Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni
PDF

Słowa kluczowe

wybory lokalne
prezydent miasta
wielokadencyjność
reelekcje

Jak cytować

Drzonek, M. (2014). Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni. Przegląd Politologiczny, 19(4), 177–189. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.12

Abstrakt

Artykuł jest próbą pokazania specyfiki władania prezydenta polskiego miasta wybieranego co najmniej trzykrotnie. W sposób szczególny został wzięty pod uwagę kontekst obecności Polski w strukturach UE. Jako przypadek analizowany w zaprezentowanej analizie wzięto prezydenturę Wojciecha Szczurka w Gdyni. Podstawowe pytanie badawcze określono następująco: czy wielokadencyjność może pozwolić prezydentowi miasta na większe wykorzystanie członkostwa Polski w UE? W artykule zaprezentowano wyniki wyborcze W. Szczurka w elekcjach bezpośrednich przeprowadzanych w Polsce w latach 2002, 2006 i 2010. W celu odpowiedzi na pytanie badawcze przeanalizowano wielkość absorpcji środków unijnych przez Gdynię oraz oceniono znaczenie Listu otwartego do polskich polityków i dziennikarzy. Brońmy polskich interesów (4.02.2014), w którym W. Szczurek poddał krytyce działanie Komisji Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.12
PDF

Bibliografia

Adamowicz P. (2004), My walczyliśmy o infrastrukturę, Szczurek o rejsowe samoloty, trójmiasto.gazeta.pl, 6.02.2014, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15413405,Adamowicz__My_walczylismy_o_infrastrukture__Szczurek.html, 6.02.2014.

Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wyd. UWr., Wrocław.

Antoszewski A. (2012), Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002–2010. Uwagi wprowadzające, w: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, red. D. Skrzypiński, Marina, Wrocław.

Bauer P. (2004), Bezpieczna Gdynia tylko w centrum, „GW Trójmiasto” z dnia 7.12.2004 r.

Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2011), Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Wyd. UJ, Kraków.

Drzonek M. (2013), Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich, Dante, Kraków.

Drzonek M. (2013a), Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii „wiecznego prezydenta”, „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 1.

Flis J. (2011), Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, „Studia Politologiczne”, nr 20.

Fryc K. (2004), W co inwestuje Gdynia, „GW Trójmiasto” z dnia 22.09.2004 r.

Gendźwiłł A. (2008), Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Scholar, Warszawa.

Gendźwiłł A. (2010), Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.

Gendźwiłł A., Żółtak T. (2012), Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.

Getimis P., Grigoriadou D. (2004), Changes in Urban Political Leadership. Leadership Types and Styles in the Era of Urban Governance, w: Democratic Choices for Cities, red. M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart, Routledge, London.

Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B. (2013), Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra–peryferia a zachowania wyborcze, Adam Marszałek, Toruń.

Kalendarium, 12.03.2013, http://airport.gdynia.pl/kalendarium,airport.gdynia.pl, 12.03.2013.

Katka K. (2014), Dlaczego prezydent Szczurek wietrzy antypolski spisek? [ODPOWIEDŹ NA LIST], trójmiasto.gazeta.pl, 5.02.2014, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15399302,Dlaczego_prezydent_Szczurek_wietrzy_antypolski_spisek_.html#TRrelSST, 5.02.2014.

Katz E., Lazarsfeld P. F. (2006), Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, Transaction Publishers, New Brunswick–New Jersey.

Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 113.

Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce (2014), Gdynia-Kosakowo: pomoc do zwrotu, ec.europa.eu, 12.02.2014, http://ec.europa.eu/polska/news/140212_gdynia_kosakowo_pl.htm, 12 II 2014.

Lewandowski M. (2002), Wierzę we własny sukces. Rozmowa z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni, „GW Trójmiasto” z dnia 7.10.2002 r.

Mazur P. (2004), Dwa lata z Wojciechem Szczurkiem, „GW Trójmiasto” z dnia 6.12.2004 r.

Mossberger K., Stoker G. (2001), The Evolution of Urban Regime Theory. The Challenge of Conceptualization, „Urban Affairs Review”, vol. 36, nr 6.

Rocznik Demograficzny (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Sandecki M., Fryc K. (2006), Szczurek znów wygra wyścig, „GW Trójmiasto” z dnia 26.09.2006 r.

Sandecki M., kaf (2006), Gdynia pod rządami Wojciecha Szczurka, „Gazeta Wyborcza. Trójmiasto”, 26.09.2006, http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-pod-rzadami-Wojciecha-Szczurka-n20719.html, 26 IX 2006.

Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A. (2004), Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa.

Szadurski Sz. (2013), Konflikt o lotniska między Gdańskiem a Gdynią. Czy jest możliwe porozumienie? Kto na tym traci?, gdynia.naszemiasto.pl, 19.04.2013, http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1820429,konflikt-o-lotniska-miedzy-gdanskiem-a-gdynia-czy-jest,id,t.html, 19.04.2013.

Szczurek W. (2011), Moją partią jest Gdynia!, „Rzeczpospolita” z dnia 3.03.2011 r.

Szczurek W. (2014), List otwarty do polskich polityków i dziennikarzy. Brońmy polskich interesów, gdynia.pl, 4.02.2014, http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_91499.html?page=5, 4.02.2014.

Tomczak Ł. (red.) (2012), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Marina, Wrocław.

Tusk M. (2010), Każdy chciałby polatać, „GW Gdańsk”, z dnia 12.03.2010.

Ustawa z 20 VI 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. 2002, Nr 13, poz. 984; 2010, Nr 176, poz. 1191.

Watts D. J., Dodds P. S. (2007), Influentials, Networks and Public Opinion Formation, „Journal of Consumer Research”, vol. 34.

Wołek A. (red.) (2008), Władza i polityka lokalna. Polskie wybory samorządowe, Ośrodek Myśli Politycznej – WSB NLU, Kraków–Nowy Sącz.

Wróbel S. (red), (2008), Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Poznań–Chorzów.