Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne
PDF

Słowa kluczowe

kryzys energetyczny
gaz ziemny
rynek energii UE
bezpieczeństwo energetyczne

Jak cytować

Ruszel, M. (2015). Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne. Przegląd Politologiczny, (2), 49–57. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.4

Abstrakt

Kryzysy energetyczne, a w szczególności kryzysy gazowe spowodowane konfliktem rosyjsko- ukraińskim wywarły istotny wpływ na politykę bezpieczeństwa energetycznego UE. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na rozwój polityki energetycznej UE, a w szczególności otoczenia regulacyjnego. Poczucie zagrożenia przyczynia się do zwiększenia solidarności wśród państw unijnych oraz zwiększa zdolności budowy koalicji politycznych. Wraz ze wzrostem agresywnej polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, która oparta jest o założenia szkoły realizmu, instytucje unijne wykorzystują instrumentarium oparte o założenia szkoły liberalizmu. W artykule została zastosowana metoda krytycznej analizy politologicznej oraz metoda analizy czynnikowej. Autor wykorzystał założenia teorii realizmu oraz liberalizmu. Wnioski przedstawione w artykule oparte są o technikę prognozowania.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.4
PDF

Bibliografia

Basosi D., (2012), Finanza & Petrolio. Gli Stati Uniti, l'oro nero e l'economia politica internazionale, La Toletta Edizioni, Milano.

Coyne C. J. (2011), Constitutions and crisis. "Journal of Economic Behavior & Organization", 80, 351-357.

Fedorov Y. (2013), Continuity and change in Russia's policy toward Central and Eastern Europe, "Communist and Post-Communist Studies", vol. 46 September.

Flouri M., Karakosta Ch., Kladouchou Ch., Psarras J. (2015), How does a natural gas supply interruption affect the EU gas security? A Monte Carlo simulation, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" no. 44.

Gałczyński M., Zajdler R. (2014), Model wspólnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda, "Polityka i Społeczeństwo", nr 4(12, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Garrison C. E. (1981), The energy crisis: a process of social definition, “Qualitative Sociology”, vol. 4(4), Human Science Press.

Grosse T. G. (2014), W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, ISP PAN, Warszawa.

Keeler J. T. S. (1993), Opening the window for reform: mandates ,crises and extra- ordinary policy-making, "Comparative Political Studies", no. 25.

Kołatek R. (2009), Sukces bez strategii na przyszłość. Próba oceny pięciu lat obecności Polski w Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6(52), PISM, Warszawa.

Konopacki S. (2011), Polska w dryfującej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Krastev I. (2009), Kryzys pozimnowojennego ładu europejskiego. Co zrobić z nowym apetytem Rosji na konfrontację z Zachodem, "Nowa Europa - Przegląd Natoliński", nr 1(8).

Krastev I. (2015), Russia and Georgian war: the great-power trap, https://www.opendemocracy.net/article/russia-and-the-georgia-war-the-great-power-trap (dostęp: 10.03.2015 r.).

Kublik A., Rosyjska ropa niebezpiecznie okrąża Polskę, http://wyborcza.pl/1,75248,17061463,Rosyjska_ropa_niebezpiecznie_okraza_Polske.html, 12.03.2015.

Łoś – Nowak T. (2000), Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Poland’s Non-Paper: Outline of the European Energy Security Treaty (2006), [w:] The Future of European Energy Security, red. L. Jesień, Tischner European University, Kraków.

Riley A. (2013), Komisja Europejska kontra Gazprom. Konfrontacja dekady w batalii antymonopolowej, "Nowa Europa - Przegląd Natoliński", 1(14).

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady nr 2004/67/WE (Dz. Urz. L 295/I, 12.II.2010).

Smith K. (2013), Jak stawić czoła rosyjskiej polityce energetycznej? Rekomendacje dla decydentów kształtujących politykę energetyczną w USA i w Unii Europejskiej, "Nowa Europa - Przegląd Natoliński", nr 1(14).

Smyrgała D. (2012), Ukraiński kryzys gazowy 2009 a polityka energetyczna państw bałtyckich, [w:] K. Taczyńska, A. Twardowska (red.), Poznać Bałkany. Historia - Polityka - Kultura - Języki, t. 4, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.