Równowaga międzyinstytucjonalna jako kategoria analityczna w badaniach nad systemem politycznym Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

integracja europejska
równowaga międzyinstytucjonalna
instytucje Unii Europejskiej
system polityczny Unii Europejskiej

Jak cytować

Jaskulski, A. (2023). Równowaga międzyinstytucjonalna jako kategoria analityczna w badaniach nad systemem politycznym Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 19–35. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.2

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na adekwatność stosowania do badań nad systemem politycznym Unii Europejskiej analizy poprzez pryzmat koncepcji równowagi instytucjonalnej. Przedmiotowy artykuł ma przede wszystkim charakter analityczny, a nie empiryczny, wskazując na znaczenie równowagi międzyinstytucjonalnej w jej aspekcie prawnym i politologicznym, relacje równowagi międzyinstytucjonalnej z zasadą check and balances oraz funkcję, jaką równowaga międzyinstytucjonalna spełnia w systemie politycznym UE, a także kryterium, poprzez które zmiany w równowadze międzyinstytucjonalnej można badać.

Pierwsza z hipotez badawczych weryfikowanych w niniejszym artykule stwierdza, iż istnieje konieczność odejścia od pojmowania stosunków międzyinstytucjonalnych poprzez pryzmat działalności tylko trzech podmiotów, tj. RUE, KE i PE, co miało miejsce przez wiele lat w badaniach prowadzonych nad systemem instytucjonalnym UE. Druga hipoteza badawcza zakłada, iż analiza systemu politycznego UE z użyciem zasady chceck and balances, ze względu na inne cele systemu politycznego UE niż państw narodowych, ma znacznie mniejszy potencjał eksplanacyjny, niż analiza tego systemu z użyciem koncepcji równowagi międzyinstytucjonalnej.

W artykule zastosowano następujące metody badawcze: instytucjonalno-prawną oraz neoinstytucjonalną.

https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.2
PDF

Bibliografia

Akbar I. (2017), Achievement of Institutional Balance in Disparity of Competences of the European Union Institutions, “Journal of Civil & Legal Sciences”, vol. 6(2).

Allerkamp D. (2009), Intergovernmentalism, reloaded. The Transformative Power of ‘Intergovernmental’ Council Policy-Making, Paper presented at the 11th Biennial European Union Studies Association meeting in Los Angeles, California, April 23–25.

Almond G. A., Powell Jr. G. B. (1966), Comparative Politics. A Developmental Approach, Brown and Company, Little.

Antoszewski A. (1996), System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia z teorii polityki, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Barcz J. (2010), Prezydencja w Radzie UE – aspekty prawne i instytucjonalne, „Europejski Przegląd Sądowy”, 7.

Broniecki P. (2020), Power and transparency in political negotiations, “European Union Politics”, vol. 21(1). DOI: https://doi.org/10.1177/1465116519870870

Carey J. (2000), Parchment, Equilibria, and Institutions, „Comparative Political Studies”, 33. DOI: https://doi.org/10.1177/001041400003300603

Chamon M. (2015), The Institutional Balance, an Ill-Fated Principle of EU Law?, “European Public Law”, vol. 21, nr 2. DOI: https://doi.org/10.54648/EURO2015018

Chamon M. (2016), Institutional balance and community method in the implementation of EU legislation following the Lisbon treaty, “Common Market Law Review”, vol. 53(6). DOI: https://doi.org/10.54648/COLA2016141

Crum B. (2003), Legislative–Executive Relations in the EU, “Journal of Common Market Studies”, vol. 41, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00427

Czachór Z. (2002), Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską i Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie. Ujęcie wielowymiarowe, „Studia Europejskie”, 3.

Czachór Z. (2004), Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wydawnictwo Alta 2.

Dubowski T. (2010), Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Europrawo.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (1958), Judgment of the Court of 13 June 1958. – Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA v High Authority of the European Coal and Steel Community. – Case 9-56.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (1963), Wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 1963 r. NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Nederlandse administratie der belastingen. 26–62.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (1990), Wyrok Trybunału z dnia 22 maja 1990 r., Parlament Europejski przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich w sprawie C 70/88.

Galster J. (2014), Zasada równowagi instytucjonalnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XXXI.

Gostyńska A. (2011), Parlament Europejski w nowej architekturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1(59).

Grazino G. (2008), Institutional Balance in the EU. The Prodi Administration as a reforming Commission, „Quaderns de treball”, nr 49/November.

Heywood A. (2006), Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hix S. (2005), The Political System of the European Union, Macmillan Publishers Limited.

Hug S. (2003), The State That Wasn’t There: The Future of EU Institutions and Formal Models, “European Union Politics”, vol. 4. DOI: https://doi.org/10.1177/1465116503004001584

Jupille J., Caporaso J., Checkel J. (2003), Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the Study of the European Union, “Comparative Political Studies”, 36/February–March. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414002239370

Kelemen D. (2003), The Structure And Dynamics Of EU Federalism, “Comparative Political Studies”, nr 1/2, February/March. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414002239376

Koncewicz T. T. (2007), Równowaga instytucjonalna i Parlament Europejski. Wspólnotowy hard case w Trybunale Sprawiedliwości, „Palestra”, 3–4.

Lang J. (2006), Checks and Balances in the European Union: The Institutional Structure and the ‘Community Method’, “European Public Law”, vol. 12, issue 1. DOI: https://doi.org/10.54648/EURO2006007

Majone G. (2002), Delegation of Regulatory Powers in a Mixed Polity, “European Law Journal”, vol. 8, issue 3. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0386.00156

Monar J., The European Union’s institutional balance of power after the Treaty of Lisbon, https://fakulteti.me/wp-content/uploads/2021/07/Institutional-balance.pdf, 22.12.2023.

Naurin D., Rasmussen A. (2011), New External Rules, New Internal Games: How the EU Institutions Respond when Inter-institutional Rules Change, “West European Politics”, nr 34/1. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.523540

Paczos S. (2018), Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej w dobie kryzysu, „Przegląd Zachodni”, nr 1.

Poboży M. (2010), Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich, w: Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pollack M. A. (2005), Theorizing The European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, “Annual Review of Political Science”, vol. 8, June. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104858

Roland (2004), Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions, “Studies in Comparative International Development”, Winter. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02686330

Rossi L. S. (2010), A New Inter-institutional Balance: Supranational vs. Intergovernmental Method After the Lisbon Treaty, Global Jean Monnet – ECSA WORLD Conference The European Union after the Treaty of Lisbon Brussels 25–26 May 2010.

Ruszkowski J. (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska.

Sbragia A. (2002), The Dilemma of Governance with Government, “Jean Monnet Working Paper”, 3.

de Schoutheete P. (2011), Decision-making in the Union, “Policy Brief Notre Europe”, nr 24, April.

Szczerski K. (2002), Unia Europejska to nie państwo, „Polska w Europie”, nr 3(41).

Tsebelis G., Garrett G. (2002), The Institutional Foundations of Intergovernmentalism and. Supranationalism in the European Union, „International Organization”, vol. 55, issue 02. DOI: https://doi.org/10.1162/00208180151140603

Wallace H. (2005), An Institutional Anatomy and Five Policy Modes, w: Policy – Making in the European Union, red. H. Wallace, W. Wallace, M.A. Pollack, 5th edition, New York.

Wallace W. (1982), Europe as a Confederation: the Community and the Nation-State, “Journal of Common Market Studies”, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1982.tb00639.x

Wierzchowska A. (2020), Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 14. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.4

Wojtaszczyk K. A. (2004), Systemy polityczne, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS.