Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy
PDF

Słowa kluczowe

czasopismo regionalistyczne
regionalizm
region
typologia prasy

Jak cytować

Kowlaczyk, R. (2014). Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy. Przegląd Politologiczny, (2), 67–92. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.5

Abstrakt

Artykuł jest próbą usytuowania poznawczego terminu „czasopismo regionalistyczne”. Autor przedstawia to zagadnienie w czterech punktach. Najpierw wyjaśnia zakres znaczeniowy pojęcia „czasopismo regionalistyczne”. Następnie omawia podstawy ideowe czasopiśmiennictwa regionalistycznego, zaliczając do nich regionalizm i region, a także cechy, zadania i funkcje periodyków regionalistycznych. Na zakończenie przedstawia typy czasopism regionalistycznych.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.5
PDF

Bibliografia

„Kwartalnik Wrzesiński” 1998, nr 1.

„Szkice Koźmińskie” 1988, nr 1.

Adamczyk M. (1993), Prasa regionalna i je j wartości poznawcze, „Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury”, nr 9.

Anculewicz Z. (2004), Prasa lokalna i sublokalna Warmii i Mazur i je j rola w kształtowaniu postaw proobywatelskich po roku 1989, „Echa Przeszłości”, t. 5.

Bajka Z. (1976), Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, Kraków.

Balcerowicz B. J. (1998), O niektórych aspektach regionalizmu, mediach regionalnych i lokalnych, a demokracji na szczeblu lokalnym, w: Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym, pod red. W. Furmana, K. Wolnego, Rzeszów-Kielce.

Bondyra K. (1998), Kapitał społeczny regionu, w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, pod red. P. Buczkowskiego, K. Bondyra, P. Śliwy, Poznań.

Brencz A. (1996), Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań.

Browarny W. (2003), Projekty lokalnej tożsamości w czasopismach kulturalnych po 1989 roku, w: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław.

Brzezińska W. (1999), W poszukiwaniu korzeni kulturowych, w: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, pod red. S. Bednarka, Wrocław.

Buksiński T. (2011), Mass media i internet w sferach publicznych, w: Język. Rozumienie. Komunikacja, pod red. M. Domaradzkiego, E. Kulczyckiego, M. Wendlanda, Poznań.

Buksiński T. (2011), Publiczne sfery i religie, Poznań.

Buksiński T. (1999), Sfera publiczna, w: Humanistyka i płeć, pod red. E. Pakszys, W. Hellera, Poznań.

Bystroń J. S. (1947), Kultura ludowa, Warszawa.

Chełmińska M. (1992), Podział ról w polityce kulturalnej i szczególne zadania samorządów lokalnych.

Charakterystyka rozwiązań zachodnioeuropejskich, Warszawa.

Chełmińska M. (1994), Regiony w perspektywie europejskiej, w: Regiony kulturowe a nowa regionalizacja kraju, pod red. J. Damrosza, M. Konopki, Ciechanów.

Chmielewski A. (2001), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?, Wrocław.

Chodubski A. (2011), „ Czasopis " wobec własnej kultury i tożsamości, „Media dawne i współczesne”, nr 1.

Chojnicki Z., Czyż T. (1992), Region - regionalizacja - regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.

Chojnicki Z. (1996), Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, pod red. T. Czyż, Poznań.

Chorązki W. (2005), Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie X X i XXI wieku, „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”, nr 5.

Chorązki W. (1999), Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2.

Chorązki W. (2001), Prasa regionalistyczna w okresie transformacji, w: Regionalizm - lokalizm - media, pod red. E. Chudzińskiego, Bochnia-Warszawa.

Chudziński E. (2000), Inteligencja w ruchu regionalistycznym (do 1939 roku), „Małopolska”, t. II.

Chudziński E. (2007), Między regionalizmem a lokalizmem. Uwagi o tożsamości mediów, w: Polskie media lokalne na przełomie X X i XXI wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków.

Chudziński E. (2007), Prasa regionalna i regionalistyczna, w: Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa-Bielsko-Biała.

Chudziński E. (2010), Regionalizm - idea - realizacje - instytucje, Warszawa.

Chudziński E. (2008), Regionalizm. Kultura. Media. Studia i szkice, Bochnia-Kraków.

Chudziński E., Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. J. W. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2007.

Chudziński E. (2001), Wprowadzenie, w: Regionalizm - lokalizm - media, Bochnia.

Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy (2010), pod red. A. Królczyk, Kórnik.

Czerwiński J. (1990), O geograficznym pojmowaniu regionu, w: Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość), Ciechanów. Kondracki J. (2009), Geografia regionalna Polski, Warszawa. Damrosz J. (1987), Region i regionalizm. Studium interdyscyplinarne, Warszawa.

Dąbrowski S. (1990), Regionalizm z perspektywy historycznej, w: Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość), pod red. A. J. Omelaniuka, Ciechanów.

Dworecki Z. (1999), Rola, znaczenie i dorobek „Rocznika Nadnoteckiego” w badaniach regionalnych historii XIX i XX wieku, „Rocznik Nadnotecki”, t. XXX.

Dyczewski L. (1993), Kultura polska w procesie przemian, Lublin.

Dzieje Wielkopolski (1969), pod red. J. Topolskiego, t. I, Poznań.

Dziki S., Chorązki W. (2000), Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków.

Elżanowski M. (1990), Region jako kategoria prawna, w: Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość), Ciechanów.

Encyklopedia wiedzy o prasie (1976), pod red. J. Maślanki, Wrocław.

Flankowska J. (2001), Lokalne i regionalne środki przekazu w procesie demokratyzacji społeczeństw

Europy Środkowej i Wschodniej. Sprawozdanie z konferencji, „Studia Medioznawcze”, nr 1.

Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław.

Gierula M. (2005), Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice.

Gierula M. (2007), Znaczenie mediów lokalnych w życiu społeczności lokalnych, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków.

Glensk J. (1981), Prasa regionalna a świadomość społeczna, „Opole”, nr 6.

Golemo K., Paleczny T., Więcek E. (2006), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków.

Gomolec L. (1986), Regionalizm wielkopolski, „Kronika Wielkopolski”, nr 3.

Gorzelak G. (1993), Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim, w: Czy Polska będzie państwem regionalnym?, pod red. G. Gorzelaka, B. Jałowieckiego, Warszawa.

Gruszecka H. (2008), Działalność wydawnicza braci Pomarańskich - „Kronika Powiatu Zamojskiego”, „Teka Zamojska” jako czasopismo naukowe regionalne (1918-1939), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XI, z. 1-2.

Habermas J. (2005), Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa.

Hajduk-Nijakowska J. (2012), Kulturowy kontekst komunikowania, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, t. 3, pod red. E. Kulczyckiego, M. Wendlanda, Poznań.

Hajduk-Nijakowska J. (2010), Proces odbioru przekazów medialnych jako czynność kulturowo usytuowana, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, pod red. W. Chyły, M. Kamińskiej, P. Kędziory, M. Kosińskiej, Poznań.

Hall S. (1987), Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 47-48.

Herzfeld M. (2004), Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków. http://www.wtk.poznan.pl/www2/rsr/inne.html, 12.11.2012.

Jałowiecki B. (1992), Kwestia regionalna, „Studia Socjologiczne”, nr 1-2.

Jarowiecki J. (2011), Prasa wydawana w Krakowie-przedmiotem badań nad prasą lokalną, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, z. 1-2.

Jeleniewski M. K. (2012), Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Jeżewski J. (2005), Regionalizm, w: Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod red. J. Bocia, Wrocław.

Kalisiak-Mędelska M. (2010), Kapitał intelektualny - wybrane narzędzia pomiaru, „Biblioteka Regionalisty”, nr 10.

Karta regionalizmu polskiego uchwalona 25 września 1994 roku na VKongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu oraz Deklaracja programowa regionalistów polskich 2006.

Kasprzyk D. (2008), Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Płock.

Kasprzyk D. (2010), Rola prasy prowincjonalnej w krzewieniu idei regionalizmu (na przykładzie gazet i czasopism płockich), w: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym,

pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin.

Katalog Mediów Polskich 1999/2000 (2000), Kraków.

Keating M. (1998), The New Regionalism in Western Europe, Cheltenham.

Kłoskowska A. (1963), Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.

Kłoskowska A. (1983), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa.

Kłoskowska A. (2005), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa.

Kociszewski A. (2002), Regionalizm mazowiecki, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.

Kolasa W. M. (2004), Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-2000 - rozwój i stan współczesny, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. VII, z. 1.

Kolasa W. M., Paszko A. (2007), Małopolskie media lokalne i regionalne w świetle analiz statystycznych, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków.

Konieczka-Sliwińska D. (2011), Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku.

Konteksty - koncepcje programowe - realia, Poznań.

Konieczka-Sliwińska D. (2010), Region i regionalizm w badaniach historycznych, w: „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, pod red. B. Burdy, M. Szymczak, Zielona Góra.

Konieczka-Sliwińska D. (2010), Regionalizm w edukacji historycznej. Między teorią i praktyką szkolną, w: Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej, pod red. E. Szkurłat, Łódź.

Konieczka-Sliwińska D. (2010), Regionalizm w szkolnej edukacji historycznej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009, w: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata - religia - kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, pod red. M. Fica, L. Krzyżanowskiego, M. Skrzypka, Katowice.

Konieczka-Sliwińska D. (2010), Regionalizm w wychowaniu. Przegląd głównych koncepcji wychowawczych XX wieku, „Przegląd Wielkopolski”, nr 1.

Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., Dz. U. 2002, Nr 22 poz. 209.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 2 0 października 2005 roku, Dz. U. 2007, Nr 215 poz. 1585.

Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003), Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Warszawa.

Kosman M. (2000), Pojęcie regionu w przemianach cywilizacyjnych. Z rozważań nad Wielkopolską, w: Prasa regionalna w Wielkopolsce, pod red. M. Kosmana, Poznań.

Kossak J. (1988), Tradycja w polskiej kulturze współczesnej, Warszawa.

Kowalczyk R. (2008), Integracyjna i dezintegracyjna rola prasy lokalnej, w: Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie, pod red. J. Sobczaka, A. W. Mikołajczaka przy udziale B. Hordeckiego, Poznań.

Kowalczyk R. (2007), Prasa lokalna w perspektywie zmiany społecznej, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków.

Kowalczyk R. (2003), Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań.

Kowalczyk R. (2011), Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne, Poznań.

Kowalczyk R. (2009), Zadania mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim, w: Media dawne i współczesne, t. 4, pod red. B. Kosmanowej, Poznań.

Krzysztofek K., Kulturowe ścieżki globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2002.

Kucała M. (1994), Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków.

Kunda B. S. (1987), Rola prasy regionalnej w integracji społeczeństwa, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1.

Kwaśniewski K. (1987), Integracja społeczności regionalnej. Śląsk Opolski, Opole.

Kwaśniewski K. (1990), Problemy regionalizmu polskiego, w: Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość), Ciechanów.

Kwaśniewski K. (1986), Regionalizm, Poznań.

Kwiatkowski P. (1984), Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.

Kwilecki A. (1992), Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.

Lachendro J. (2005), Wykaz czasopism wydawanych w województwie krakowskim w latach 1918-1939 przydatnych w badaniach regionalnych, „Małopolska”, nr 7.

Leksykon politologii (1996), pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław.

Leszczyński M. (2010), Kapitał ludzki jako zasób regionalny, „Biblioteka Regionalisty”, nr 10.

Lorini G. (2010), Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.

Lowenstein B. (1999), Wspólnota społeczna, uczestnictwo lokalne, Warszawa.

Masłowski W. (1972), Typologia i poczytność wojewódzkich czasopism regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4.

Media lokalne a demokracja lokalna (2005), pod red. J. Chłopeckiego, R. Polaka, Rzeszów.

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej (2007), pod red. S. Zgliszczyńskiego, Warszawa.

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych (2009), pod red. D. Detka, Kielce.

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych (2010), pod red. I. Sinkiewicz, M. Niewczas-Sochackiej, Kielce.

Michalczyk S. (2007), Media lokalne w budowaniu tożsamości lokalnej. Aspekty teoretyczne, w: Prasa lokalna Dolnego Śląska, pod red. J. Jarowieckiego, G. Niecia, Wrocław.

Mielczarek T. (2008), Czasopisma społeczno-kulturalne lat osiemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XI, z. 1-2.

Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego (2003), pod red. J. Nikitorowicz, J. Halickiego, J. Muszyńskiej, Białystok.

Mikułowski-Pomorski J. (2005), Kultura wobec społecznej transformacji, Kraków.

Mikułowski-Pomorski J. (1990), Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, Rzeszów.

Nawrocki S. (1995), Archiwistyka i regionalistyka, Poznań. Neoregionalismo (1998), pod red. P. Perulli, Torino.

Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym (2003), pod red. H. Sędziaka, Łomża.

Omelaniuk A. J. (1994), Regionalizm polski u progu XXI wieku, Wrocław-Ciechanów.

Omelaniuk A. J. (2002), Regionalizm w Polsce na przełomie tysiącleci, Wrocław-Gorzów Wlkp.

Omelaniuk A. J. (1999), Regionalizm współczesny - jego znaczenie i rola w procesie oddziaływania na młodzież u progu XXI wieku, w: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, pod red. S. Bednarka, Wrocław.

Omelaniuk A. J. (2001), Współczesny regionalizm a media, w: Regionalizm, lokalizm, media, Bochnia. Państwo, samorząd i społeczności lokalne (2005), pod red. K. Bondyry, M. Szczepańskiego, P. Śliwy, Poznań.

Parysek J., Stryjakiewicz T. (2008), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań.

Patkowski A. (1932), Program i zadania czasopism regionalnych, „Polska Oświata Pozaszkolna”, nr 1.

Petrykowski P. (2003), Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń.

Pilch T. (2004), Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany, w: Pedagogika społeczna, pod red. T. Pilcha, I. Lepalczyk, Warszawa-Kraków.

Piotrowicz A. (1991), Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań.

Piwowarczyk M., Rola prasy regionalnej w kształtowaniu środowiska lokalnego w Wielkopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej (wybraneprzykłady) (2008), w: Komunikacja społeczna w świecie realnym, pod red. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń.

Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku (2011), pod red. J. Nowosielskiej-Sobel, G. Strauchold, T. Ślepowrońskiego, Wrocław.

Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej (1987), pod red. M. Adamczyka, Kielce.

Program regionalizmu polskiego (1926), „Polska Oświata Pozaszkolna”, nr 4-5.

Program regionalizmu polskiego (1926), „Ziemia”, nr 13/14. Putnam R. D. (2008), Samotna gra w kręgle, Warszawa.

Radziewanowski Z. (2005), O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce, Kraków.

Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (1993), pod red. K. Handke, Warszawa.

Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna (1993), pod red. M. Latoszka, Gdańsk.

Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość) (1990), pod red. S. Dąbrowskiego i in., Ciechanów.

Regionalizm polski w Europie XXI wieku (2007), „Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Polski Uniwersytet Ludowy”, nr 1.

Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996 (1999), pod red. J. Gołębiowskiej, M. Kaganiec, Katowice.

Reykowski J. (1995), Kolektywny system znaczeń, „Kolokwia Psychologiczne”, nr 5.

Rezolucja IX Kongresu Regionalistów Polskich (2010), Kielce.

Roguska A. (2012), Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Kraków.

Rózga R. (1990), Region jako kategoria badań w naukach ekonomicznych, w: Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość) , Ciechanów.

Rusiński W. (1978), Regionalizm - historia - gospodarka, „Kronika Wielkopolski”, nr 1.

Sagan I. (2004), Współczesne studia regionalne - teoria i metodologia, a także praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.

Samsonowicz H. (1998), O większej i małej Ojczyźnie, w: Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, pod red. A. Kociszewskiego, A. J. Omelaniuka, K. Orzechowskiego, Ciechanów.

Samsonowicz H. (1998), O większej i małej Ojczyźnie, w: Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, pod red. A. Kociszewskiego, A. J. Omelaniuka, K. Orzechowskiego, Ciechanów.

Searle J. R. (1995), The Construction o f Social Reality, Allen Lane, London.

Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne”, nr 1.

Simonides D. (1999), Więź regionalna a „mała ojczyzna”, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 2.

Skorowski H. (2010), Aksjologiczny wymiar regionalizmu, w: Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej, pod red. E. Szkurłat, Łódź.

Skorowski H. (2006), Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa-Krosno.

Skorowski H., Regionalizm czynnikiem dynamizmu współczesnego państwa, tekst wygłoszony podczas Mazowieckiego Sejmiku Kultury, Warszawa 16 czerwca 2011.

Słownik terminologii medialnej (2006), pod red. W. Pisarka, Kraków.

Słownik wiedzy o mediach (2007), pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa-Bielsko-Biała.

Sługocki J. (1990), Zagadnienia regionalizmu i tożsamości regionalnej, Bydgoszcz.

Smolak M. (2007), Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa, Poznań.

Sobisiak W. (1985), Uwagi o leszczyńskim regionie kulturowym, „Rocznik Leszczyński”, t. VII.

Sowa K. Z. (1988), Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa.

Strategia rozwoju kapitału społecznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 1 czerwca 2012 r.

Strzeszewski Cz. (1985), Katolicka nauka społeczna, Warszawa.

Szczepański M. S. (1999), Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, w: Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, pod red. A. Matczaka, Łódź-Ciechanów.

Sztompka P. (2007), Socjologia, Kraków.

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.

Szul R. (2012), Regionalizm. Refleksje na temat ewolucji idei i praktyki regionalizmu w Europie, w:

Region i regionalizm w socjologii i politologii, pod red. A. Pawłowskiej, Z. Rykiela, Rzeszów.

Tonnies F. (1975), Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich, w: Elementy teorii socjologicznych, podred. W. Derczyńskiego, A. Jasińskiej-Kania, J. Szackiego, Warszawa.

Tonnies F. (2008), Wspólnota i stowarzyszenie, Warszawa.

Topolski J. (1969), Wstęp, w: Dzieje Wielkopolski, t. 1, pod red. J. Topolskiego, Poznań.

Turowski J. (1998), Regiony - regionalizm - lokalizm, w: Czym je st regionalizm?, pod red. S. Bednarka, Wrocław-Ciechanów.

Tyszka A. (2010), Zmiana paradygmatu, „Świętokrzyskie”, nr 2 (6).

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 toku, Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141.

Wachowska B. (1978), Regionalne czasopiśmiennictwo historyczne w Polsce Ludowej (1945-1975), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 3.

Wasilewski K. (2012), Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości „małych ojczyzn” na przykładzie Ziemi Lubuskiej 1945-1999, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, t. 3, pod red. E. Kulczyckiego, M. Wendlanda, Poznań.

Waszkiewicz J. (2002), Od komunikacji do wspólnoty, Wrocław.

Wendland M. (2011a), Konstruktywizm komunikacyjny, Poznań.

Wendland M. (2011b), Perspektywa konstruktywistyczna jako filozoficzna podstawa rozważań nad komunikacją, „Kultura i Edukacja”, nr 4.

Wrona G. (2007), Wrocławskie czasopisma społecznego ruchu naukowego w latach 1945-2007, w: Prasa lokalna Dolnego Śląska, pod red. J. Jarowieckiego, G. Niecia, Wrocław.

Współczesna rola oraz zadania mediów regionalnych i lokalnych (2007), pod red. J. B. Hałaj, Rzeszów.

Wysocka B. (1981), Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań.

Załubski J. (1983), Wielkopolskie czasopisma regionalne, „Kronika Wielkopolski”, nr 3/4.

Żółtowska J. E. (2010), Pojęcie regionu w naukach geograficznych, „Zarządzanie i Edukacja”, nr 70-71.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.