Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy
PDF

Słowa kluczowe

kobiety
europejski rynek pracy

Jak cytować

REWIZORSKI, M. (2018). Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy. Przegląd Politologiczny, (2), 149–166. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.15

Abstrakt

The considerations presented in the paper demonstrate that the situation of women in the European labor market has considerably improved over the last decade. This is facilitated, among other things, by the extensive legal instruments stipulated in the Treaty on the Functioning of the European Union and in so-called ‘equality directives’. Yet, despite this extensive and moderately coherent system of legal protection of women in the labor market, they continue to have a weaker position than men. Gender segregation in the European Union is a considerable problem; it is exemplified by women’s limited access to attractive positions and a gender pay gap, i.e. obtaining lower remuneration than men employed in comparable positions. There are also other factors that influence limited women’s activity in professional life. For a long time women have been second to men in terms of education, but the differences in this area have been gradually decreasing in recent times. What continues to be a factor to curb the participation of women in the European labor market is insufficient childcare provisions. It should be pointed out that confronting demography with employment, and requesting that women choose between home and family or work falsifies the problem. This has clearly been noted in the Europe 2020 strategy, which creates a feedback between women’s employment and their traditional role of guardians of home and hearth. This is facilitated by flexible instruments in the labor market, such as contracts typical for a flexecurity model, e.g. non-standard contracts and flexible hour contracts. Their implementation can contribute to maintaining a positive trend that has recently been manifested in an increasing rate of employed women.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.15
PDF

Bibliografia

Andruszkiewicz I., Konsekwencje zjawiska bezrobocia woeród kobiet, „Przegląd Politologiczny” 2009, nr 1.

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Warszawa 2007.

Bettio F., Verashchagina V., Gender segregation in the labour market, European Commission, 2009.

Bryła J., Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej, w: Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Wrocław 2004.

Carabelli A., Parisi D., Rosselli A., Che genere di economista: una ricerca sulla professione di economista nell’università italiana, Il Mulino (Collana S.I.E.), Bologna 1999.

De Henau J., Gender role attitudes, work decisions and social policies in Europe – A series of empirical essays, doctoral thesis under the direction of Prof. D. Meulders (Université Libre de Bruxelles), 2006.

Dz. Urz. WE 1975 L 45/19.

Dz. Urz. WE L 269/15 z 2002 r. Por. wyrok ETS w sprawie Kalanke, C-450/93 z 7 października 1995, Zb. Orz. 1995.

Dz. Urz. WE 1986 L 359/56.

Dz. Urz. WE 1996 L 145/4.

Dz. Urz. WE 1998 L 14/6.

Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2002.

Europa łączy siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego nr 20100212STO68925, www.europarl/europa.eu z 15.02.2010 r.

European Commission, Joint Employment Report 1997, DG V, Brussels 1997.

Gender and sustainable development. Maximising the economic, social and environmental role of women, OECD, 2008.

Gender equality In the EU In 2009–summary, Special Eurobarometer 326/Wave 72.2 – TNS Opinion and Social.

Głogosz D., Instytucje opieki nad dziećmi w krajach Unii Europejskiej. Wskazania dla Polski, „Polityka Społeczna” 2004, nr 9.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem010, odczyt z dnia 7.02.2011 r.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem040, odczyt z dn. 8.02.2011 r.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (nr 2007/C 303/01) z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE 2007 C3030).

Key figures on Europe, Eurostat pocketbooks, Komisja Europejska, 2010.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1998.

Maier F. (A. H. Carl research assistance), Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in Germany, 2008.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013, Warszawa 2005.

Muczyński M., Żylne M., Ewaluacja strategii uelastycznienia przedszkoli i żłobków, Białystok 2008.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2004), Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, Warszawa 2004.

Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Kraków 2005.

Report on equality between women and men 2010, European Commission, Luxembourg 2010.

Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2009)694 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 18.12.2009.

Smith M., Bettio M. F., Analysis Note: The economic case for gender equality, EGGE, 2008.

Sprawa 43/75 Gabrielle Defrenne v. Sabena, Zb. Orz. 1976.

Where are the women in politics? Despite huge progress in the area of gender equality, men still call the shots in the political world, „Social Agenda”, October 2008.

Zielona Księga, Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, Komisja Europejska KOM (2006) 708 wersja ostateczna, Bruksela, 22.11.2006.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.