Polityczność różnorodności jako problem hermeneutyczny
PDF

Słowa kluczowe

różnorodność
polityczność
włączenie
wykluczenie
pluralizm

Jak cytować

Pietrzak, E. (2019). Polityczność różnorodności jako problem hermeneutyczny. Przegląd Politologiczny, (1), 27–37. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.2

Abstrakt

W dyskursie publicznym możemy zaobserwować wiele sposobów używania terminu „różnorodność” dlatego niezbędne są w tym zakresie, uporządkowanie pojęć, rzetelna, hermeneutyczna analiza dyskursu, będąca teoretycznym wprowadzeniem do dalszych, szczegółowych badań w ramach różnych dyscyplin i wskazanie jak ta wieloznaczność wpływa na praktykę polityczną. W artykule poddane zostają analizie aspekty różnorodności o politycznym charakterze. Jego celem jest nakreślenie obszaru badawczego, obejmującego polityczny charakter różnorodności, postawienie i uzasadnienie pytań badawczych, które rozwijane będą w dalszych badaniach. Ze względu na specyfikę wykorzystanych w badaniach danych i ich transdycyplinarnego charakteru oraz skrzyżowanie różnych punktów widzenia najbardziej odpowiednią metodą do ich analizy będzie metoda hermeneutyczna Hansa Georga Gadamera. Punktem wyjścia może tu być hipoteza mówiąca, że ze względu na zmianę warunków funkcjonowania sfery publicznej takich jak: procesy globalizacyjne, powszechność edukacji, wzmożoną aktywność migracyjną zaobserwować można, iż reprezentanci różnych grup pozostający dotychczas w cieniu sfery prywatnej lub na obrzeżach sfery publicznej relokują swoją aktywność do jej centrum, zmieniając tym samym dynamikę demokratycznych systemów politycznych.
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.2
PDF

Bibliografia

Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.

Anand R., Winters M. (2008), A Retrospective View of Corporate Diversity Training from 1964 to the Present, „Academy of Management Learning and Education”, vol. 7/3.

Arendt H. (2005), Polityka jako obietnica, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.

Batliwala S., Brown L. D. (2006), Transnational Civil Society: An Introduction, Bloomfield CT.

Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Bęc zmiana, Warszawa.

Baylis J., Smith S. (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków.

Beck Ü. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.

Beck Ü. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa.

Beck Ü., Beck-Gernsheim E. (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa.

Blok A. (2001), Honour and violence, Polity, Cambridge.

Bombiak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, „Administracja i Zarządzanie”, nr 102.

Brown L. D. (2008), Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society, Bloomfield CT.

Buber M. (1993), Problem człowieka, PWN, Warszawa.

Castells M. (1997), The power of Identity, Oxford University Press, Oxford.

Castells M. (2000), The Rise of Network Society, Oxford University Press, Oxford.

Castells M. (2013), Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze interentu, Warszawa.

Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (2016) Gender w podręcznikach, Fundacja Feminoteka, Warszawa.

Desperak I. (2013), Płeć zmiany: Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy Gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dumała A. (1995), Uczestnicy transnarodowi – podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa?, w: Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, I. Popiuk- Rysińska, Warszawa.

Etzioni A. (2004), From Empire to Community: A New Approach to International Relations, New York.

Florini A. (red.), (1999), The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society, Tokyo–Washington.

Friedman A. L., Miles S. (2006), Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.

Gadamer H.-G., (1976), Philosophical Hermeneutics, University of California Press, Berkeley.

Gadamer H.-G., (1989), Truth and Method, Crossroad, New York.

Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Geertz C. (1973), Ideologia jako system kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Girard R. (1987), Kozioł ofiarny, Łódź.

Grosser K. (2009), Corporate social responsibility and gender equality: women as stakeholders and the European Union sustainability strategy, „Business Ethics: A European Review”, 18/3.

Grudzińska A. (2015), Nieboszczka wielokulturowość, czyli o jakiej „wielokulturowości” debatuje Europa?, w: (nie) widzialne granice. O tym co dzieli i łączy w wielokulturowości, red. K. Kubin, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa.

Held D. (1999), Global Transformations. Politics, Economics and Culture, Cambridge.

Held D. (2004), Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, Cambridge.

Iriye A. (2002), Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley.

Jastrzębska E. (2016), Zarządzane różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści, „Marketing i rynek”, nr 8.

Kaldor M. (2003), The Global Ci vil Society. An Answer to War, Polity Press, Cambridge.

Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, nr 17, s. 63–88.

Kean J. (2003), Global Civil Society?, Cambrigde.

Konopacki S. (2005), Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kymlicka W. (2007), Multicultural odysseys:Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford University Press, Oxford.

Leks-Bujak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością w organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 72 (1918).

Letki N. (2008), Does diveristy erode social cohesion? Social capital and race in British neighbourhoods, „Political Studies”, 56 (1), s. 99–126.

Naser N., Honneth A. (2003), Redistribution or recognition?:A political-Philosophical Exchange, Verso, London–New York.

Parekh B. (2000), Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Macmillan, Basingstoke.

Pietrzak E. (2014), Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Putnam R. D. (2007), E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century, „Scandinavian Political Studies”, vol. 30, no. 2.

Rawls J. (1971), A Theory of Justice, Oxford University Press, London.

Rorty R. (1993), Human rights, rationality and sentimentality, w: On human tights, red. S. Shute, S. Hurley, Basic Books, New York.

Russell K. (1988), The color of crime, New York University Press, New York.

Said, E. W. (1985), Orientalism, Penguin, Harmondsworth.

Said E. W. (1994), Culture and imperialism, Chatto and Windus, London.

Sałustowicz P. (2009), Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Służb Publicznych., Warszawa.

Sałustowicz P. (2014), Afirmacja czy Kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld.

Singer P. (2002), One World: The Ethics of Globalization, New Haven.

Sommers M. (2008), Genenealogies of Citizenship. markets, Statelessness and the Rights to have Rights, Cambridge University Press, Cambridge–New York.

Szafanberg R. (2006), Marginalizacja społeczna i wykluczenie. Wykłady, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa.

Taylor C. (1994), Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton.

Walzer M. (1983), Sphers of Justice: a Defence of Pluralism and Equality, Basic Books, New York.

Walzer M. (1995) Toward a Global Civil Society, New York,

Zarodoa-Dąbrowska A. (2015), Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie menedżerów. Wykorzystanie potencjału starszych pracowników – case study (2015), w: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, red. M. Makowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.