The role of the discourse of intellectuals in foreign opinion journalism in communicative evolution
PDF (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
intelektualista
dziennikarstwo międzynarodowe
media
dziennikarstwo

Jak cytować

Nosova, B. (2014). The role of the discourse of intellectuals in foreign opinion journalism in communicative evolution. Przegląd Politologiczny, (3), 149–161. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.11

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest poświęcony organizacji badań interdyscyplinarnych i dorobkowi międzynarodowych kręgów intelektualnych, które w ostatnich latach wyznaczają standardy dla współczesnego dziennikarstwa. W artykule prześledzono konkretne parametry, które są niezbędne w procesie uzupełnienia i wzbogacenia istniejących teorii międzynarodowego dziennikarstwa. Tekst jest interpretacją wielostronnego dyskursu dziennikarskiego – esejów, artykułów, a także wywiadów z dziennikarzami, dyplomatami, uczonymi i działaczami politycznymi. Tego rodzaju badania prowadzą do konkluzji, że rozwój współczesnego dziennikarstwa jest generowany poprzez różnorodne czynniki, a w dłuższej perspektywie służy badaniu procesów modernizacji. Całe spektrum tych działań sprzyja rozwojowi specjalistów w dziedzinie dziennikarstwa o charakterze międzynarodowym. Przedstawiony tekst dość szczegółowo określa w jaki sposób istnienie komponentu publicystycznego wzmacnia nowe komunikacyjne relacje na linii: autor–czytelnik–bohater.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.11
PDF (English)

Bibliografia

Аньєс І. (2013), Підручник із журналістики: Пишемо для газет, Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, Київ.

Дейвіс Н. (2011), Новини Пласкої Землі, Видавництво Темпора, Київ.

Квіт С. (2008), Масові комунікації: Підручник, Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, Київ.

Лалл Дж. (2002), Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід, Видавництво „К.І.С.”, Київ.

Менцвель А. (2012), Антропологічна уява, Видавництво Юніверс, Київ.

Михайлин І. (2011), Основи журналістики. Підручник, 5-те вид. перероб. та доп., Видавництво Центр учбової літератури, Київ.

Мілош Ч. (2010), Абетка, Видавництво Треант, Харків.

На полях украинской интеллектуальной жизни, 23.11.2010, „Політ.ua” http://www.polit.ua/articles/2010/11/23/ryabchuk.html, 30.09.2013.

Пітерс Дж. Д. (2004), Слова на вітрі: історія ідеї комунікації, Видавничий дім „КМ Академія”, Київ.

Почепцов Г. (2010), Инжиниринг будущего. Лекции по стратегическим и форсайтным исследованиям, Издательство Альтерпрес, Киев.

Протести проти жадібності пройшли у 80 країнах. Італійці підраховують збитки, 16.10.2011, „Економічна правда”, http://www.epravda.com.ua/news/2011/10/16/302065/, 30.09.2013.

Прутцков Г. (2003), Введение в мировую журналистику: Антология в двух томах: Учебное пособие по курсу „История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику”, Издательство Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, Москва.

Різун В. (2008), Теорія масової комунікації: підруч для студ. Галузі 0303 „журналістика та інформація”, Видавничий центр „Просвіта”, Київ.

Роджерс Е. М. (2009), Дифузія інновацій, Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, Київ.

Світова інтелектуальна еліта написала звернення до українців, 26.01.2014, „Українська правда. Життя”, http://life.pravda.com.ua/society/2014/01/26/149949/, 7.02.2014.

Сюндюков І., Час релятивних істин, 12.10.2011, „День”, http://www.day.kiev.ua/217078, 30.09.2013.

Фишер Й. (2013), Історія повертається. Світ після 11 вересня і відродження Заходу, Видавництво Темпора, Київ.

Фридман Т. (2011), Жаркий, плоский, многолюдный. Кому нужна „зеленая революция” и как нам реконструировать Америку, Издательство АСТ: Астрель, Москва.

Щербина А. (2013), Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації: монографія, Видавництво Академвидав, Київ.

Эко У. (2007), Полный назад! Горячие войны и популизм в СМИ, Издательство Эксмо, Москва.

Glick J. (1.06.2011), The News Article Is Breaking Up, „Business Insider”, http://www.businessinsider.com/the-news-article-is-breaking-up-2011-6, 30.09.2013.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.