Czym jest stabilność polityczna państwa?
PDF

Słowa kluczowe

stabilność polityczna
stabilny politycznie
niestabilność polityczna
niestabilny politycznie
państwo

Jak cytować

Trzciński, K. (2015). Czym jest stabilność polityczna państwa?. Przegląd Politologiczny, (2), 37–47. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.3

Abstrakt

Streszczenie: Artykuł traktuje o problemie definiowania pojęcia „stabilność polityczna” państwa. Głównym jego celem jest odpowiedź na pytanie, co znaczy stwierdzenie, że dane państwo jest stabilne politycznie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniany jest leksykalny sens słów: „stabilny”, „stabilność” i „stabilizacja”. W drugiej części analizowane jest rozumienie znaczenia terminu „stabilność polityczna” w piśmiennictwie politologicznym. Trzecia część artykułu poświęcona jest omówieniu kwantytatywnych prób ujmowania sensu pojęcia stabilności politycznej. W zakończeniu podjęta została próba zdefiniowania przedmiotowego terminu polegająca na syntezie elementów najczęściej spotykanych w propozycjach wyjaśniania istoty stabilności politycznej; oceniono związek między istnieniem stabilności politycznej a podstawowymi typami reżimu politycznego: demokracją i autorytaryzmem; oraz zidentyfikowano główne podejścia konceptualne w pojmowaniu przedmiotowego terminu.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.3
PDF

Bibliografia

Aggregation Methodology: Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc, 29.04.2015.

Ake C. (1975), A Definition of Political Stability, „Comparative Politics”, vol. 7, nr 2.

Alesina A., Özler S., Roubini N., Swagel P. (1996), Political Instability and Economic Growth, „Journal of Economic Growth”, vol. 1, nr 2.

Beetham D. (2001), Political Legitimacy, w: The Blackwell Companion to Political Sociology, red. K. Nash, A. Scott, Blackwell, Malden MA–Oxford.

Dryzek J.S. (2005), Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia, „Political Theory”, vol. 33, nr 2 The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (1993), World Bank, Oxford University Press, New York.

Fritsch M. (2008), Antagonism and Democratic Citizenship (Schmitt, Mouffe, Derrida), „Research in Phenomenology”, vol. 38, nr 2.

Gisselquist R.M. (2012a), Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy, „Wider Working Paper”, nr 30, http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2012/en_GB/wp2012-030/, 26.04.2015.

Gisselquist R. M. (2012b), What does Good Governance Mean?, „Wider Angle Newsletter”, January 2012, http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2012/en_GB/01-2012-Gisselquist/, 26.04.2015.

Global Peace Index, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index, 29.04.2015.

Global Peace Index 2013, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf, 29.04.2015.

Global Peace Index Methodology, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/#/page/news/920, 29.04.2015.

Goldstone J.A., Bates R.H., Epstein D.L., Gurr T.R., Lustik M.B., Marshall M.G., Ulfelder J., Woodward M. (2010), A Global Model for Forecasting Political Instability, „American Journal of Political Science”, vol. 54, nr 1.

Huntington S. (1966), Political Modernization: America vs. Europe, „World Politics”, vol. 18, nr 3.

Inny słownik języka polskiego (2000), red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Introduction: Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc, 29.04.2015.

Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.

Levitsky S., Way L.A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.

Libya, 1996-2013: Aggregate Indicator: Political Stability and Absence of Violence, Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c126.pdf, 29.04.2015.

Lijphart A. (1977), Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven CT.

Lipset S.M. (1995), Homo Politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

McCulloch A. (2013), Does Moderation Pay? Centripetalism in Deeply Divided Societies, „Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics”, vol. 12, nr 2.

Shepherd B. (2010), Political Stability: Crucial for Growth?, „LSE Ideas Strategic Brief”, March 2010, London School of Economics and Political Science, http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SU004/shepherd.pdf, 20.04.2015.

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/niestabilny;2489852.html, 24.04.2015.

Słownik języka polskiego SJP, http://sjp.pl/stabilny, http://sjp.pl/slownik/lp.phtml?f_st=stab&f_en=&f_fl=-&f_msfl=-&f_mn=0&f_vl=0, 24.04.2015.

Sondel J. (2006), Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, TAiWPN Universitas, Kraków.

St John R.B. (2012), Libya: From Colony to Revolution, Oneworld, Oxford.

Tomlinson J. (2004), Economic Policy, w: Encyclopedia of Government and Politics, vol. 2, red. M. Hawkesworth, M. Kogan, Routledge, London.

What is Good Governance? (2009), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, 27.04.2015.

Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, 29.04.2015.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.