Innovations in the Strategy of the European Union’s Economic Growth
PDF (English)

Słowa kluczowe

postęp technologiczny
proces innowacyjny
korzyści strukturalne
model Potrójnej Spirali
Unia Innowacyjna
Horyzont 2020
Europa 2020
wzrost gospodarczy

Jak cytować

Puślecki, Z. W. (2014). Innovations in the Strategy of the European Union’s Economic Growth. Przegląd Politologiczny, 19(4), 47–64. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.3

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest przedstawienie roli innowacji w strategii wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Zgodnie z nową teorią wzrostu będącą najważniejszą podstawą koncepcji systemu innowacyjnego, zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest endogeniczny postęp technologiczny. Do celów szczegółowych badania należały przedstawienie modelu systemu innowacyjnego, teoretycznej koncepcji systemu innowacyjnego i procesu innowacyjnego, korzyści strukturalnych powstających w regionie, modelu Potrójnej Spirali, Unii Innowacyjnej, strategii Europa 2020 oraz instrumentu finansowego Unii Innowacyjnej czyli Horyzontu 2020. Rozważane problemy były badane przy zastosowaniu metod jakościowej i ilościowej. Wykorzystano także metody dedukcji i indukcji oraz statystycznej prezentacji danych i prognozowania. Do najważniejszych rezultatów badań należy stwierdzenie, że w procesie innowacyjnym, także w Unii Europejskiej bardzo ważne są wzajemne powiązania między badaniami naukowymi, przedsiębiorstwami, czyli rynkiem i zarządzaniem na odpowiednich poziomach działalności gospodarczej. Występuje też pozytywna zależność między działalnością innowacyjną i efektywnością procesu innowacyjnego. Więcej wzajemnych interakcji i uwidacznia się przy tym na poziomie regionu niż na poziomie państwa. Nowe programy Europa 2020 i Unia Innowacyjna są niezwykle istotnymi czynnikami strategii wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.3
PDF (English)

Bibliografia

Best M. (2001), The New Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford.

Cooke P. (1992), Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe, “Geoforum”, no. 23, p. 365–382.

Cooke P., Heidenreich M., Braczyk H. (2004), Regional Innovation Systems (Second Edition), Routledge, London.

Cooke P., Leydesdorff L. (2006), Regional Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction of Advantage, “Journal of Technology Transfer”, January, vol. 31, Issue 1, p. 5–15.

De la Mothe J., Mallory G. (2003), Industry-Government Relations in a Knowledge-Based Economy: the Role of Constructed Advantage, PRIME Discussion Paper 02-03, University of Ottawa: Program of Research in Innovation Management & Economy.

Dunning J. (ed.), (2000), Regions, Globalisation & the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford.

“Economic Bulletin”, (2002).

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1998), The Endless Transition: A “Triple Helix” of University-Industry-Government Relations, “Minerva”, no. 36, p. 203–208.

Foray D., Freeman C. (1993), Technology and the Wealth of Nations: The Dynamics of Constructed Advantage, Pinter, London.

Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.

Freeman C. (1988), Japan, a New System of Innovation, in: Technical Change and Economic Theory, eds. G. Dosi, C. Freeman, R. R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, Pinter, London, p. 31–54.

Growth, competitiveness and jobs priorities for the European Semester 2013 (2014), Presentation of J. M. Barroso, President of the European Commission to the European Council of 14–15 March 2013 (2014), http://europa.eu/news/pdf/sg.2013-00286-01-04-eu.tra-00.pdf, 24.01.2014.

Huges B. B., Irfan M. T. (2008), Assessing Strategies for Reducing Global Poverty, in: North and South in the World Political Economy, eds. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Krugman P. (1995), Development, Geography & Economic Theory, MIT Press, Cambridge.

Leydesdorff L. (1994), Epilogue, in: Evolutionary Economics and Chaos Theory: New Directions for Technology Studies, eds. L. Leydesdorff, P. Van den Besselaar, Pinter, London–New York, p. 180–192.

Lundvall B.-Å. (1988), Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to the National System of Innovation, in: Technical Change and Economic Theory, eds. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, Pinter, London, p. 349–369.

Lundvall B.-Å. (ed.), (1992), National Systems of Innovation, Pinter, London.

Marshall A. (1916), Principles of Economics, Macmillan, London.

Nelson R. R. (ed.), (1982), Government and Technical Progress: A Cross-Industry Analysis, Pergamon, New York.

Nelson R. R. (ed.), (1993), National Innovation Systems: A comparative study, Oxford University Press, Oxford–New York.

Ohlin B. (1993), Interregional and International Trade, Harvard Business Press, Cambridge.

Pavitt K. (1984), Sectoral patterns of technical change: towards a theory and a taxonomy, “Research Policy”, no. 13, p. 343–373.

Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.

Porter M. (1998), On Competition, Harvard Business School Press, Boston.

Schumpeter J. (1911), The Theory of Economic Development, Oxford University Press, Oxford, p. 57.

SEC (2011), 1428 final Volume 1, Commission Staff Working Paper Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the Communication from the Commission “Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation”, Brussels, 30.11.2011.

Wójnicka E. (2008), Interactions in the innovation process as a factor of competitiveness of companies: http://www.4pm.pl/artykul/interakcje_w_procesie_innowacyjnym_jako_czynnik_konkurencyjosci_przedsiebiorstw_czesc_1-37-54.html, 2009, 1.