Proces decyzyjny jako istotny element analizy zjawisk integracyjnych w Europie z perspektywy teoretycznej. Przykład Szwajcarii
PDF

Słowa kluczowe

integracja europejska
Szwajcaria
proces decyzyjny
polityka zagraniczna

Jak cytować

Tomczyk, M. (2014). Proces decyzyjny jako istotny element analizy zjawisk integracyjnych w Europie z perspektywy teoretycznej. Przykład Szwajcarii. Przegląd Politologiczny, 19(4), 125–141. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.9

Abstrakt

Od wielu lat prowadzony jest dyskurs naukowy, dążący do ujęcia zjawisk integracyjnych w Europie w teoretyczne ramy. Wielu badaczy, zajmujących się tworzeniem modeli rozwoju współpracy międzynarodowej sugeruje przeniesienie analizy z poziomu systemu na poziom poszczególnych państw, celem lepszego uzasadnienia motywów integracji oraz jej zróżnicowanych form. Z kolei zrozumienie zachowania państwa na arenie międzynarodowej, w tym działań podjętych wobec innych aktorów – państw lub organizacji, na płaszczyźnie bilateralnej lub multilateralnej nie jest możliwe bez wyjaśnienia natury i charakteru procesów decyzyjnych. Niniejszy artykuł jest więc próbą zwrócenia uwagi na proces decyzyjny, jako istotnego elementu analizy procesów integracyjnych w Europie. Co więcej, punktem odniesienia jest Szwajcaria, formalnie nienależąca do UE, ale silnie z nią zintegrowana, głównie na bazie powiązań bilateralnych. Zaprezentowana charakterystyka procesu decyzyjnego w kraju niebędącego członkiem Wspólnoty pokazuje, jakie elementy należałoby brać pod uwagę, analizując zachowanie państw na arenie międzynarodowej oraz dlaczego właściwa jego analiza może posłużyć wyjaśnieniu alternatywnych form integracji europejskiej, stanowiąc tym samym przyczynek do dyskusji nad jej teoretycznymi aspektami.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.9
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz M. (2013), Miejsce inicjatywy ludowej w konsensualizmieszwajcarskim, w: Współczesna demokracja bezpośrednia : dialog polsko-szwajcarski, red. B. Wiśniewska-Paź, Aureus, Kraków.

Armingeon K. (1989), Sozialdemokratie am Ende? Die Entwicklung der Macht sozialdemokratischer Parteien im internationalen Vergleich 1945–1988, „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft” 18, nr 4.

Börzel T. A. (1998), Organizing Babylon – on the different conceptions of policy networks, „Public Administration” 76: 253–73.

Bundesverfassung der Schweizerische Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101.

Byman D. L., Pollack K. M. (2001), Let us now praise great men: Bringing the statesman back In, „International Security”, vol. 25, nr 4.

Fischer A. (2002), Wirtschaftsbranche, Gewerkschaften und Interessengegensätze der Arbeitgeber: Der Fall der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, „Swiss Political Science Review”, nr 8(3/4), s. 85–100.

Fischer A. (2003), Vetospieler und die Durchsetzbarkeit von Side-Payments, „Swiss Political Science Review”, nr 9(2), s. 27–58.

Fischer A., Nicolet S., Sciarini P. (2002), Europeanisation of a Non-EU Country: The Case of Swiss Immigration Policy, “West European Politics”, vol. 25, nr 4.

Fischer M., Sciarini P. (2013), Europeanization and the inclusive strategies of executive actors, “Journal of European Public Policy”, vol. 20, nr 10.

Goetschel L., Bernath M., Schwarz D. (2002), Schweizerische Aussenpolitik: Grundlagen und Möglichkeiten, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich.

Gillespie P. (1996), Models of Integration, w: Constitution-Building in the European Union, red. B. Laffan, Institute of European Affairs, Dublin.

Hänni P. (2000), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration, Schulthess, Zürich.

Henry A. D. (2011), Ideology, power, and the structure of policy networks, “Policy Studies Journal”, nr 39(3), s. 361–383.

Höpflinger F. (1984), Verbände, w: Handbuch Politisches System der Schweiz. Band 2: Strukturen und Prozesse, Bern, s. 163–188.

Jervis R. (1988), Realism, game theory, and cooperation, “World Politics”.

Kantonsregierungen (red.) (2006), Zwischen EU-Beitritt und bilateralem Weg: Überlegungen und Reformbedarf aus kantonaler Sicht, Schulthess, Zurich–Basel–Genf, s. 252.

Katzenstein P. J. (1984), Corporatism and Change. Austria, Switzerland, and the Politics of Industry, Cornell University Press, Ithaca–London.

Katzenstein P. (1985), Small States in World Markets, Cornell University Press, New York–Ithaca.

Knoke D., Pappi F. U., Broadbent J., Tsujinaka Y. (1996), Comparing Policy Networks – Labor Politics in the U.S., Germany, and Japan, Cambridge University Press, Cambridge.

Kriele M. (1977), Legitimitätsprobleme der Bundesrepublik, München.

Kriesi H. (1980), Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik, Frankfurt.

Kriesi H., Trechsel A. H. (2008), The Politics of Switzerland: Continuity and Change in a Consensus Democracy, University Press, Cambridge.

Kriesi H., Wisler D. (1996), Social movements and direct democracy in Switzerland, “European Journal of Political Research”, nr 30, s. 19–40.

Layne A., Schwarz B. (1993), American hegemony – Without an enemy, „Foreign Policy”, vol. 92.

Landner A. (1991), Politische Gemeinden, kommunale Parteien und lokale Politik. Eine empirische Untersuchung in den Gemeinden der Schweiz, Zürich.

Linder W. (1999), Direkte Demokratie, w: Handbuch der Schweizer Politik, red. U. Klöti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos, Zürich.

Lüthi R. (1999), Parlament, w: Handbuch der Schweizer Politik, red. U. Klöti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos, Zürich.

Maślak E. (2012), Instytucje demokracji bezpośredniej w szwajcarskim modelu demokracji konsensualnej, „Politeja”, nr 3(21), s. 119–132.

Mearsheimer J. (1995), The false promise of international institutions, “International Security”, vol. 19, nr 3, s. 5–49.

Medrano J. D. (2012), The Limits of European Integration, “Journal of European Integration”, vol. 34, nr 2, s. 191–204.

Moravcsik A. (2001), The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell University Press, Ithaca.

Moravcsik A. (1993), Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Studies”, vol. 31, nr 4.

Morgenthau H. (2005), Politics among nations: the struggle for power and peace, McGraw-Hill Higher Education, 7 edition.

Müller J. P. (1993), Demokratische Gerechtigkeit: eine Studie zur Legitimität politischer und rechtlicher Ordnung, München.

Münger B. (1994), Die Konferenz der Kantonsregierungen, w: Die Kantone und Europa, Freiburghaus D., Bern.

Neidhart L. (1970), Plebiszit und pluralitäre Demokratie. Eine Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums, Bern.

Papadopoulos Y. (1994), Les votations federales comme indicateur de soutien aux autorities, w: Elites politiques et peuple en Suisse, red. Y. Papadopoulos, Lausanne, s. 113–160.

Putnam R. D. (1988), Diplomacy and domestic politics: the logic of two level games, „International Organization”, vol. 42, nr 3, s. 427–460.

Rhinow R. (1998), Aus der Sicht eines Parlamentariers, w: Die Beteiligung der Kantone an der Aussenpolitik, NFP 42 Working Paper nr 3, s. 8–14.

Rhinow R., Huber-Hotz A. (1996), The future of the Political System, w: The new Switzerland: Problems and Policies, red. R. Kieser, K. Spillmann, Palo Alto, s. 16–31.

Sciarini P., Fischer A., Nicolet S. (2004), How Europe hits home: evidence from the Swiss case, “Journal of European Public Policy”, vol. 11, nr 3, s. 353–378.

Schnur A. R. (2000), Agieren oder Reagieren? Aussenpolitische Entscheidungsprozesse in Bundesrat und Bundesverwaltung, Verlag Ruegger, Zürich.

Stubb A. C-G. (1996), A Categorization of Differentiated Integration, „Journal of Common Market Studies”, vol. 34, nr 2.

Tomczyk M. (2012), Berno-Bruksela. Problemy i wyzwania we wzajemnych relacjach, w: Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI w., red. E. Kuczyński, M. Tomczyk, Łódź.

Tomczyk M. (2013), Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Łódź.

Tornay B., Renfer I., Auer A. (2006), Die Kantone zwischen EU-Beitritt und bilateralen Weg: Direkte Demokratie, Mitwirkung an der Europapolitik und Umsetzung, w: Zwischen EU-Beitritt und bilateralem Weg: Überlegungen und Reformbedarf aus kantonaler Sicht, red. Konferenz der Kantonsregierungen, Schulthess, Zurich–Basel–Genf.

Vatter A. (1999), Föderalismus, w: Handbuch der Schweizer Politik, red. U. Klöti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos, Zürich.

Voss J. F., Dorsey E. (1992), Perception and international relations: An overview, w: Political psychology and foreign policy, red. E. Singer, V. Hudson, Boulder, s. 3–33.

Waltz K. (1979), Theory of international politics, Addison–Wesley.

Wessels W. (1997), An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View on Integration Processes, „Journal of Common Market Studies”, vol. 35, nr 2.

Zielińska-Głębocka A. (1999), Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia Europejskie”, vol. 3.