Inicjatywa ustawodawcza jako konstytucyjna kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PDF

Słowa kluczowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
prerogatywy
inicjatywa ustawodawcza
Sejm RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Jak cytować

Wicherek, D. (2020). Inicjatywa ustawodawcza jako konstytucyjna kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Politologiczny, (2), 147–156. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.10

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę realizacji inicjatywy ustawodawczej przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w latach 1990–2019. W publikacji przedstawione zostały podstawy prawne obowiązujące w poszczególnych ustawach konstytucyjnych z lat 1989–1992 oraz w obecnej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., na mocy których Prezydenci RP korzystali z konstytucyjnych prerogatyw, wśród których jest inicjatywa ustawodawcza. W artykule poddano analizie wykonywanie tej kompetencji przez poszczególnych Prezydentów RP. Celem artykułu jest przedstawienie realizacji inicjatywy ustawodawczej Prezydentów w Trzeciej Rzeczypospolitej z uwzględnieniem zadań Kancelarii Prezydenta jako organu pomocniczego. Celowo pominięto zapowiedzi programowe kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta, stanowiące realną realizację inicjatywy ustawodawczej w przypadku objęcia urzędu prezydenta, w tym także okresu kohabitacji, ponieważ kwestie te wymagają podjęcia odrębnych badań i analiz. W zakończeniu niniejszego artykułu dokonano podsumowania realizacji inicjatywy ustawodawczej przez poszczególnych Prezydentów RP z uwzględnieniem ich aktywności na przestrzeni ostatnich 29 lat.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.10
PDF

Bibliografia

Balicki R. (2001), Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Błasiak P. (2016), Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie ustawodawczym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie”, 2 (14).

Chorążewska A. (2008), Model prezydentury w praktyce politycznej, wyd. Sejmowe, Warszawa.

Ciapała J. (1999), Prezydent w systemie ustrojowym Polski, wyd. Sejmowe, Warszawa.

Czarny P., Kulig A. (2014), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Decyzja nr 1 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie monitorowania procesu legislacyjnego oraz procedury przygotowywania ustaw do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Eckhardt K. (2000), Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw, wyd. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.

Glajcar R. (2006), Prezydent a funkcjonowanie parlamentu, w: Prezydent w Polsce po 1989 r., red. R. Glajcar, M. Migalski, wyd. Sejmowe, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Kozłowski K. (2016), Komentarz do art. 144, w: Duże komentarze Becka, Konstytucja RP, t. II, Komentarz: art. 87–243, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.

Kruk M. (1998), Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy”, nr 2.

Kruk M. (2009), Komentarz do art. 144, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, wyd. Oficyna a Wolters Kluwere business, Warszawa.

Kudej M. (1993), Proces ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Postępowanie ustawodawcze, red. E. Zwierzchowski, wyd. Sejmowe, Warszawa.

Mojak R. (1997), Prezydent RP, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło i inni, wyd. Lex a Wolters Kluwer, Lublin.

Olechno A. (2009), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, wyd. Temida2, Białystok.

Opaliński B. (2014), Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP, wyd. Oficyna wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.

Prezydentura Lech Wałęsy 1990–1995 (1995), Publikacja podsumowująca pięć lat Prezydenta Lecha Wałęsy, Biuro Obsługi Politycznej Prezydenta, Warszawa.

Rakowska A. (2010), Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Instytucja prezydenta zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Sarnecki P. (2000), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.

Skrzydło W. (2014), Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., wyd. Lex aWolters Kluwer business, wydanie 7, Warszawa 2014.

Strona główna Sejmu RP (www 1), I kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf, 29.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 2), II kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf, 29.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 3), III kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf, 29.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 4), IV kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf, 29.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 5), V kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf, 30.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 6), VI kadencja, proces legislacyjny, http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf, 30.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 7), VII kadencja, proces legislacyjny, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/proces.xsp?view=S, 30.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 8), VIII kadencja, proces legislacyjny, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp?view=S, 30.01.2019.

Strona główna Sejmu RP (www 9), Archiwum, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/archiwum, 30.01.2019.

Szmyt A. (1991), Proces ustawodawczy w projektach nowej konstytucji, „Biuletyn Rady Legislacyjnej”, nr 27.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r., Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 1992, Nr 26, poz. 185.

Ustawa konstytucyjna z dnia 17 kwietnia 1992 r.., o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1992, Nr 84, poz. 426.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1989, Nr 19, poz. 101.

Winczorek P. (2012), Konstytucyjny system organów państwowych, wyd. Liber, Warszawa.

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia nr 23 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.