West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu
PDF (English)

Słowa kluczowe

płeć
parlament
zachowania ustawodawcze
Republika Czeska
Izba Deputowanych

Jak cytować

Hájek, L. (2020). West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu. Przegląd Politologiczny, (2), 21–43. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.2

Abstrakt

Istnieje wiele dowodów na to, że płeć wpływa na ustawodawcze zachowania posłów. Niemniej jednak, jako że większość ustaleń pochodzi z Europy Zachodniej, można zadać pytanie, czy taka zależność zachodzi również w postkomunistycznych parlamentach. Ponieważ oba regiony miały różną historię związaną z płcią, odpowiedź negatywna sugeruje się sama. Natomiast pierwsze kompleksowe badania nad tym zagadnieniem przeprowadzone w państwie postkomunistycznym pokazują coś przeciwnego. Jako przypadek badawczy wykorzystana została działalność parlamentarna przedstawicieli w Czechach w latach 1993–2017. Wyniki analizy pokazują, że choć posłanki mówią mniej, otrzymują więcej stanowisk w organach wewnątrzparlamentarnych niż posłowie płci męskiej. Ponadto większość komisji jest daleka od neutralności płciowej, ponieważ ustawodawcy płci męskiej i żeńskiej mają znacząco różne szanse na to, by zostać ich członkami. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują, że płeć wpływa na zachowanie parlamentarzystów w państwach postkomunistycznych, zaskakująco podobnie jak w Europie Zachodniej.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.2
PDF (English)

Bibliografia

Anzia S. F., Berry C. R. (2011), The Jackie (and Jill) Robinson effect: Why do congresswomen outperform congressmen?, “American Journal of Political Science”, vol. 55, no. 3.

Bäck H., Debus M. (2016), Political parties, parliaments and legislative speechmaking, Palgrave Macmillan, Houndmills–Basingstoke–Hampshire–New York.

Bäck H., Debus M., Müller J. (2014), Who takes the parliamentary floor? The role of gender in speech-making in the Swedish Riksdag, “Political Research Quarterly”, vol. 67, no. 3.

Best H., Vogel L. (2017), The emergence and transformation of representative roles, in: Parliamentary roles in modern legislatures, eds. M. Blomgren, O. Rozenberg, Routledge, New York.

Brown A., Barnett Donaghy T., Mackay F., Meehan E. (2002), Women and constitutional change in Scotland and Northern Ireland, “Parliamentary Affairs”, vol. 55, no. 1.

Childs S. (2004), A feminised style of politics? Women MPs in the House of Commons, “British Journal of Politics & International Relations”, vol. 6, no. 1.

Chiva C. (2018), Gender, institutions and political representation: Reproducing male dominance in Europe’s new democracies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

CVVM (2016), Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – únor 2016, Centrum pro výzkum veřejného mí nění , Sociologický ústav AV ČR.

Czech Statistical Office (2019), Results of elections and referendums, http://volby.cz/index_en.htm.

Debus M., Hansen M. E. (2014), Representation of women in the parliament of the Weimar Republic: Evidence from roll call votes, “Politics & Gender”, vol. 10, no. 3.

Diaz M. M. (2005), Representing women? Female legislators in West European parliaments, ECPR Press, Colchester.

Dovi S. (2002), Preferable descriptive representatives: Will just any woman, black, or latino do?, “American Political Science Review”, vol. 96, no. 4.

Dovi S. (2007), Theorizing women’s representation in the United States, “Politics & Gender”, vol. 3, no. 3.

Eisenstein Z. (1993), Eastern European male democracies: A problem of unequal equality, in: Gender politics and post-communism: Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union, eds. N. Funk, M. Mueller, vol. 303–318, Routledge, London.

Galligan Y., Clavero S. (2008), Prospects for women’s legislative representation in postsocialist Europe: The views of female politicians, “Gender & Society”, vol. 22, no. 2.

Galligan Y., Clavero S., Calloni M. (2007), Gender politics and democracy in post-socialist Europe, Barbara Budrich Publishers, Opladen–Farmington Hills.

Geys B., Mause K. (2014), Are female legislators different? Exploring sex differences in German MPs’ outside interests, “Parliamentary Affairs”, vol. 67, no. 4.

Grebelsky-Lichtman T., Bdolach L. (2017), Talk like a man, walk like a woman: an advanced political communication framework for female politicians, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 23, no. 3.

Gwiazda A. (2017), Women in parliament: assessing the effectiveness of gender quotas in Poland, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 23, no. 3.

Gwiazda A. (2019a), Introduction to the special issue on politics and gender in Eastern Europe, “Politics & Gender”, vol. 15, no. 2.

Gwiazda A. (2019b), The substantive representation of women in Poland, “Politics & Gender”, vol. 15, no. 2.

Hájek L. (2019), Whose skin is in the game? Party candidates in the Czech Republic, “East European Politics”, vol. 35, no. 3.

Heath R. M., Schwindt-Bayer L. A., Taylor-Robinson M. M. (2005), Women on the sidelines: Women’s representation on committees in Latin American legislatures, “American Journal of Political Science”, vol. 49, no. 2.

Heidar K., Pedersen K. (2006), Party feminism: Gender gaps within Nordic political parties, “Scandinavian Political Studies”, vol. 29, no. 3.

Hogan R. E. (2008), Sex and the statehouse: The effects of gender on legislative roll-call voting, “Social Science Quarterly”, vol. 89, no. 4.

Htun M., Lacalle M., Micozzi J. P. (2013), Does women’s presence change legislative behavior? Evidence from Argentina, 1983–2007, “Journal of Politics in Latin America”, vol. 5, no. 1.

Hurka S., Daniel W. T., Obholzer L. (2018), Determinants of moonlighting in the European Parliament, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 24, no. 1.

Ilonszski G. (2006), Women in politics: The European Union and Hungary, in: Changing roles: Report on the situation of women and men in Hungary 2005, eds. I. Nagy, M. Pongrá cz, I. n. G. r. Tóth, TÁRKI Social Research Institute, Budapest, pp. 56–68.

Ilonszski G., Vajda A. (2019), Women’s substantive representation in decline: The case of democratic failure in Hungary, “Politics & Gender”, vol. 15, no. 2.

Inglehart R. (1977), The silent revolution: changing values and political styles among western publics, Princeton University Press, Princeton.

Inter-Parliamentary Union (2019), “Women in national parliaments, http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.

Jankowski M., Marcinkiewicz K., Gwiazda A. (2019), The effect of electing women on future female candidate selection patterns: Findings from a regression discontinuity design, “Politics & Gender”, vol. 15, no. 2.

Jeydel A., Taylor A. J. (2003), Are women legislators less effective? Evidence from the U.S. House in the 103rd–105th Congress, “Political Research Quarterly”, vol. 56, no. 1.

Koch M. T., Fulton S. A. (2011), In the defense of women: Gender, office holding, and national security policy in established democracies, “The Journal of Politics”, vol. 73, no. 1.

Linek L. (2009), Socio-demografická struktura poslanců a její vliv na politické postoje, in: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje, eds. Z. Mansfeldová, L. Linek, Sociologický ústav AV ČR, Praha, pp. 95–111.

Lloren A. (2015), Women’s substantive representation: Defending feminist interests or women’s electoral preferences?, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 21, no. 2.

Loewenberg G., Patterson S. C. (1979), Comparing legislatures, Little Brown, Boston.

Madsen J. K. (2019), Voter reasoning bias when evaluating statements from female and male political candidates, “Politics & Gender”, vol. 15, no. 2.

Mansfeldová Z. (2011), Central European parliaments over two decades – diminishing stability? Parliaments in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 17, no. 2.

Mansfeldová Z., Linek L. (2009), Český parlamentarismus: přehled, in: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje, eds. Z. Mansfeldová, L. Linek, Sociologický ústav AV ČR, Praha, pp. 23–38.

Matland R. E. (2005), Enhancing women’s political participation: Legislative recruitment and electoral systems, in: Women in parliament: Beyond numbers, eds. J. Ballington, A. Karam, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, pp. 93–110.

Matland R. E., Montgomery K. A. (2003), Recruiting women to national legislatures: A general framework with applications to post-communist democracies, in: Women’s access to political power in post-communist Europe, eds. R. E. Matland, K. A. Montgomery, vol. 19–42, OUP Oxford, Oxford.

Mocan N., Altindag D. T. (2013), Salaries and work effort: An analysis of the European Union parlamentarians, “The Economic Journal”, vol. 123, no. 573.

Moser R. G. (2001), The effects of electoral systems on women’s representation in post-communist states, “Electoral Studies”, vol. 20, no. 3.

Norris P., Lovenduski J. (1995), Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament, Cambridge University Press, Cambridge.

O’Brien D. Z. (2012), Gender and select committee elections in the British House of Commons, “Politics and Gender”, vol. 8, no. 2.

Phillips A. (1995), The politics of presence, Clarendon Press, Oxford.

Pitkin H. F. (1967), The concept of representation, University of California Press, Berkeley.

Proksch S.-O., Slapin J. (2012), Institutional foundations of legislative speech, “American Journal of Political Science”, vol. 56, no. 3.

Rakušanová Guasti P. (2009), Role poslance a její percepce, in: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje, eds. Z. Mansfeldová, L. Linek, Sociologický ústav AV ČR, Praha, pp. 112–20.

Rakušanová P. (2004), Zpráva o řešení projektu vý zkumu a vý voje pro potřeby státu, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha.

Rosenbluth F., Salmond R., Thies M. F. (2006), Welfare works: Explaining female legislative representation, “Politics & Gender”, vol. 2, no. 2.

Rueschemeyer M., Wolchik S. L. (eds.) (2009), Women in power in post-communist parliaments, Indiana University Press, Bloomington.

Saxonberg S. (2000), Women in East European parliaments, “Journal of Democracy”, vol. 11, no. 2.

Šprincová V., Adamusová M. (2014), Politická angažovanost žen v České republice. Přehledová studie (1993–2013), Fórum 50%, Praha.

Stegmaier M., Marcinkiewicz K., Jankowski M. (2016), The effects of electoral rules on parliamentary behavior: A comparative analysis of Poland and the Czech Republic, “East European Politics and Societies and Cultures”, vol. 30, no. 4.

Stegmaier M., Tosun J., Vlachová K. (2014), Women’s parliamentary representation in the Czech Republic: Does preference voting matter?, “East European Politics and Societies and Cultures”, vol. 28, no. 1.

Thomas S. (1994), How women legislate, Oxford University Press, Oxford, UK.

Towns A. (2003), Understanding the effects of larger ratios of women in national legislatures: Proportions and gender differentiation in Sweden and Norway, “Women & Politics”, vol. 25, no. 1/2.

Tremblay M. (1998), Do female MPs substantively represent women? A study of legislative behaviour in Canada’s 35th parliament, “Canadian Journal of Political Science”, vol. 31, no. 3.

Venables W. N., Ripley B. D. (2008), negbin: Negative binomial regression for event count dependent variables in Christine Choirat, James Honaker, Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau, ‘Zelig: Everyone’s statistical software,’ http://zeligproject.org/, vol. no.

Vodička K., Cabada L. (2011), Politický systém České republiky: historie a současnost, Portál, Praha.

Wängnerud L. (2000), Testing the politics of presence: Women’s representation in the Swedish Riksdag, “Scandinavian Political Studies”, vol. 23, no. 1.

Wängnerud L. (2009), Women in parliaments: Descriptive and substantive representation, “Annual Review of Political Science”, vol. 12, no. -.

Weinberg A., Cooper C. L., Weinberg A. (1999), Workload, stress and family life in British members of parliament and the psychological impact of reforms to their working hours, “Stress Medicine”, vol. 15, no. 2.

Wilson W. C., Carlos R. F. (2014), Do women representatives regender legislative bureaucracy? Assessing the effect of representative sex on women’s presence among US Congressional staff, “The Journal of Legislative Studies”, vol. 20, no. 2.

Wolbrecht C., Campbell D. E. (2007), Leading by example: Female members of parliament as political role models, “American Journal of Political Science”, vol. 51, no. 4.