Decentralizacja władzy publicznej jako efekt przemian ustrojowych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

transformacja systemowa
samorząd terytorialny
samorząd zawodowy
samorząd gospodarczy

Jak cytować

Antkowiak, P. (2015). Decentralizacja władzy publicznej jako efekt przemian ustrojowych w Polsce. Przegląd Politologiczny, (2), 161–170. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.12

Abstrakt

Przedmiotem tego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy obecnie funkcjonujący model samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego jest urzeczywistnieniem idei decentralizacji i spełnieniem oczekiwań twórców reformy systemowej z roku 1989?

Obecnie funkcjonujący model administracji zakłada jej wykonywanie zarówno przez aparat scentralizowanej administracji rządowej, jak również wieloraki układ organów czy instytucji działających samodzielnie i wykonujących powierzone im w drodze ustaw zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oprócz jednostek obligatoryjnych o podstawowym znaczeniu, jak na przykład jednostki samorządu terytorialnego, równie istotną role w sferze publicznej odgrywa samorząd zawodowy i gospodarczy.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.12
PDF

Bibliografia

Adamiak J. (2005), Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń.

Antkowiak P. (2011), Samorząd terytorialny na przykładzie Miasta Konina, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Antkowiak P. (2012), Samorząd zawodowy w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa-Poznań.

Antkowiak P. (2013), Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Dolnicki B. (2006), Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kmieciak R. (2000), Formy organizacyjne samorządu w III Rzeczypospolitej, [w:] Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Kmieciak R. (2004), Samorząd gospodarczy w Polsce: rozważania na temat modelu ustrojowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Kmieciak R. (2008a), Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.

Kmieciak R. (2008b), Perspektywy rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce jako podmiotu administracji publicznej, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K. (2012), Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Kowalski M. (1999), Reforma administracyjna państwa – wyzwanie dla Zamościa, [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. R.

Orłowski, Z. Zioło, WSP w Krakowie, Zamość.

Lemiszowska A. (2003), Społeczna misja samorządu zawodowego, [w:] Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, red. M. Kwiatkowski, „Rocznik Lubuski” Tom XXIX, Cz. I.

Leoński Z. (2006), Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa.

Nowacka E. J. (2005), Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa.

Regulski J. (2005), Samorządna Polska, Wydawnictwo „Rosner i Wspólnicy”, Warszawa.

Słobodzian B. (2006), Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Tarno J. P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J. (2002), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis, Warszawa.

Waligórski M. A., Pawłowski S. (2005), Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań.

Witkowska M., Wierzbicki A. (2005), Społeczeństwo obywatelskie, Aspra JR F.H.U., Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.