Uwarunkowania wdrażania koncepcji smart villages w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

smart villages
Unia Europejska
obszary wiejskie
smart dostępność
smart środowisko
inteligentne społeczności wiejskie

Jak cytować

Panciszko, B. (2021). Uwarunkowania wdrażania koncepcji smart villages w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 37–48. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.2

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu była identyfikacja głównych wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi w Unii Europejskiej (UE) oraz zbadanie, czy realizacja koncepcji smart villages umożliwi sprostanie tym wyzwaniom. Do tych wyzwań zaliczamy: depopulację, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne, rosnący popyt na żywność, degradacja środowiska, peryferyzacja, czy niskie dochody populacji wiejskich oraz pandemię COVID-19. W pierwszej części dokonano charakterystyki sytuacji na obszarach wiejskich, wykorzystując dane statystyczne pochodzące m.in. z raportów KE i Eurostatu. Następnie zaprezentowano korzenie koncepcji smart villages w Unii Europejskiej. Wyszczególniono sześć jej komponentów: smart society, smart economy, smart agriculture, smart management, smart environment and smart associability. W ostatniej części sprawdzono, czy wdrożenie koncepcji smart village odpowiada na główne wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.2
PDF (English)

Bibliografia

CAP contest indicators – 2019 update, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf, 10.09.2021.

Cuttelod A., Seddon M., Neubert E. (2011), European Red List of Non-marine Molluscs, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

ENDR (2016), Cork 2.0 Declaration: A Better Life for Rural Areas, https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/cork-declaration_en.pdf, 20.09.2021.

DG Agriculture and Rural Development (2018), Rural area and the primary sector in the EU, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areas-primary-sector_en.pdf, 12.09.2021.

European Commission (2019), Communication form the Commission: The European Green Deal, Brussels, COM(2019) 640 final.

European Commission (2021), Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A long-term Vision for the EU’s Rural Areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040, Brussels, COM(2021) 345 final.

European Commission (2021a), Commission Staff Working Document, Accompanying the document: Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A long-term Vision for the EU’s Rural Areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040, SWD(2021) 166 final, Part 2/3.

European Commission (2021b), EU rural area in numbers, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en, 12.09.2021.

European Commission (2017), EU Action for Smart Villages.

European Commission (2019), Pilot Project: Smart and eco-social villages, Final Report, Brussels.

European Environmental Agency (2007), Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe, Technical Report, no. 11/2007.

European Network for Rural Development (2021), About the ENRD, https://enrd.ec.europe.eu/about_en, 13.10.2021.

European Network for Rural Development (2021a), ENRD Thematic Work, https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work_en#2, 13.10.2021.

European Network for Rural Development (2019), Smart Villages. Pilot Project, Brussels, https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf, 14.10.2021.

Eurostat (2015), Archive: Agri-environmental indicator – greenhouse gas emissions, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agri-environmental_indicator_-_greenhouse_gas_emissions&oldid=374989, 13.10.2021.

Eurostat (2020), Urban and rural living in the EU, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1, 16.09.2021.

Eurostat (2021), Urban-rural typology, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Urban-rural_typology, 10.09.2021.

IUCN (2015), European Species under Threat, Overview of European Red List Results, https://www.iucn.org/downloads/red_list_overview_new_1.pdf, 20.09.2021.

Jobs and growth in rural areas (EU-27), https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/JobsGrowth.html, 13.09.2021.

Koessl G. (2018), Demographic change in Europe urban vs. rural, https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/housing/urban-blog/demographic-change-europe-urban-vs-rural, 14.09.2021.

Parlament Europejski (2020), Zagrożone gatunki w Europie: fakty i liczby (infografika), https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200519STO79424/zagrozone-gatunki-w-europie-fakty-i-liczby-infografika, 16.09.2021.

Raugaze I. (2017), Policy brief, Shrinking rural region in Europe, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf, 13.09.2021.

Rivers M. C., Beech E., Bazos I., Bogunić F., Buira A., Caković D., Carapeto A., Carta A., Cornier B., Fenu G., Fernandes F., Fraga P., Garcia Murillo P. J., Lepší M., Matevski V., Medina F. M., Menezes de Sequeira M., Meyer N., Mikoláš V., Montagnani C., Monteiro-Henriques T., Naranjo Suárez J., Orsenigo S., Petrova A., Reyes-Betancort J. A., Rich T., Salvesen P. H., Santana López I., Scholz S., Sennikov A., Shuka L., Silva L. F., Thomas P., Troia A., Villar J. L., Allen D. J. (2019), European Red List of Trees, IUCN, Cambridge UK–Brussels, Belgium.

Smart Villiges, Bled Declaration for a Smarter Future of the Rural Area in EU (2018), https://pametne-vasi.info/wp-content/uploads/2018/04/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf, 16.10.2021.

Statista (2021), Annual greenhouse gas emissions from agriculture in the European Union (EU-28) from 2008 to 2018, https://www.statista.com/statistics/879954/annual-greenhouse-gas-emissions-from-agriculture-in-european-union/, 13.10.2021.

Temple H. J., Cox N. A. (2009), European Red List of Ambitions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

United Nations (2015), Paris Agreement.

United Nations (2015a), Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1.

Zavratnik V., Kos A., Stojmenova E. (2018), Smart Villages: Comprehensive Review of Initiatives and Practices, “Sustainability” 10/2559.