Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej
PDF

Słowa kluczowe

Karta Różnorodności
polityka równościowa
dyskryminacja
różnorodność
zarządzanie różnorodnością

Jak cytować

Lesiewicz, E. (2014). Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej. Przegląd Politologiczny, (2), 195–208. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.13

Abstrakt

Tekst koncentruje się głównie na Karcie Różnorodności, a konkretnie na okolicznościach jej zainaugurowania w Polsce oraz znaczeniu dla polityki równościowej. W artykule przedstawiono obszary, w których najczęściej przejawia się dyskryminacja i zwrócono uwagę na podejmowanie szeregu inicjatyw zapobiegających temu procederowi. Jedną z nich jest Karta Różnorodności. Jest ona dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej do wdrażania rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy. Powodem powstania Karty Różnorodności jest polityka przeciwdziałania dyskryminacji i promowanie różnorodności w życiu prywatnym i zawodowym, przy czym za szczególnie istotną sferę dyskryminacji uznać należy działalność zawodową. Z podpisania Karty Różnorodności wynika szereg korzyści takich jak: przełożenie zapisów Karty na realne działania, rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat różnorodności, szeroka współpraca międzysektorowa, pozytywny wizerunek organizacji zaangażowanej w politykę równego traktowania. Karta odgrywa również bardzo ważną rolę we wdrażaniu polityki zarządzania różnorodnością, w ramach której prowadzona jest akcja wyrównywania szans osób wykluczonych pozbawionych możliwości dostępu do: edukacji, rynku pracy, władzy. W Polsce z roku na rok wzrasta ilość sygnatariuszy Karty Różnorodności, którzy postępują zgodnie z zasadami etyki względem różnorodnych grup społecznych.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.13
PDF

Bibliografia

Allemann-Ghionda C. (2011), Räume und Stimmen der Vielfalt - gestern und heute. Über die Geschichte und die Karriere von einem modischen Konzept, w: Orte der Diversität, red. C. Allemann-Ghionda, W.-D. Bukow, Wiesbaden.

Andrejczuk M. (2012), Karta rożnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, w: Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi. red. J. S. Kardas, Warszawa.

Bogatko K., Drabarz A., Śmieszek K. (2013), Przeciwko dyskryminacji. Poradnik prawny, Warszawa.

Diversty Charters, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/diversity-charters/mdex_en.htm, 3.06.2013.

Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, „Kobieta i biznes”, nr 1-4, Warszawa.

EU-Diversity Chatler Exchange Platform, http://eurohealth.ie/2010/08/03/eu-diversity-charter-exchange-platform/, 28.09.2013.

Gilbert J. A., Stead B. A., Ivancevich J. M. (1999), Diversity Management: A New Organizational Paradig, „Joural of Business Ethics”, Vol. 21.

Gryszko M. (2009), Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Gryszko M. (2008), Projekt „Gender Index”, w: Podręcznik trenerski: Zarządzanie firmą równych szans, Warszawa.

Hegarty M., Efektywność zarządzania różnorodnością, w: Raport 2012. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, pod red. E. Albińskiej, M. Andrejczuk, A. Gajek, M. Grzybka, A. Sienkiewicz, http://www.mg.gov.pl/files/upload/18027/2012.pdf, 10.10.2013.

Hamburga S., Muszyński M. (2001), Karta Praw Podstawowych, Bielsko-Biała.

Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B. R., Wolska M. (2009), „Firma=różnorodność”, z. 2, Warszawa.

Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa.

Mazur B. (2010), Zarządzanie różnorodnością w warunkach europejskich, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem w warunkach europejskich, red. A. Arend, Lublin.

O projekcie, strona Karty Różnorodności, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/o-projekcie.html, 15.10.2013.

Polska Karta Różnorodności, rok doświadczeń, rok wyzwań - relacja, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/aktualnosci.html?id=128, 19.10.2013.

Półtorak M. (2009), Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym, „De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki”.

Prace nad krajowym programem ws. równego traktowania dobiegają końca, Strona Rzecznika Rządu do spraw Równego Traktowania, http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/prace-nad-krajowym-programem-ws-rownego-traktowania-dobiegaja-konca, 2.09.2013.

Przepisy prawa dotyczące zakazu dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego i narodowości, strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-praw-czlowieka/dokumenty/prawne/210,Wyciagzprzepisowprawadotyczacychzakazudyskryminacjizprzyczynrasypochod.html, 11.10.2013.

Seminarium „Polska Karta Różnorodności - rok doświadczeń, rok wyzwań”, http://obywatelskieinfo.ngo.pl/wiadomosc/843059.html, 20.11.2013.

Sledzińska-Simon A. (2011), Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, w: Studia Analiz Sejmowych, red. B. Kłos, J. Szymańczak, Studia BAS nr 2(26).

Ross R., Schneider R. (1992), From Equity to Diversity - a Business case for Equal Opportunities, Pitman, Londyn.

Walczak W. (2011a), Zarządzanie różnorodnością dla współczesnych organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.

Walczak W. (2011b), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor”, nr 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840, 15.09.2013.

Wencel K. (2009), Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Analizy, raporty, ekspertyzy” 8.

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UEC 321 E/37, 29.12.2006.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010.

Winiarska A., Klaus W. (2011), Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, w: Studia Analiz Sejmowych, red. B. Kłos, J. Szymańczak, Studia BAS nr 2(26).

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.