Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec pomocy humanitarnej
PDF

Słowa kluczowe

pomoc humanitarna
Parlament Europejski
Unia Europejska
konsensus

Jak cytować

Kaczmarek, F. (2019). Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec pomocy humanitarnej. Przegląd Politologiczny, (2), 21–31. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.2

Abstrakt

Unia Europejska wraz z państwami członkowskim tej organizacji jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie. Parlament Europejski jest jedną z kluczowych instytucji UE i jedyną spośród nich, wyłanianą w wyniku wyborów bezpośrednich. Celem tekstu jest zbadanie stanowiska Parlamentu wobec pomocy humanitarnej, począwszy od przyjęcia Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej w 2007 r. do końca czerwca 2018 r. Metodą badawczą jest analiza różnych form działalności Parlamentu w badanym zakresie. Jedną z konkluzji jest zdefiniowanie dylematu Parlamentu, polegającego na próbie pogodzenia zasad pomocy humanitarnej i partykularnych interesów państw członkowskich UE.
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.2
PDF

Bibliografia

Barna J. (2014), Humanitarian aid: crises, trends, challenges. In-depth analysis, European Parliament, Brussels.

Bauman Z. (2016), Obcy u naszych bram, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Churruca Muguruza C. (2015), Towards more effective global humanitarian action: How the EU can contribute, In-depth analysis, European Parliament, Brussels.

Dobreva A., Heinmaa A. (2015), Humanitarian Aid – How the EU budget is spent, European Parliament, Brussels.

EU Humanitarian aid: Lessons identified and the way forward (2018), European Parliament, Brussels.

EU Summit/Migration: Parliament calls for joint solutions based on solidarity (2018), http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180627IPR06709/eu-summit-migration-parliamentcalls-for-joint-solutions-based-on-solidarity, 28.06.2018.

Evaluation of the implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid, Louvain-la-Neuve (2014), http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/2014/european_consensus_main_en.pdf, 28.06.2018.

Humanitarian Aid. Fact Sheet, European Parliament, September (2017), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54026/04A_FT%282017%29N54026_EN.pdf, 27.06.2018.

Humanitarian Aid, Special Eurobarometer 453, Survey conducted between November–December 2016 by TNS opinion & social for the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, European Commission, May 2017, http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sp453_report_final_may_2017.pdf, 28.06.2018.

Kaczmarek F. (2017), Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji w kontekście polityki spójności na rzecz rozwoju, w: Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań.

Kaczmarek F. (2016), Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10, ss. 413–427.

Kenig-Witkowska M. M. (2016), Unia Europejska jako podmiot świadczący pomoc humanitarną, w: Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, red. P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2011-0432%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL, 29.06.2018.

Parkes R. (2017), Nobody Move! Myths of the EU Migration Crisis, Chaillot Paper no. 143, EU Institute for Security Studies, Paris.

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r., http://www.europarl.europa.eu/the-president/en-pl/newsroom/przem%C3%B3wienie-przewodnicz%C4%85cego-parlamentu-europejskiegoantonia-tajaniego-na-posiedzeniu-rady-europejskiej-w-dniu-28-czerwca-2018-r, 28.06.2018.

Regulamin Parlamentu Europejskiego. Ósma kadencja Parlamentu – styczeń 2017, http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=pl&reference=RESP-DEVE, 26.06.2018.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2016a), 2015/2095(INI).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2015 – sekcja 3 – Komisja, 2014/2004(BUD).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie funduszu powierniczego UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (2016b), 2015/2341(INI).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020, 2017/2280(INI).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej: przegląd śródokresowy planu działania i dalsze kroki, 2010/2101(INI).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie kontroli budżetowej pomocy humanitarnej UE zarządzanej przez ECHO, 2011/2073(INI).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”).

Sprawozdanie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej: przegląd śródokresowy planu działania i dalsze kroki,2010/2101(INI).

Starzyk-Sulejowska J. (2015), Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ten years of the European Consensus on Humanitarian Aid (2017), http://ec.europa.eu/echo/news/ten-years-european-consensus-humanitarian-aid_en, 28.06.2018.

TfUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

The European Parliament and the Developing World (2014), http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/53523/att_20140415ATT82927-6363890078697472838.pdf, 26.06.2018.

TUE – Traktat o Unii Europejskiej.

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, 2008/C 25/01 (2008).

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus europejski”, Dz. U. C 46 z 24.02.2006.