Partycypacja obywatelska na poziomie wiejskich społeczności lokalnych – próba analizy zagadnienia
PDF (English)

Słowa kluczowe

partycypacja obywatelska
aktywność publiczna obywateli
społeczność lokalna

Jak cytować

Lubik-Reczek, N. (2019). Partycypacja obywatelska na poziomie wiejskich społeczności lokalnych – próba analizy zagadnienia. Przegląd Politologiczny, (2), 141–151. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.10

Abstrakt

Partycypacja obywatelska jest istotnym elementem współczesnej demokracji. Traktowana jest jako ratunek wobec stałego obniżania udziału obywateli w życiu politycznym i publicznym. Partycypację można podejmować z bardzo rożnych powodów. Istotne jest to, iż sprzyja ona rozwojowi demokracji lokalnej, chociażby poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich; pobudza integracje środowisk lokalnych dzięki podejmowaniu wspólnych działań. Jest również skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów: daje możliwość wysłuchania opinii wszystkich zainteresowanych osób, rozwiązania lokalnych konfliktów i wypracowania kompromisu. W niniejszym tekście podjęto próbę przeanalizowania zagadnienia partycypacji obywatelskiej na przykładzie konkretnej grupy społecznej, jaką jest wiejska społeczność lokalna. Skoncentrowano się na różnych teoretycznych ujęciach tych dwóch zagadnień. Celem tekstu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie o formy zaangażowania wiejskich społeczności lokalnych w działania partycypacyjne; ukazanie przykładowych instrumentów, które umożliwiają członkom tej wspólnoty uzewnętrznienie ich aktywności i postaw obywatelskich.
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.10
PDF (English)

Bibliografia

Bąbska B., Rymsza M., Organizowanie lokalnej społeczności – metodyka pracy środowiskowej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warsaw.

Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D. (2009), Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, London.

Creighton J. L. (2005), The Public Participation Handbook, Jossey-Bass, San Francisco.

Elliott J., Heesterbeek S., Lukensmeyer C. J., Slocum N. (2005), Participatory Methods Toolkit. A practitioners manual, King Baudouin Foundation.

Europejski Fundusz Społeczny, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/.

IAP2 Spectrum of Public Participation, International Association for Public Participation (IAP2), https://www.iap2.org.au/Tenant/C0000004/00000001/files/IAP2_Public_Participation_Spectrum.pdf, 23 March 2019.

Idziak W. (1990), Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin.

Kaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, in: Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ed. A. Olech, Warszawa.

Komito L. (2005), e-Participation and Governance: Widening the Net, “The electronic journal of e-Government”, no. 1.

Kossek-Markowska K., Kurcman D. (2004), Od inspiracji do realizacji, czyli słów kilka o inicjatywach oddolnych, Kielce.

Lewenstein B. (2006), Nowy paradygmat rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, IFiS PAN, Warszawa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW 2014–2020), rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UEL 277/1).

Roberts N. C. (2008), Direct Citizen Participation: Challenges and Dillemas, in: The Age of Direct Citizen Participation, eds. N. C. Roberts, M. E. Sharp, Armonk–New York.

Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tarkowska E. (2000), Bieda popegeerowska, in: Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, ed. E. Tarkowskiej, Warszawa.

Thomas W. I., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, Warsaw.

Tołwińska-Królikowska E. (2011), Mała wiejska szkoła podstawowa – niezbędny ośrodek rozwoju społeczności lokalnej.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984, Nr 21, poz. 97.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.