej 9.

Uchwała nr XXI/310/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 24 im. „Marii Konopnickiej” w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej 62.

Uchwała nr XXVIII/480/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Uchwała nr XXXVI/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Paw³a II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.

Uchwała nr XLIV/682/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza.

Uchwała nr LI/754/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Kalisza – Miasta na prawach powiatu w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Uchwała nr VII/115/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19.

Uchwała nr IX/148/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa.

Uchwała nr 231/94 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Joint Venture” pomiędzy Miastem Kalisz a firmą angielską Southern Vectisplc p.n. Kaliskie Linie Autobusowe.

Uchwała nr XVI/241/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Kalisza na lata 2007–2013.

Uchwała nr XVIII/274/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008–2010.

Uchwała nr XXXIX/561/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009–2012”.

Dokumenty i materiały:

Samorząd kaliski 2006–2010. Podsumowanie kadencji.

Raport o mieście, dokonania i problemy samorządu miejskiego. Kalisz w latach 1998–2002, s. 36–37.

http://www.kla.com.pl.

Literatura:

Polityka lokalna, właściwościi, determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008.

Pokładecki J., Samorząd terytorialny w warunkach transformacji systemu politycznego w Polsce, Poznań 1996.

Przybył A., Bachor W., 20 lat z historii Samorządu Kalisza. Służąc Wspólnocie, Kalisz 2010.

Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja, odrodzenie, doświadczenie, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2004.

Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2008.