Czy Polacy są za uniwersalizmem świadczeń – badanie społeczności lokalnej po wprowadzeniu Programu „Rodzina 500 Plus”. Raport z badań – region koniński

Main Article Content

Wojciech Nowiak

Abstrakt

Od 2016 roku realizowany jest w Polsce program „Rodzina 500 Plus”, stanowiący istotny element polityki rodzinnej. W artykule przedstawiono wyniki badania, dotyczącego stosunku wyodrębnionej grupy mieszkańców do programu oraz stopnia poparcia dla jego uniwersalnego charakteru, na poszczególnych etapach realizacji. Pierwsze badanie nastąpiło po prawie roku funkcjonowania programu. Jego celem była wstępna ocena dotycząca realnego odbioru przez społeczeństwo pierwszych miesięcy realizacji Programu 500+, zarówno z punktu widzenia beneficjentów, jak i obserwatorów. Badanie z roku 2017 pozwoliło na szczegółową analizę, ocenę z punktu widzenia uniwersalnego charakteru świadczeń, stopnia akceptacji programu oraz postulowanych zmian. Studia zostały przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich. We wszystkich badanych grupach widoczny jest brak zrozumienia i akceptacji uniwersalnego charakteru świadczenia. Badania z roku 2017 ukazują krytyczne wnioski wszystkich grup do uniwersalnych rozwiązań o charakterze pieniężnym, mankamenty tej formy są widoczne na konkretnych przykładach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowiak, W. (2021). Czy Polacy są za uniwersalizmem świadczeń – badanie społeczności lokalnej po wprowadzeniu Programu „Rodzina 500 Plus”. Raport z badań – region koniński. Przegląd Politologiczny, (2), 119-131. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.8
Dział
Dyskusje i raporty z badań
Biogram autora

Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

WOJCIECH NOWIAK – dr hab., profesor UAM, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów praktyki i teorii „welfare state”, migracji, współpracy regionalnej w Europie Północnej, konfliktu izraelsko-arabskiego; terroryzmu oraz metod jego zwalczania i zapobiegania. Autor kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim. Członek International Political Science Association; Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Zasiada w radzie naukowej Norden Centrum z siedzibą w Warszawie, jest członkiem Komitetu redakcyjnego „the Polish Political science Quarterly”.

Referencje

 1. Dziwosz E. (2017), Minusy Programu Rodzina 500+, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” (104), s. 209–216.
 2. Franielczy A. (2018), Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (528), s. 68–75.
 3. Gajewicz M. (2018), Dwa lata z programem „Rodzina 500+” – ocena oraz uwarunkowania ekonomiczne programu, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (528), s. 76–87.
 4. Gasz M. (2018), Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (528)2018, s. 88–101.
 5. Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 6. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa.
 7. Sołoma L. (2002), Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Politaj A. (2018), Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu Rodzina 500+, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (529), s. 248–257.
 9. Radzik P. (2018), Wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (353), s. 59–72.
 10. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, Dz. U. 2017, poz. 1465.
 11. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Dz. U. 2016, poz. 195 z późn. zm.
 12. Żegnałek K. (2001), Metody i techniki badawcze stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa.