The specificity of the electoral system to the European Parliament in the Republic of Austria
PDF (English)

Słowa kluczowe

Austria
wybory
Parlament Europejski
ordynacja wyborcza
prawa wyborcze

Jak cytować

Bezubik, K. M., & Olechno, A. (2014). The specificity of the electoral system to the European Parliament in the Republic of Austria. Przegląd Politologiczny, (3), 95–106. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.7

Abstrakt

Republika Austrii, 1 lutego 1994 r. podpisała traktat akcesyjny i z dniem 1 stycznia 1995 r. stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Członkostwo zobowiązało Austriaków do “dostarczenia” Wspólnocie odpowiednich osób do objęcia różnych stanowisk w różnych unijnych organach. Nie inaczej było także w przypadku Parlamentu Europejskiego. Ważnym aspektem stało się dostosowanie poszczególnych norm ustawowych i własnej konstytucji do nowych rozwiązań. Celem niniejszego opracowania jest właśnie przedstawianie austriackich rozwiązań w tym temacie na tle rozwiązań europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań rzadko spotykanych lub wręcz odrębności sytemu Republiki Austrii. Rzecz wydaje się być interesująca zarówno z punktu widzenia praktyki ustrojowej państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z punktu widzenia czytelnika. To drugie podejście pozwoli na ocenę austriackich rozwiązań na tle niedawno wprowadzonej ordynacji wyborczej do PE zawartej w Kodeksie Wyborczym, ale również może podsunąć pewne pomysły, co do przyszłych nowelizacji. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na dwa rozwiązania: obniżenie cenzusu wieku czynnego prawa wyborczego oraz jednookręgowy system wyborczy. Austriackie doświadczenia mogą być również pomocne państwom, które wprowadzają możliwość głosowania korespondencyjnego. Są to propozycje szczególnie interesujące z punktu widzenia przyszłych, możliwych nowelizacji systemów wyborczych państw członkowskich.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.7
PDF (English)

Bibliografia

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, BGBl. I no. 50/2013.

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) no. 744/1994, p. 5805, Bundesverfassungsgesetz: Beitritt Österreichs zur Europäischen Union.

Bundesministerium für Inneres, Volksabstimmung vom 12. Juni 1994 über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union: "Soll der Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Mai 1994 über das Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union Gesetzeskraft erlangen?", http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksabstimmung/Ergebnisse.aspx, 15.09.2013.

Bundesministerium für Inneres, Angaben in Prozent, www.bmi.gv.at, 20.09.2013.

Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, die Europawahlordnung, das Wählerevidenzgesetz 1973, das Europa-Wählerevidenzgesetz, das Volksbegehrengesetz 1973, das Volksabstimmungsgesetz 1972 und das Volksbefragungsgesetz 1989 geändert werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2007) BGBl. I no. 28/2007.

Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG) BGBl. no. 118/1996.

Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO), BGBl. no. 117/1996.

Bundesverfassungsgesetz: Bundes – Verfassungsgesetz – Novelle 1994 B-VGN 1994, BGBl. no. 1013/1994, p. 7301.

C-145/04: Kingdom of Spain vs. United Kingdom and Northern Ireland, Case-law of the European Court of Justice 2006, p. I-07918, http://curia.europa.eu/juris z 20.05.2013.

Donau-Universität Krems: Jugend und Politische Bildung – Einstellung Und Erwartungen von 14–24 jährigen, April 2007.

Entschliessungsantrag der Bundesräte Preiner, Sodl und Genossinen betreffend „Wählen ab 16” auf Bundesebene.

(EuWO) Europawahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Mai 1994 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezember 2008 (BGBl. I p. 2378), http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/downloads/rechtsgrundlagen/europwahlordnung.pdf, 27.10.2013.

Grzelak A. (2004), Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, in: Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty OIDE”, no. 4, Warszawa.

IMAS-Studie: Das Politverhalten der 16-jährigen, 1/2007.

ISA-Institut für Strategieanalysen, SORA-Institut for Social Research and Analysis, Wahltagsbefragung und Wählerstromanalyse Europawahl 2009, 19 June 2009.

Kozeluh U. (2008), Wählen mit 16 bei der Nationalratswahl 2008 – wichtige Ergebnisse auf einen Blick, ISA-Institut für Strategieanalysen, SORA-Institut for Social Research and Analysis.

Regierungsvorlage Bundesverfassungsgesetz mit dem das Bundesverfassungsgesetz In der Fassung von 1929 geändert und das EWR-Bundeverfassungsgesetz aufgehoben wird, 6.12.1994.

Schambeck H. (1997), Parlament Republiki Austrii, Warszawa.

Shell-Jugendstudie: Jugend 2006 (2006) – Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt.

STOA, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20110321STO15986/html/Czy-e-g%C5%82osowanie-pomo%C5%BCe-zwi%C4%99kszy%C4%87-wyborcz%C4%85-frekwencj%C4%99, 27.10.2013.

Verfassungsgerichthof, https://www.vfgh.gv.at/, 27.10.2013.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.