Proces kształtowania polityki regionalnej w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka regionalna
region
rozwój
Unia Europejska.

Jak cytować

Sługocki, W. (2019). Proces kształtowania polityki regionalnej w Polsce. Przegląd Politologiczny, (2), 5–19. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.1

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie procesu kształtowania polityki regionalnej w Polsce w latach 1990–2020, koncentrując rozważania głównie na aspektach teoretycznych, w tym ewolucji paradygmatu polityki regionalnej w Polsce w kontekście jej zmian na poziomie Unii Europejskiej. W tekście podjęto próbę uchwycenia wpływu integracji Polski z Unią Europejską na formułowanie rodzimej polityki regionalnej, w tym proces tworzenia nowych dokumentów programowych zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym jako świadome ukierunkowanie działań prorozwojowych w zmieniającej się rzeczywistości determinowanej przesłankami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aby osiągnąć zakreślone zamierzenie badawcze, konieczne było uzyskanie odpowiedzi na sformułowane pytanie: Czy proces integracji Polski z Unią Europejską oraz uczestnictwo w jej strukturach wpłynęło na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce? W celu uzyskania odpowiedzi na tak sformułowane pytanie badawcze rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia podstawowych pojęć takich jak: rozwój regionalny, polityka regionalna, czy też opisania czynników rozwoju w teoriach i modelach rozwoju regionalnego. W następnej części artykułu zakreślono proces kształtowania się polityki regionalnej w Polsce, wskazując zarówno aspekt teoretyczny, prawny, instytucjonalny i finansowy omawianych zagadnień.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.1
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz M. (2011), Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, vol. 98, no. 1.

Churski P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań.

Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K. (1998), Kierunki polityki regionalnej Polski, Warszawa.

Grzela J. (2011), Region, regionalizm, regionalizacja – wybrane aspekty teoretyczne, Studia i materiały, „Miscellanea Oeconomicae”, vol. 15, no. 1.

Hajduga P. (2013), Dylematy i wyzwania polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Biblioteka regionalisty”, no. 13.

Huczek A. (2010), Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, no. 16.

Kozak M. W. (2003), Przesłanki rozwoju regionalnego w Europie – doświadczenia dla Polski, in: Polska w obliczu integracji europejskiej – doświadczenia i perspektywy, ed. J. Babiak, Warszawa–Kalisz–Poznań.

Madej T. (1998), Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Szczecin.

Michalewska-Pawlak M. (2015), Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, no. 18.

Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa.

Sługocki J. (2001), Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa w Polsce na tle europejskim, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXIII, vol. 4.

Sługocki W. (2014), Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego – próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004–2020, in: Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka – energetyka – region, Warszawa.

Sługocki W. (2013), Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, Zielona Góra.

Szlachta J., Zalewski J. (2010), Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Gospodarka Narodowa”, no. 10.

Woś B. (2005), Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław.

Narodowy Plan Rozwoju (2003), Warszawa.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (2007), Warszawa.

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa (2014), Warszawa.

Report on Regional Policy (2004), Warszawa.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), Warszawa.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.