Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?

Słowa kluczowe

głosowanie elektroniczne
demokracja

Jak cytować

MUSIAŁ -KARG, M. M. .-K. (2018). Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?. Przegląd Politologiczny, (4), 123–134. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.10

Abstrakt

The notion of democracy poses a significant challenge and problem in modern considerations on history, philosophy and politics. At present, in the face of the so-called information revolution, democracy has undoubtedly undergone profound and easily visible transformations. It can be said that the application of IT to exercise democratic power has brought about a revolution that will span a period of many years, given the different potential differing states have to spread the new technologies. The development of information and communications technology (ICT) has introduced new notions related to democracy, such as teledemocracy, technopolitics or electronic democracy (e-democracy). The subject of this paper, electronic voting (e-voting) is among the highly significant instruments of e-democracy. Electronic voting is the fulfillment of the principle of national sovereignty as it can be applied in the procedures of both indirect (e-elections) and direct (e-referendum) democracy.
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.10

Bibliografia

Aström J., Should Democracy Online be Quick, Strong, or Thin?, „Communications of the ACM” 2001, vol. 44, nr 1.

Barber B. R., Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2003.

Czajkowski R., Kaczmarczyk A., E-głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy do obsługi procedur demokracji w społeczeństwie informacyjnym, w: Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce. Warszawa, 12 czerwca 2001 r. Materiały pokonferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Democracy.com? Governance in a Networked World, red. E. Kamarck, J. Nye Jr, Hollis Publishing Company, Hollis 1999.

Digital Democracy: Discourse and Decision-making in the Information Age, red. B. N. Hague, B. Loader, Routledge, New York 1999.

Doktorowicz K., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002.

Electronic Voting in Europe –Technology, Law, Politics and Society. Workshop of the ESF TED Programme together with GI and OCG July, 7th–9th, 2004 in Schloß Hofen/Bregenz, Lake of Constance, Austria, red. A. Prosser, R. Krimmer, Bonn 2004.

Friedland L. A., Electronic Democracy and the New Citizenship, „Media, Culture & Society” 1996, vol. 18, nr 2.

The European Union and E-Voting. Addressing the European Parliament’s Internet Voting Challenge, red. A. H. Trechsel, F. Mendes, Routledge 2005.

Gerlach J., Gasser U., Three Case Studies from Switzerland: E-Voting, „Berkman Center Research Publication” 2009, nr 03.1.

Gibson R. K., Internet Voting and the European Parliament elections: problems and prospects, w: The European Union and E-Voting. Addressing the European Parliament’s Internet Voting Challenge, red. A. H. Trechsel, F. Mendes, Routledge 2005.

Grossman L. K., Republika elektroniczna, w: Władza i społeczełstwo 2. Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1998.

Hagen M., A Typology of Electronic Democracy, 1997, http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm.The I’s Have It, http://www.everyonecounts.com/index.php/why_everyone_counts/why_i-voting.

Keohane R. O., Nye jr J., Power and Interdependence in the Information Age, w: Democracy.com? Governance in a Networked World, red. E. Kamarck, J. Nye Jr, Hollis Publishing Company, Hollis 1999.

London S., Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative Look at Two Models of Public Talk, „Journal of Interpersonal Computing and Technology” 1995, vol. 3, nr 2, s. 33–55; http://www.scottlondon.com/reports/tele.html.

Łapuszek D., Rola postępu technicznego w procesie globalizacji, Zarządzanie zmianami, Biuletyn POU, maj 2007, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_globlap&nr=6&p=, 18.06.2010.

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, UMCS, Lublin 2001.

Nowina Konopka M., Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf.

Nowina Konopka M., Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, w: Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Novak M., Duch demokratycznego kapitalizmu, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2001.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002.

Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, pañstwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2004.

Proceedings of the 1st ESF TED Workshop on Electronic Voting, red. A. Prossner, R. Krimmer, GI LNI P-47, Bregenz 2004.

Prosser A., Krimmer R., The Dimensions of Electronic Voting. Technology, Law, Politics and Society, w: Electronic Voting in Europe –Technology, Law, Politics and Society. Workshop of the ESF TED Programme together with GI and OCG July, 7th–9th, 2004 in Schloß Hofen/Bregenz, Lake of Constance, Austria, red. A. Prosser, R. Krimmer, Bonn 2004.

Remmert M., Towards European Standards on Electronic Voting, w: Proceedings of the 1st ESF TED Workshop on Electronic Voting, red. A. Prossner, R. Krimmer, GI LNI P-47, Bregenz 2004.

Soete L., Building the Information Society for All Us, Final Report of the High Level Export Group, Bruksela 1997.

Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Zieliński A., Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi, Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencji Telekomunikacji Wiejskiej, Kielce 2002.

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007), 11.01.2007, Internet Society Poland, http://www.isoc.org.pl/200701/wybory.

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce. Warszawa, 12 czerwca 2001 r. Materiały pokonferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.