Obszary aktywności członków polskich partii politycznych z perspektywy zadań partii i aspiracji jej działaczy (grassroots)
PDF

Słowa kluczowe

członkowie partii
funkcje członków partii
oczekiwania członków wobec partii
organizacja partyjna

Jak cytować

Wincławska, M. (2020). Obszary aktywności członków polskich partii politycznych z perspektywy zadań partii i aspiracji jej działaczy (grassroots). Przegląd Politologiczny, (1), 119–130. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.9

Abstrakt

Działania członków partii politycznych w interesie ich macierzystych organizacji należą do ich najważniejszych funkcji. Z jednej strony partie nakładają na członków określone zadania i oczekują ich wypełnienia. Z drugiej strony członkowie będąc uczestnikami życia partyjnego mają swoje wyobrażenia na temat tego czego partie od nich oczekują oraz mają swoje oczekiwania wobec partii. Problem, który stawiam w tym artykule dotyczy zbieżności między: 1) postrzeganiem zadań stawianych członkom przez ich partie, 2) zadaniami rzeczywiście przez nich wykonywanymi oraz 3) oczekiwaniami żywionymi przez nich wobec partii odnośnie wypełnianych w partiach funkcji. Badaniem zostali objęci członkowie polskich partii politycznych: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Razem, którzy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszach ankiet. W wyniku badania ustalono, że postrzeganie oczekiwań partii oraz wykonywane rzeczywiście zadania na rzecz swoich ugrupowań rozmijają się z oczekiwaniami członków. Przede wszystkim nie zaspokajają one ich ambicji bycia podmiotami działań partyjnych, wpływającymi na podejmowane decyzje, a nie tylko jednostkami wykonującymi zadania instrumentalne oraz legitymizacyjne na rzecz swoich ugrupowań.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.9
PDF

Finansowanie

Artykuł jest efektem badań prowadzonych w projekcie „Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym – analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych” (nr 2015/18/E/HS6/00763), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym przez Barbarę Brodzińską-Mirowską, Michała Jacuńskiego, Annę Pacześniak i Marię Wincławską.

Bibliografia

Achury S., Scarrow S. E., Kosiara-Pedersen K., van Haute E. (2018), The consequences of membership incentives: Do greater political benefits attract different kinds of members?, „Party Politics”, https://doi.org/10.1177/1354068818754603.

Brodzińska-Mirowska B., Wincławska M. (2019), Why Party Members Matter? The concept of high-quality membership in Polish political parties: communicational and organizational potential, „Czech Journal of Political Science”, vol. XXVI, nr 1.

Clark P., Wilson J. (1961), Incentive Systems. A Theory of Organization, „Administrative Science Quarterly”, vol. 6, nr 2.

Heidar K. (2014), ‘Little boxes on the hillside’ Do all party members look the same?, referat zaprezentowany w czasie warsztatów: „Contemporary Meanings of Party Membership” w czasie ECPR Joint Sessions of Workshops 2014, 10–15 April 2014, Universidad de Salamanca, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/dd524f9c-96a4-4da9-8950-88e5f5adbe62.pdf, 23.07.2018.

Katz R. (2013), Should We Believe that Improved Intra-Party Democracy Would Arrest Party Decline?, w: The Challenges of Intra-Party Democracy, red. W. Cross, R. Katz, Oxford University Press, Oxford.

Kosiara-Pedersen K. (2016), Varieties of Party Membership, referat zaprezentowany w czasie 24. Kongresu Światowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA), maszynopis w posiadaniu autorki.

Scarrow S. (1996), Parties and their Members, Oxford University Press, Oxford.

Scarrow S. (2002), Parties without members? Party organization in a changing electoral environment, w: Parties without partisans. Political change in advanced industrial democracies, red. R. J. Dalton, M. P. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford–New York.

Seyd P., Whiteley P. (2002), New Labour’s Grassroots. The Transformation of the Labour Party Membership, Palgrave, New York.

Tavits M. (2012), Organizing for Success: Party Organizational Strength and Electoral Performance in Postcommunist Europe, „The Journal of Politics”, vol. 74, nr 1.

van Biezen I., Mair P., Poguntke T. (2012), Going, going, ... gone? The decline of party membership in contemporary Europe, „European Journal of Political Research”, vol 51, nr 1.

Weber R. (2018), Why do young people join parties? The influence of individual resources on motivation, „Party Politics”, https://doi.org/10.1177/1354068818792576.

Wiatr J. (1999), Socjologia polityki, Scholar, Warszawa.

Wincławska M. (2010), Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Scholar, Warszawa.

Wincławska M., Brodzińska-Mirowska B. (2016), Niewykorzystane szanse? Polskie partie polityczne w działaniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Whiteley P., Seyd P., Richardson J. (1994), True Blues – The Politics of Conservative Party Memebrship, Clarendon Press, Oxford.

Whiteley P., Seyd P., Billinghurst A. (2006), Thirs Force Politics. Liberal Democrats at the Grassroots, Oxford University Press, Oxfrod.

Young L. (2013), Party Members and Intra-Party Democracy, w: The Challenges of Intra-Party Democracy, red. W. Cross, R. Katz, Oxford University Press, Oxford.

PiS_1_2016 – IDI przeprowadzony z członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w dniu 20.12.2016.

PiS_3_2016 – IDI przeprowadzony z członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w dniu 30.12.2016.

PiS_7_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w dniu 14.02.2017.

PO_2_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Platformy Obywatelskiej, w dniu 1.02.2017.

PO_3_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Platformy Obywatelskiej, w dniu 2.02.2017.

N_3_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Nowoczesnej, w dniu 16.01.2017.

N_4_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Nowoczesnej, w dniu 6.04. 2017.

N_6_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Nowoczesnej, w dniu 10.02.2017.

PSL_11_2017 – IDI przeprowadzony z członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w dniu 6.04.2017.