Wyborcza specyfika województwa podkarpackiego (1989–2015)
PDF

Słowa kluczowe

województwo podkarpackie
wybory
wyborcy
partie polityczne

Jak cytować

Szczepański, D. (2020). Wyborcza specyfika województwa podkarpackiego (1989–2015). Przegląd Politologiczny, (1), 161–174. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.12

Abstrakt

Celem artykułu była analiza wyborczej specyfiki województwa podkarpackiego, a także zróżnicowanych preferencji politycznych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989–2015. Podstawę do zaprezentowania rozważań stanowiły wyniki wyborów do Sejmu, a także wyniki elekcji do Parlamentu Europejskiego, za pomocą których można było wskazać powtarzającą się cykliczność prawicowych sympatii politycznych mieszkańców tego obszaru.

Analizie poddano również wysoką frekwencję wyborczą na Podkarpaciu w porównaniu z frekwencją ogólnokrajową. Najważniejszą częścią przeprowadzonych rozważań była odpowiedź na pytanie o to, jakie czynniki determinowały zmianę sympatii politycznych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz czy współczesna aktywność wyborcza podmiotów uczestniczących w rywalizacji politycznej odzwierciedlała historyczne i kulturowe uwarunkowania historycznych podziałów Polski z okresu zaborów.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.12
PDF

Bibliografia

Betkiewicz W. (2011), Determinanty składu koalicji w sejmikach wojewódzkich w 2010 r. Cele programowe czy stanowiska w zarządach?, w: Radni sejmików wojewódzkich: role i konteksty, red. E. Nalewajko, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Delong M. (2010), Episkopat Polski a wybory parlamentarne i prezydenckie w latach 1991–1995, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1.

Gliwa M., Krzysztofiński M. (2011), Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Łańcut: Muzeum – Zamek, Rzeszów.

Godlewski T. (1998), Od PRL do III RP: zmiany systemu politycznego, Wydawnictwo WSP, Olsztyn.

Kowalski M. (2000), Przestrzeń wyborcza Polski: przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kowalski M. (red.) (2003), Przestrzeń wyborcza Polski, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kwiatkowski J. (1991), Powyborcza sonda A-Z, „Dziennik Obywatelski A-Z”, nr 210.

Lubecki J. (2012), „Galicyjska” kultura polityczna jako dziedzictwo klasowej mobilizacji politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIII. Prace Historyczne”, nr 139.

Maciałek M. (2008), Układ sił wyborczych w województwie podkarpackim w świetle wyników wyborów parlamentarnych w latach 2001–2005, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 5.

Maj P. (2012), Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „Bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005–2010), w: Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Matusz J. F. (1996), Rzeczpospolita galicyjska, „Gazeta Codzienna Nowiny”, nr 52.

Mierzwa J. (2005), Preferencje wyborcze mieszkańców Podkarpacia w procesie przemian ustrojowych, w: Jakie państwo? materiały sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie, red. A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów.

Panicz U. (2011), Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, „Refleksje”, nr 4.

Puacz-Olszewska J. (2012), Wybory na prezydenta Rzeszowa w 2010 roku, w: Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław.

Raciborski J. (2009), Obywatel czasu transformacji – niespełnione nadzieje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2.

Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Redo J. (2011), Wybory samorządowe w województwie podkarpackim w 2010 roku, w: Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice.

Turska-Kawa A., Wojtasik W. (2010), Postawy, zachowania i decyzje polityczne jako przedmiot badań empirycznych, „Preferencje Polityczne: postawy – identyfikacje – zachowania”, nr 1.

Skwierczyński G. (2008), Wpływ tradycji zaborowej na zachowania wyborcze mieszkańców Galicji w wyborach 2005 roku, w: Studia nad wyborami: Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, http://pkw.gov.pl/.

Szczepański D. (2014b), European Parliament elections in Poland in 2014, „Political Preferences”, nr 9.

Szczepański D. (2015), Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1.

Szczepański D. (2014a), Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2.

Wicherek D. (2017), Udział w wyborach Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w latach 2014–2015, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 22.

Zarycki T. (1997), Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.

Zarycki T. (2000), O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.

Żukiewicz P. (2013), W koalicji siła… – o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego, w: Gra o regiony: wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wydawnictwo Remar, Wrocław.