Polityka młodzieżowa w województwie zachodniopomorskim – wymiar lokalny i regionalny
PDF

Słowa kluczowe

polityka młodzieżowa
polityka regionalna
polityka lokalna
partycypacja społeczna

Jak cytować

Szulc, M. (2020). Polityka młodzieżowa w województwie zachodniopomorskim – wymiar lokalny i regionalny. Przegląd Politologiczny, (1), 149–160. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.11

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim. Autorka w szczególności skupiła się na aspekcie lokalnym i regionalnym tejże polityki.

Jego celem jest diagnoza sytuacji polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim na poziomie regionalnym i lokalnym. Autorka postawiła następujące pytania badawcze: czy system funkcjonowania polityki młodzieżowej działa prawidłowo, jaki jest zakres tematyczny działalności rad młodzieży, czy młodzież angażująca się w politykę młodzieżową zna mechanizmy jej funkcjonowania w województwie zachodniopomorskim, czy Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego spełniają swoją funkcję dotyczącą prowadzenia polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim. Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania badawcze użyto: metody analizy danych zastanych, badania ankietowego oraz techniki wywiadów.

Przeprowadzone analizy wykazały rozpoznawalność i widoczność działań SdsM WZ i RMWZ w regionie. Pokazały, że RMWZ ma coraz wyraźniejszy wpływ na politykę młodzieżową oraz województwo zachodniopomorskie. Za pomocą analiz danych zaobserwowano prawidłową dynamikę powstawania rad młodzieży w województwie. Zdiagnozowano również pewne problemy polityki młodzieżowej tj. brak budżetu, brak współpracy z dorosłymi oraz niskie zaangażowanie młodzieży. Te elementy wymagają, w opinii autorki, dalszej pracy podmiotów zaangażowanych w politykę młodzieżową.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.11
PDF

Bibliografia

Chodubski A. (2014), Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, w: Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Toruń.

Czubara T. (2008), Aktywność, tożsamość, plany i oczekiwania młodzieży województwa zachodniopomorskiego, Szczecin.

Dąbrowska-Resiak J., Jeżowski M. (red.) (2019), Polityka młodzieżowa w Polsce, FRSE.

Europejska Karta Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym, http://www.coe.int/cplre, 30.05.2019.

Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/, 30.05.2019.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM, https://prom.info.pl/, 30.05.2019.

Raport „O Młodzieżowych Radach. Analiza stanu obecnego rad młodzieżowych w Polsce” (2018), Rada Dzieci i Młodzieży RP, Warszawa.

Raport „Młodzi o polityce młodzieżowej w regionie Morza Bałtyckiego. Dokumentacja projektu „Ku demokracji” (2009), praca zbiorowa, Szczecin.

Rodziewicz M. (2016), Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym, „Zbliżenie Cywilizacyjne”, nr 1(1), s. 92–114.

Sińczuch M. (2009), Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej, w: Polityka młodzieżowa, red. G. Zielińska, „Studia BAS”, nr 2(18).

Skocz M., Postawa K., Prokopowicz M. (2009), Czym jest polityka młodzieżowa?, raport z projektu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wrocław.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, młodzież.wzp.pl, 30.05.2019.

Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003–2012, http://www.mlodziezowarada.pl/files/bank_wiedzy/05.doc, 30.05.2019.

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2017, http://mlodziez.rbip.wzp.pl/, 30.05.2019.

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2007, http://mlodziez.rbip.wzp.pl, 30.05.2019.

Wyniki konkursu Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad, https://ec.europa.eu/poland/news/190524_konkurs_plfbclid=IwAR29DTMZzHdwh3IMT182smG__1RNfpaiPbki7Itb4-knEaTbbZ4MU_Bo3fQ, 30.05.2019.

Rozmowa z Kornelem Grabowskim – przewodniczącym Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozmowa z Janem Borowskim – radnym Rady Miasta Świnoujście.

Rozmowa z Elżbietą Frankowską – radną Rady Miejskiej w Złocieńcu.