Uniwersytet w okresie zmiany modelu przepływu informacji
PDF (English)

Słowa kluczowe

uniwersytet
źródła informacji
nauczyciel akademicki
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

Lewandowska, M., & Stachowiak, B. (2019). Uniwersytet w okresie zmiany modelu przepływu informacji. Przegląd Politologiczny, (3), 59–68. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.5

Abstrakt

Artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników badań dotyczących poglądów współczesnych studentów na uniwersytet. Sformułowano kilka problemów badawczych: z jakich źródeł informacji i wiedzy o świecie korzystają współcześni studenci; jakie są główne cele szkolnictwa wyższego według współczesnych studentów; dlaczego współcześni studenci decydują się na rozpoczęcie studiów wyższych; kim jest nauczyciel akademicki dla współczesnego studenta? Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety udostępniony studentom drogą elektroniczną. Badania wykazały, że uniwersytet jest jednym ze źródeł informacji dla 65% studentów biorących udział w badaniu. Więcej wskazań uzyskał jedynie Internet. Ponadto, respondenci za kluczowe cele szkolnictwa wyższego uznali przyczynianie się do rozwoju intelektualnego studentów, przygotowanie zawodowe oraz przyznawanie stopni naukowych i wydawanie dyplomów. Głównymi powodami, dla których respondenci zdecydowali się podjąć studia w szkole wyższej były: chęć zdobycia wyższego wykształcenia, chęć rozwoju intelektualnego i chęć nabycia określonych umiejętności praktycznych. Nauczyciele akademiccy są dla studentów, przede wszystkim, osobami przekazującymi wiedzę. 21% spośród ankietowanych udzieliło odpowiedzi „mistrz” (lub użyło synonimu tego słowa).

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.5
PDF (English)

Bibliografia

Wolff R. P. (1969), The Ideal of the University, Beacon Press, Boston.

Denek K. (2011a), Uniwersytet w pespektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań.

Denek K. (2011b), Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań.

Tunnermann C. (1996), A new vision higher education, “Higher Education Policy”, no 1 [za:] Denek K. (2011), Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań.

Bauman Z. (2017), Wyzwania dla edukacji w dobie płynnej nowoczesności, w: Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie, pod. red. R. Siemieńskiej, SCHOLAR, Warszawa.

The Act of 20th of July 2018, the Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668).

Bukraba-Rylska I. (2015), „Lawina” i „kamienie”, czyli pole akademickie w procesie transformacji, w: Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany, pod. red. M. Szczepańskiego, K. Szafraniec, A. Śliz, PAN, Warszawa.

Idea Uniwersytetu. Reaktywacja (2014), pod. red. P. Sztompki, K. Matuszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sajduk B. (2014), Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, „Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie”, nr 16.

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, University Press, vol. 9, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, 25.03.2019.

Sajdak A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, Impuls, Kraków.