Proces kształtowania polityki regionalnej w Polsce

Main Article Content

Waldemar Sługocki

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie procesu kształtowania polityki regionalnej w Polsce w latach 1990–2020, koncentrując rozważania głównie na aspektach teoretycznych, w tym ewolucji paradygmatu polityki regionalnej w Polsce w kontekście jej zmian na poziomie Unii Europejskiej. W tekście podjęto próbę uchwycenia wpływu integracji Polski z Unią Europejską na formułowanie rodzimej polityki regionalnej, w tym proces tworzenia nowych dokumentów programowych zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym jako świadome ukierunkowanie działań prorozwojowych w zmieniającej się rzeczywistości determinowanej przesłankami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aby osiągnąć zakreślone zamierzenie badawcze, konieczne było uzyskanie odpowiedzi na sformułowane pytanie: Czy proces integracji Polski z Unią Europejską oraz uczestnictwo w jej strukturach wpłynęło na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce? W celu uzyskania odpowiedzi na tak sformułowane pytanie badawcze rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia podstawowych pojęć takich jak: rozwój regionalny, polityka regionalna, czy też opisania czynników rozwoju w teoriach i modelach rozwoju regionalnego. W następnej części artykułu zakreślono proces kształtowania się polityki regionalnej w Polsce, wskazując zarówno aspekt teoretyczny, prawny, instytucjonalny i finansowy omawianych zagadnień.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Waldemar Sługocki, Uniwersytet Zielonogórski

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2002 na tej samej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej Interwencjonizm państwowy w polskiej polityce rolnej w procesie integracji z Unią Europejską uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania tego Uniwersytetu, na którym objął stanowisko profesora. W październiku 2015 został kierownikiem Zakładu Polityki Regionalnej.

Bibliografia

 1. Adamowicz M. (2011), Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, vol. 98, no. 1.
 2. Churski P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań.
 3. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K. (1998), Kierunki polityki regionalnej Polski, Warszawa.
 4. Grzela J. (2011), Region, regionalizm, regionalizacja – wybrane aspekty teoretyczne, Studia i materiały, „Miscellanea Oeconomicae”, vol. 15, no. 1.
 5. Hajduga P. (2013), Dylematy i wyzwania polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Biblioteka regionalisty”, no. 13.
 6. Huczek A. (2010), Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, no. 16.
 7. Kozak M. W. (2003), Przesłanki rozwoju regionalnego w Europie – doświadczenia dla Polski, in: Polska w obliczu integracji europejskiej – doświadczenia i perspektywy, ed. J. Babiak, Warszawa–Kalisz–Poznań.
 8. Madej T. (1998), Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Szczecin.
 9. Michalewska-Pawlak M. (2015), Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, no. 18.
 10. Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa.
 11. Sługocki J. (2001), Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa w Polsce na tle europejskim, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXIII, vol. 4.
 12. Sługocki W. (2014), Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego – próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004–2020, in: Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka – energetyka – region, Warszawa.
 13. Sługocki W. (2013), Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, Zielona Góra.
 14. Szlachta J., Zalewski J. (2010), Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Gospodarka Narodowa”, no. 10.
 15. Woś B. (2005), Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław.
 16. Narodowy Plan Rozwoju (2003), Warszawa.
 17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (2007), Warszawa.
 18. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa (2014), Warszawa.
 19. Report on Regional Policy (2004), Warszawa.
 20. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), Warszawa.
 21. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Warszawa.