Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa – wybrane zagadnienia
PDF

Słowa kluczowe

dziennikarstwo
dziennikarz
dylematy

Jak cytować

BARAŃSKA, M. (2018). Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa – wybrane zagadnienia. Przegląd Politologiczny, (4), 155–182. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.12

Abstrakt

The speed of information transfer, the limited forms and journalistic genres used in every day practice, inadequate professional preparation, fragmentary presentation of interviewees’ opinions, superficial journalistic research before a story is filed, and widespread access to the journalistic profession have significantly affected how the professionalism of journalists is perceived. Many journalists are inspired for this line of work, seeking sensation, or creating sensational content, which increases the number of readers, listeners or viewers as the events unfold and which contributes to an increase in the audience and in the number of readers of some titles. However, the briefness of the statements presented frequently results in journalistic material being one-sided and lacking an in-depth approach to the issue. Under such circumstances, interventionist information materials have dominated our media, limiting the readers’ opportunity to see a good documentary or read a good article. There is a shortage of teachers with real authority in journalistic circles, who are in a position to denounce abuses and demonstrate the merits of professional journalistic abilities. The aim of the paper is to indicate journalistic behaviors that raise controversies and draw attention to the dilemmas of modern journalism which diminish the value of this profession.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.12
PDF

Bibliografia

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 2004, Nr 253, poz. 2531.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Dz. U. 2005, Nr 267, poz. 2258.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24.

Książki i artykuły:

Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009.

G. Bentele, Von der Determination zur Identerffication, in: G. Bentele, M. Haller, Aktuelle Entstehunh von Offentlichkeit, Konstanz UVK 1997.

M. Chyliñski, S. Russ-Moll, Dziennikarstwo, Warszawa 2005.

R. Dyonizaik, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.

A. Gała, I. Uflik-Jaworska, Czas pusty, Lublin 2006.

T. Goban-Klas, Komunikowanie i media, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. E. Chudziński, Kraków 2000.

T. Goban-Klas, Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy?, w; Media, władza, prawo, pod red. M. Magowskiej, Kraków 2005.

T. Goban-Klas, Od społeczeństwa masowego do społeczeństwa medialnego, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań 2004.

W. Godzic, Media audiowizualne, Warszawa 2010.

K. Górska, Walka o wpływy w telewizji publicznej podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w katach 2005–2007, Etyka w mediach, pod red. R. Kowalczyka, W. Machury, Poznań 2009.

M. Iłowiecki, Obróbka skrawaniem – kilka uwag o telerzeczywistości, w: Socjotechnika w mass mediach,Warszawa 1997.

K. Jakubowicz, Media publiczne, początek końca czy nowy początek, Warszawa 2007.

A. Jakubowska, J. Snopkiewicz, Telewizja naga, Warszawa 1991.

J. Leszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998.

E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.

J. Oleński,W. Jaworski, Uwarunkowania patologii informacji i drogi jej zwalczania, w: Prawo informacji. Prawo do informacji, pod red. W. Góralczyka j., Warszawa 2006.

W. Pisarek, Kodeks etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2000.

P. Ricoeur, Hermeneutics and the human Sciences, rozdz. 7.

W. Schramm, W. Porter, Men, Women, Messages and Media: Understanding Human Communication, New York 1982.

T. Skoczek, Buntownicy po buncie, Kraków 2003.

J. Sobczak, Podstawy prawne działalności środków społecznego przekazu, w: Media w państwie współczesnym, red. J. Adamowski, Warszawa 2001.

J. Street, Mass media, polityka, demokracja, tłum. D. Lubrański, Kraków 2006.

L. Szot, Niezależny dziennikarz. Rzeczywistość czy fikcja?, w: Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej, W. Micha, Lublin 2007.

J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001.

K. T. Toeplitz, Dokąd prowadzą nas media, Warszawa 2006.

K. Żórawski, Długi stół, Warszawa 2004.