Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców
PDF

Słowa kluczowe

Rumunia
Siedmiogród
mniejszość narodowa
Węgrzy
Niemcy

Jak cytować

Koźbiał, K. (2014). Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców. Przegląd Politologiczny, (2), 37–52. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.3

Abstrakt

Transformacja w Rumunii umożliwiła m.in. udział reprezentantów mniejszości narodowych w systemie politycznym państwa. Przykładem ilustrującym to zjawisko są Węgrzy, licząc wg spisu z 2011 r. ponad 1,237 mln osób, oraz Niemcy, liczący ok. 37 tys. osób. Obie grupy biorą regularny, aktywny udział w wyborach na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Węgrzy są reprezentowani przez UDMR, ugrupowanie osiągające poparcie wyższe niż 5% głosów, co umożliwia regularne posiadanie w Izbie Deputowanych ponad 20, a w Senacie około 10 miejsc. Niemcy są z kolei reprezentowani przez FDGR. Dużo niższe poparcie przekłada się na zaledwie 1 miejsce w parlamencie. Mniejszości te odgrywają istotną rolę w wyborach lokalnych, także Niemcy, przykładem wyborczych sukcesów jest miasto Sibiu. W przyszłości nie należy oczekiwać zasadniczej zmiany w znaczeniu odgrywanym przez obie grupy. W odróżnieniu od Węgrów, poparcie dla Niemców jest wyższe niż liczebność grupy. Jest to pochodną
faktu, iż kwestia mniejszości niemieckiej w Rumunii nigdy nie wywoływała takich napięć jak Węgrzy, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i międzypaństwowych. Z tego powodu oddanie głosu na FDGR nie musi się łączyć z przynależnością do mniejszości niemieckiej, co pozwala na pozyskanie wyborców.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.3
PDF

Bibliografia

Alegeri pentra Camera Deputatilor si Senat 9 decembrie 2012 (2012), http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html, 8.05.2013.

Alegeri locale 1 iunie 2008. Situatia mandatelor repartizate p e partide (2008), http://www.beclocale2008.ro/documm/Mandate%20pe%20Partide/manpart.pdf, 23.05.2013.

Alegeri locale 10 iunie+24 iunie 2012. Situatia mandatelor repartizate p e partide (2012), http://www.beclocale2012.ro/D0CUMENTE%20BEC/REZULTATE%20FINAL/10%20Iunie%2024%20Iunie/PDF/Statistici/Situatie_mandate_part.pdf, 23.05.2013.

Andruę C. (2009), Ewolucja zjawiska migracji we współczesnej Rumunii, w: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, red. K. P. Marczuk, Warszawa.

Anuarul statistic 2012 (2013). Wyd. Institutul national de Statistica, Bucureęti, http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/8.%20Educatie_%20en.pdf, 25.06.2013.

Aron O. (2009), Zmiany na scenie politycznej postkomunistycznej Rumunii, w: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, red. K. P. Marczuk, Warszawa.

Batko-Jakubiak S. (2010), System partyjny Rumunii, w: B. Kosowska-Gąstoł, Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Kraków.

Böhm J. (2003), Die Gleichschaltung der Deutschen Volksgruppe in Rumänien und das Dritte Reich 1941-1944, Frankfurt/M.

Brodziński W. (2006), System konstytucyjny Rumunii, Warszawa.

Burakowski A., Stan M. (2012), Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Warszawa.

Deutsches Leben in Mittel-Osteuropa. Die Gerufenen (2009), Berlin.

Die bei den Parlamentswahlen 2008 und 2012 vom DFDR erzielte Stimmenanzahl, http://www.fdgr.ro/de/alegeri_locale/, 2.05.2013.

Gabanyi A. U. (1998), Systemwechsel in Rumänien. Von der Revolution zur Transformation, München.

GesetzNr. 215 vom 23. April 2001 über die örtliche öffentliche Verwaltung (Auszug), w: G. H. Tontsch, Minderheitenschutz im östlichen Europa. Rumänien.

Hartl H. (1987), Die Deutschen in Rumänien nach 1945, w: Die Deutschen in Rumänien heute. Ihr Schicksal als schwindende nationale Minderheit, Starnberg.

http://derstandard.at/1254311368020/Klaus-Johannis-soll-Uebergangspremier-werden, 26.05.2013.

http://tvp.info/informacje/swiat/spor-wegier-z-rumunia-o-flage-szeklerow/10100910, 10.05.2013.

http://www.adz.ro/artikel/artikel/fuer-gedeihendes-hermannstadt/, 26.05.2013.

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=5, 29.05.2013.

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp7idH2, 28.05.2013.

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=138&cam=2&leg=2012&pag=1&idl=1,13.05.2013.

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search.html?country=RO, 28.05.2013.

http://www.fdgr.ro/de/alegeri_locale/lokalwahlen.html, 13.05.2013.

http://www.fdgr.ro/de/conducerea/index.html, 10.05.2013.

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2261_E.htm, 28.05.2013.

http://www.senat.ro/ComponentaGrupuri.aspx?Zi&GrupID=45df3d5e-0653-42f5-96cb-1759638b1065, 29.05.2013.

Illyes E. (1981), Nationale Minderhaiten in Rumänien. Siebenbürgen im Wandel, Wien.

Janusz G. (2006), Statystyczny obraz mniejszości narodowych we współczesnej Europie, w: E. Michalik, H. Chałupczak, Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin.

Johannis K. (2010), Im Amt des Bürgermeisters, w: Zwanzig Jahre Demokratisches Forum der Deutschen in Hermannstadt, red. H. Klein, Hermannstadt.

Klein H. (2010), Zwanzig Deutsches Forum Hermannstadt, w: Zwanzig Jahre Demokratisches Forum der Deutschen in Hermannstadt, red. H. Klein, Hermannstadt.

Klemens K. (2010), Politische Vertretung und Beziehungen zu anderen politischen Vereinen und

Parteien, w: Zwanzig Jahre Demokratisches Forum der Deutschen in Hermannstadt, red. H. Klein, Hermannstadt.

Kopyś T. (2001), Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana w latach 1867-1918, Kraków.

Kroner M. (1987), Die Nationalittenpolitik Rumäniens 1918-1945. Mit besonderer Berücksichtigung der Siebenbürger Sachsen, w: Die Deutschen in Rumänien heute. Ihr Schicksal als schwindende nationale Minderheit, Starnberg.

Maksimiec A. (2012), Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa.

Marczuk K. P. (red.) (2009), Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, Warszawa.

Mihok B. (1999), Vergleichende Studie zur Situation der Minderheiten in Ungarn und Rumänien (1989-1996) unter besonderer Berücksichtiging der Roma, Frankfurt/M.

Nägler T. (1999), Die Rumänen und die Siebenbürger Sachsen vom 12. Jahrhundert bis 1848, Hermannstadt-Sibiu.

Programm des DFDR, www.fdgr.ro, 9.05.2013.

Romania in figures 2012. Statistical abstract, Bucharest.

Roth H. (1981), Zum Wandel der politischen Strukturen bei den Siebenbürger Sachsen 1918 bis 1933, w: Minderheit und Nationalstaat. Siebenbürgen seit dem ersten Weltkrieg, red. H. Roth, Köln-Weimar-Wien.

Solak J. (2004), Rumunia. Narodowe i ponadnarodowe aspekty integracji ze strukturami euroatlantyckimi, Toruń.

Sterbling A. (1997), Kontinuität und Wandel in Rumänien und Südeuropa. Historisch-soziologische Analysen, München.

Szasz Z. (1995), Vom Staatsvolk zur Minderheit - die Ungarn in Siebenbürgen während der Zwischenkriegszeit, w: Minderheit und Nationalstaat. Siebenbürgen seit dem ersten Weltkrieg, red. H. Roth, Köln-Weimar-Wien.

Szasz Z. (2003), Recent Development In Romanian Political Life, w: ANew Balance: Democracy and minorities In Post-Communist Europe, red. M. Robotin, L. Salat, Budapest.

Tontsch G. H. (1995), Der Minderheitenschutz in Rumänien, w: G. Brunner, G. H. Tontsch, Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien, Bonn.

Tontsch G. H. (2001), Minderheitenschutz im östlichen Europa. Rumänien, http://www.uni-koeln.de/jur-fak/strecht/minderheitenschutz/Vortraege/Rumaenien/Rumaenien_Tontsch.pdf, 12.05.2013.

Willaume M. (2004), Rumunia, Warszawa.

Willaume M. (2007), Rumunia, w: A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria, Rumunia, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.