Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja?
PDF

Słowa kluczowe

media masowe
manipulacja
kultura
wartości
interesy

Jak cytować

Cwynar, K. M. (2015). Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja?. Przegląd Politologiczny, (2), 117–130. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.9

Abstrakt

W tekście autorka formułuje tezę, że współcześnie została zatracona rola dziennikarstwa polegająca na przekazie informacji o wydarzeniach oraz popularyzacji wiedzy i formułowaniu pozytywnych wzorców kulturowych. Stało się to na skutek odejścia od kultury odwołującej się do wartości. Współczesne środki masowego przekazu kreują kulturę konsumpcyjną, nastawioną na doraźne interesy i życie potocznością. Umożliwia ona w imię interesów różnych grup manipulowanie społeczeństwem. Warunkiem przezwyciężenia tego niekorzystnego dla społeczeństwa stanu rzeczy jest powrót do ideałów Oświecenia i kultury odwołującej się do wartości.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.9
PDF

Bibliografia

Amin S. (2007), Wirus liberalizmu, przekład A. Łukomska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Breczko J. (2013), Mediokracja [w:] M. Szyszkowska, A. Rossmanith (red.), Nieprzeciętność. Dylemat wolności, Warszawa.

Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.

Habermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, t. II: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.

Herman E.S., Chomsky N. (2002), Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York.

Horkheimer M., Adorno T.W. (2010), Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Kaczmarek-Śliwińska M. (2001), Media relations w erze social media [w:] Media – czwarta władza?, M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), t. II, Poznań – Opole.

Kellner D. (1995), Media Culture. Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, Routledge, London & New York.

Łojek J. (1988), Prasa dawnej Rzeczypospolitej [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Wyd. Interpress, Warszawa.

Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Z. Koenig i in., Warszawa.

Marquard O. (1994a), Apologia przypadkowości, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa.

Marquard O. (1994b), Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa.

Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, tłum. T.D. Lubański, Wyd. UJ, Kraków.

Zachariasz A.L. (1983), Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii Wilhelma Diltheya, Lublin.

Zachariasz A.L. (2009), Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 9.

Zachariasz A.L. (2011), Refleksje o roli idei w kształtowaniu cywilizacji technicznej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 11.

Zachariasz A.L. (2012), Globalizm jako formuła realizacji imperium neoliberalnego, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 12.

Ziemski A. (2009), Demokracja medialna [w:] M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XXI wieku, Warszawa.